A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 4

1
Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal.
2
A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.
3
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: "Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby."
4
Ale on odpovedal: "Napísané je: Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."
5
Potom ho diabol vzal do Svätého mesta, postavil ho na vrchol Chrámu
6
a vravel mu: "Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň."
7
Ježiš mu povedal: "Je tiež napísané: Nesmieš pokúšať Pána, svojho Boha."
8
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu
9
a povedal mu: "Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou na tvár a budeš sa mi klaňať."
10
Vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu dávať božskú úctu."
11
Vtedy ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.
12
Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.
13
Opustil Nazaru a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnauma,
14
v krajoch Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
15
Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea!
16
Ľud, ktorý žil v temnote, uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo bývali v temnom kraji smrti.
17
Odvtedy začal Ježiš kázať a hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
18
Keď Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
19
I povedal im: "Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí."
20
Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
21
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Aj ich povolal.
22
Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.
23
Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.
24
Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a chorobami, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých a on ich uzdravoval.
25
Nasledovali ho veľké zástupy z Galiley, Dekapola, Jeruzalema, Judey a Zajordánska.
Matúša 4:1
Matúša 4:2
Matúša 4:3
Matúša 4:4
Matúša 4:5
Matúša 4:6
Matúša 4:7
Matúša 4:8
Matúša 4:9
Matúša 4:10
Matúša 4:11
Matúša 4:12
Matúša 4:13
Matúša 4:14
Matúša 4:15
Matúša 4:16
Matúša 4:17
Matúša 4:18
Matúša 4:19
Matúša 4:20
Matúša 4:21
Matúša 4:22
Matúša 4:23
Matúša 4:24
Matúša 4:25
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28