A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 8

1
Keď Ježiš zišiel z vrchu, išli za ním veľké zástupy.
2
Tu prišiel k nemu malomocný, poklonil sa mu a vravel: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť."
3
Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A hneď bol očistený od malomocenstva.
4
Potom mu Ježiš povedal: "Počuj, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo."
5
Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník s prosbou:
6
"Pane, chlapec mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí."
7
On mu povedal: "Prídem a uzdravím ho."
8
Ale stotník odpovedal: "Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moje dieťa ozdravie.
9
Veď aj ja som človek podriadený a mám pod sebou vojakov. Ak niektorému poviem: Choď — ide; inému: Poď sem! — príde; a svojmu sluhovi: Urob toto! — a urobí."
10
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: "Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.
11
Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve
12
a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami."
13
A stotníkovi Ježiš povedal: "Choď a nech sa ti stane, ako si uveril." A chlapec ozdravel v tú hodinu.
14
Potom Ježiš prišiel do Petrovho domu a videl, že jeho testiná leží v horúčke.
15
Dotkol sa jej ruky a horúčka prestala. Hneď vstala a obsluhovala ho.
16
Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on vyháňal duchov jedným slovom a uzdravoval všetkých chorých,
17
aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše utrpenie, naše bolesti naložil na seba.
18
Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh.
19
Tu prišiel k nemu jeden zákonník a povedal mu: "Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš."
20
Ježiš mu odvetil: "Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť."
21
Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: "Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca."
22
Ale Ježiš mu odpovedal: "Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych."
23
Potom nastúpil na loď a jeho učeníci ho nasledovali.
24
Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že vlny prikrývali loď, a on spal.
25
Pristúpili, zobudili ho slovami: "Pane, zachráň nás, hynieme!"
26
On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní!" Nato vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
27
Ľudia žasli a hovorili: "Kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú?"
28
Keď prišiel na druhý breh gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou.
29
Zrazu skríkli: "Čo ťa do nás, Syn Boží? Prišiel si sem predčasne nás mučiť?"
30
Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň.
31
Zlí duchovia ho prosili: "Keď nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!"
32
On im povedal: "Choďte." A oni vyšli a vošli do svíň. Tu sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.
33
Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi.
34
Tu celé mesto vyšlo naproti Ježišovi a keď ho uzreli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
Matúša 8:1
Matúša 8:2
Matúša 8:3
Matúša 8:4
Matúša 8:5
Matúša 8:6
Matúša 8:7
Matúša 8:8
Matúša 8:9
Matúša 8:10
Matúša 8:11
Matúša 8:12
Matúša 8:13
Matúša 8:14
Matúša 8:15
Matúša 8:16
Matúša 8:17
Matúša 8:18
Matúša 8:19
Matúša 8:20
Matúša 8:21
Matúša 8:22
Matúša 8:23
Matúša 8:24
Matúša 8:25
Matúša 8:26
Matúša 8:27
Matúša 8:28
Matúša 8:29
Matúša 8:30
Matúša 8:31
Matúša 8:32
Matúša 8:33
Matúša 8:34
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28