A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Marka 11
Začiatok evanjelia, Dobrej zvesti Ježiša Krista, Božieho Syna.
2
Ako je napísané u Izaiáša, proroka: Pozri, posielam svojho posla pred tebou, aby ti pripravil cestu.
3
Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
4
A tak Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a hlásal krst ako znak obrátenia a pokánia na odpustenie hriechov.
5
Prichádzala k nemu celá judská krajina aj všetci Jeruzalemčania. Verejne vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán.
6
Ján bol oblečený v hrubom šate z ťavej srsti, boky prepásané koženým opaskom. Jedával kobylky a lesný med.
7
A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienky na obuvi.
8
Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom."
9
A stalo sa, že v tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei, a Ján ho pokrstil v Jordáne.
10
Vo chvíli, keď vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho.
11
A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."
12
A hneď nato Boží Duch viedol Ježiša na púšť.
13
Na púšti zostal štyridsať dní, pokúšaný satanom. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
14
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a kázal Božie evanjelium.
15
Hovoril: "Naplnil sa čas a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa, verte evanjeliu."
16
Ježiš šiel popri Galilejskom mori, keď videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi.
17
Ježiš im povedal: "Poďte za mnou, a ja vás urobím rybármi ľudí."
18
Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
19
Ako šiel trocha ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, oni opravovali siete na lodi.
20
Zavolal ich. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a nasledovali ho.
21
Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
22
Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako učitelia Zákona.
23
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý zlým duchom. Ten vykríkol:
24
"Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý."
25
Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!"
26
Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
27
Všetci žasli a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Je to nové učenie, podávané s autoritou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho."
28
A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
29
Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
30
Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali.
31
Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol ju. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
32
V ten večer, keď slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.
33
Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
34
Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, vyhnal mnoho zlých duchov a diablom zakázal hovoriť, lebo vedeli, kto je on.
35
Včasráno, hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
36
Šimon a jeho druhovia ho hľadali
37
a keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú."
38
On im povedal: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj im kázal, veď na to som prišiel."
39
A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.
40
Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš, môžeš ma očistiť."
41
Ježiš, pohnutý súcitom, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: "Chcem, buď čistý!"
42
Malomocenstvo hneď z neho zmizlo a bol očistený.
43
Ježiš ho ihneď poslal preč s týmto vážnym upozornením:
44
"Daj si pozor, nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. To im bude svedectvom."
45
Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do nijakého mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.Marka 1:1
Marka 1:2
Marka 1:3
Marka 1:4
Marka 1:5
Marka 1:6
Marka 1:7
Marka 1:8
Marka 1:9
Marka 1:10
Marka 1:11
Marka 1:12
Marka 1:13
Marka 1:14
Marka 1:15
Marka 1:16
Marka 1:17
Marka 1:18
Marka 1:19
Marka 1:20
Marka 1:21
Marka 1:22
Marka 1:23
Marka 1:24
Marka 1:25
Marka 1:26
Marka 1:27
Marka 1:28
Marka 1:29
Marka 1:30
Marka 1:31
Marka 1:32
Marka 1:33
Marka 1:34
Marka 1:35
Marka 1:36
Marka 1:37
Marka 1:38
Marka 1:39
Marka 1:40
Marka 1:41
Marka 1:42
Marka 1:43
Marka 1:44
Marka 1:45


Marka 1 / Mar 1
Marka 2 / Mar 2
Marka 3 / Mar 3
Marka 4 / Mar 4
Marka 5 / Mar 5
Marka 6 / Mar 6
Marka 7 / Mar 7
Marka 8 / Mar 8
Marka 9 / Mar 9
Marka 10 / Mar 10
Marka 11 / Mar 11
Marka 12 / Mar 12
Marka 13 / Mar 13
Marka 14 / Mar 14
Marka 15 / Mar 15
Marka 16 / Mar 16