A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 5

1
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci.
2
Otvoril ústa a učil ich:
3
"Šťastliví, ktorí majú dušu chudobného, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
4
Šťastliví, ktorí žalostia, lebo budú potešení.
5
Šťastliví tichí, lebo oni zdedia zem.
6
Šťastliví lační a smädní po spravodlivosti, lebo budú nasýtení.
7
Šťastliví milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo.
8
Šťastliví čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha.
9
Šťastliví tí, čo tvoria pokoj, lebo ich budú volať Božími deťmi.
10
Šťastliví prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
11
Šťastliví ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;
12
radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Lebo tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.
13
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.
14
Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
15
Ani lampu nezažnú a nepostavia ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, ktorí sú v dome.
16
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
17
Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale splniť.
18
Veru, hovorím vám: dokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane.
19
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
20
Hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.
21
Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto sa teda dopustí vraždy, pôjde pred súd.
22
No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto prechováva hnev proti svojmu bratovi. Kto povie svojmu bratovi ‚hlupák‘, pôjde pred veľradu. A ak mu povie ‚odpadlík‘, pôjde do pekelného ohňa.
23
Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,
24
nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.
25
Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa nevrhli do väzenia.
26
Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.
27
Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš!
28
Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci.
29
Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by sa celé tvoje telo malo dostať do pekla.
30
Ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a odhoď od seba, lebo je lepšie pre teba, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako by celé tvoje telo malo ísť do pekla.
31
Ďalej bolo povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list.
32
Ale ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem príčiny smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.
33
Opäť ste počuli, že otcom bolo povedané: Neprisahaj krivo, ale splň Pánovi svoje prísahy!
34
No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte: ani na nebo, lebo je Božím trónom,
35
ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa,
36
ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
37
Ale vaša reč nech je: áno, áno, nie, nie! Čo je navyše, je od Zlého.
38
Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub!
39
No ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.
40
Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť.
41
Keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel jednu míľu, choď s ním dve.
42
Tomu, kto ťa prosí, daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.
43
Počuli ste, že bolo povedané: Miluj svojho blížneho a nenáviď svojho nepriateľa.
44
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,
45
aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i na dobrých a dáva pršať na spravodlivých i nespravodlivých.
46
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
47
A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?
48
Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.
Matúša 5:1
Matúša 5:2
Matúša 5:3
Matúša 5:4
Matúša 5:5
Matúša 5:6
Matúša 5:7
Matúša 5:8
Matúša 5:9
Matúša 5:10
Matúša 5:11
Matúša 5:12
Matúša 5:13
Matúša 5:14
Matúša 5:15
Matúša 5:16
Matúša 5:17
Matúša 5:18
Matúša 5:19
Matúša 5:20
Matúša 5:21
Matúša 5:22
Matúša 5:23
Matúša 5:24
Matúša 5:25
Matúša 5:26
Matúša 5:27
Matúša 5:28
Matúša 5:29
Matúša 5:30
Matúša 5:31
Matúša 5:32
Matúša 5:33
Matúša 5:34
Matúša 5:35
Matúša 5:36
Matúša 5:37
Matúša 5:38
Matúša 5:39
Matúša 5:40
Matúša 5:41
Matúša 5:42
Matúša 5:43
Matúša 5:44
Matúša 5:45
Matúša 5:46
Matúša 5:47
Matúša 5:48
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28