A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 3

1
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti:
2
"Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
3
Toto je totiž ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
4
Tento Ján nosil odev z ťavej srsti, cez boky prepásaný koženým opaskom. Živil sa kobylkami a lesným medom.
5
Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu.
6
Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
7
Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu?
8
Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
9
Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Naším otcom je Abrahám! Lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.
10
Sekera je už priložená ku koreňu stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
11
Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.
12
V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni."
13
Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu k Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť.
14
Ale Ján mu odporoval a povedal: "Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichádzaš ku mne?"
15
Ale Ježiš mu povedal: "Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." Potom mu už neodporoval.
16
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa otvorili nebesá a on videl Božieho Ducha, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho.
17
A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
Matúša 3:1
Matúša 3:2
Matúša 3:3
Matúša 3:4
Matúša 3:5
Matúša 3:6
Matúša 3:7
Matúša 3:8
Matúša 3:9
Matúša 3:10
Matúša 3:11
Matúša 3:12
Matúša 3:13
Matúša 3:14
Matúša 3:15
Matúša 3:16
Matúša 3:17
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28