A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Lukáša 101
Potom Pán určil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa chystal ísť.
2
Povedal im: "Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
3
Choďte! Pozrite, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
4
Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
5
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘
6
Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.
7
V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!
8
Keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia;
9
uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a hovorte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘
10
Keď prídete do niektorého mesta a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte:
11
‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo.‘
12
Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.
13
Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a v Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.
14
Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.
15
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do hádesu sa prepadneš!
16
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."
17
Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: "Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!"
18
On im povedal: "Videl som Satana padať z neba ako blesk.
19
Teraz vidíte, že som vám dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej moci Nepriateľa, a nič vám neuškodí.
20
No netešte sa tomu, že sa vám poddávajú duchovia, ale tešte sa, že vaše mená sú zapísané v nebi."
21
V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si toto skryl pred múdrymi a učenými a zjavil si to maličkým. Áno, Otče, lebo tebe sa tak páčilo.
22
Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."
23
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: "Blažené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.
24
Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."
25
Tu povstal akýsi znalec Zákona a povedal, aby ho skúšal: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život ako dedičstvo?"
26
Ježiš mu povedal: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?"
27
On odpovedal: "Miluj Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého!"
28
Ježiš mu povedal: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!"
29
Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?"
30
Ježiš odpovedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.
31
Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho videl, obišiel ho druhou stranou.
32
Tak isto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho druhou stranou.
33
No cestujúci Samaritán prišiel k nemu a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.
34
Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich; vyložil ho na vlastné dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.
35
Na druhý deň vyňal dva strieborné denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oňho a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘
36
Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?"
37
On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"
38
Keď boli na cestách, Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta.
39
Tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.
40
Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!"
41
Ale Pán jej odpovedal: "Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci,
42
ale málo je potrebné, len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme."Lukáša 10:1
Lukáša 10:2
Lukáša 10:3
Lukáša 10:4
Lukáša 10:5
Lukáša 10:6
Lukáša 10:7
Lukáša 10:8
Lukáša 10:9
Lukáša 10:10
Lukáša 10:11
Lukáša 10:12
Lukáša 10:13
Lukáša 10:14
Lukáša 10:15
Lukáša 10:16
Lukáša 10:17
Lukáša 10:18
Lukáša 10:19
Lukáša 10:20
Lukáša 10:21
Lukáša 10:22
Lukáša 10:23
Lukáša 10:24
Lukáša 10:25
Lukáša 10:26
Lukáša 10:27
Lukáša 10:28
Lukáša 10:29
Lukáša 10:30
Lukáša 10:31
Lukáša 10:32
Lukáša 10:33
Lukáša 10:34
Lukáša 10:35
Lukáša 10:36
Lukáša 10:37
Lukáša 10:38
Lukáša 10:39
Lukáša 10:40
Lukáša 10:41
Lukáša 10:42


Lukáša 1 / Luk 1
Lukáša 2 / Luk 2
Lukáša 3 / Luk 3
Lukáša 4 / Luk 4
Lukáša 5 / Luk 5
Lukáša 6 / Luk 6
Lukáša 7 / Luk 7
Lukáša 8 / Luk 8
Lukáša 9 / Luk 9
Lukáša 10 / Luk 10
Lukáša 11 / Luk 11
Lukáša 12 / Luk 12
Lukáša 13 / Luk 13
Lukáša 14 / Luk 14
Lukáša 15 / Luk 15
Lukáša 16 / Luk 16
Lukáša 17 / Luk 17
Lukáša 18 / Luk 18
Lukáša 19 / Luk 19
Lukáša 20 / Luk 20
Lukáša 21 / Luk 21
Lukáša 22 / Luk 22
Lukáša 23 / Luk 23
Lukáša 24 / Luk 24