A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 26

1
Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom:
2
"Ako viete, Pascha bude o dva dni a Syn človeka bude vydaný, aby bol ukrižovaný."
3
Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu vo dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš,
4
a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú.
5
Ale hovorili: "Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril."
6
Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného,
7
pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu, ako sedel pri stole.
8
Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: "Načo takéto mrhanie?
9
Veď sa to mohlo predať a rozdať chudobným."
10
Ježiš to spozoroval a povedal im: "Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok;
11
veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.
12
Keď mi vyliala tento olej na telo, urobila to na môj pohreb.
13
Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila."
14
Vtedy jeden z Dvanástich, volal sa Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom
15
a spýtal sa: "Čo mi dáte a ja vám ho vydám?" Oni mu vyplatili tridsať strieborných.
16
Od tej chvíle hľadal vhodnú príležitosť vydať ho.
17
V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov (veľkonočných sviatkov), prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: "Kde ti máme pripraviť paschálnu večeru?"
18
On im povedal: "Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: ‚Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem sláviť Paschu so svojimi učeníkmi.‘"
19
Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili Paschu.
20
Keď sa zvečerilo, uložil sa s Dvanástimi za stôl.
21
A keď jedli, povedal: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí."
22
Veľmi zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: "Som to ja, Pane?"
23
On odpovedal: "Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí.
24
Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza Syna človeka!"
25
Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: "Som to azda ja, Rabbi?" Odpovedal mu: "Ty si to povedal."
26
Pri večeria Ježiš vzal chlieb, povedal modlitbu poďakovania, lámal ho a dával učeníkom hovoriac: "Vezmite a jedzte: toto je moje telo."
27
Potom vzal kalich, povedal modlitbu poďakovania, dal im ho hovoriac: "Pite z neho všetci:
28
lebo toto je moja krv, krv zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.
29
Hovorím vám, že odteraz už nebudem piť víno až do dňa, keď budem piť s vami nové víno v kráľovstve svojho Otca."
30
Potom zaspievali žalmy sviatku a vyšli na Olivovú horu.
31
Vtedy im Ježiš povedal: "Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané: Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.
32
Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galiley."
33
Peter mu povedal: "Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem."
34
Ježiš mu odvetil: "Veru, hovorím ti: Tejto noci skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš."
35
Peter mu povedal: "Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa." Podobne hovorili aj ostatní učeníci.
36
Tu Ježiš prišiel s nimi do záhrady, ktorá sa volala Getsemani, a povedal učeníkom: "Sadnite si tu, kým odídem tamto a pomodlím sa."
37
Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. Nato doľahol naňho smútok a úzkosť.
38
Vtedy im povedal: "Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!"
39
Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty."
40
Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
41
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé."
42
Znova odišiel a modlil sa: "Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa."
43
A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.
44
Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.
45
Potom prišiel k učeníkom a povedal im: "Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, prišla hodina, keď Syn človeka bude vydaný do rúk hriešnikov.
46
Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca sa priblížil."
47
A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a veľký zástup s mečmi a kyjmi, ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.
48
Jeho zradca im dal znamenie: "Koho pobozkám, to je on. Toho chyťte!"
49
A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: "Buď pozdravený, Rabbi!" A pobozkal ho.
50
Ježiš mu povedal: "Priateľu, urob to, načo si prišiel!" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.
51
Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.
52
Ježiš mu povedal: "Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú.
53
Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď neposlal viac ako dvanásť plukov anjelov?
54
Ale ako by sa potom naplnili Písma, že to má byť takto?"
55
Vtedy Ježiš povedal zástupom: "Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával a učil v Chráme, a nezajali ste ma."
56
Toto všetko sa stalo, aby sa splnili Písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli.
57
Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší.
58
Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho paláca, vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl koniec.
59
Veľkňazi a celý sanhedrin hľadali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť.
60
Ale nenašli, hoci vystúpilo veľa falošných svedkov. Napokon prišli dvaja,
61
ktorí vyhlásili: "Tento človek povedal: Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho znovu postaviť."
62
Veľkňaz vstal a pýtal sa ho: "Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?"
63
Ale Ježiš mlčal. Veľkňaz mu povedal: "Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Kristus, Boží Syn."
64
Ježiš mu odvetil: "Sám si to povedal. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Všemohúceho a prichádzať na nebeských oblakoch."
65
Vtedy si veľkňaz roztrhol šaty so slovami: "Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste počuli rúhanie."
66
Oni odpovedali: "Hoden je smrti!"
67
Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami, iní ho zauškovali
68
a hovorili: "Teraz, Mesiáš, ak si prorok, povedz nám, kto ťa udrel!"
69
Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu slúžka a povedala: "Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!"
70
Ale on pred všetkými zaprel: "Neviem, čo hovoríš."
71
Keď vyšiel k bráne, videla ho iná a povedala tým, čo tam boli: "Tento bol s Ježišom Nazaretským!"
72
On zaprel s prísahou: "Nepoznám toho človeka."
73
O chvíľku pristúpili tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: "Veru, aj ty si z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!"
74
Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: "Nepoznám toho človeka." A vtom zaspieval kohút.
75
Tu sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu Ježiš povedal: "Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš." Vyšiel von a horko sa rozplakal.
Matúša 26:1
Matúša 26:2
Matúša 26:3
Matúša 26:4
Matúša 26:5
Matúša 26:6
Matúša 26:7
Matúša 26:8
Matúša 26:9
Matúša 26:10
Matúša 26:11
Matúša 26:12
Matúša 26:13
Matúša 26:14
Matúša 26:15
Matúša 26:16
Matúša 26:17
Matúša 26:18
Matúša 26:19
Matúša 26:20
Matúša 26:21
Matúša 26:22
Matúša 26:23
Matúša 26:24
Matúša 26:25
Matúša 26:26
Matúša 26:27
Matúša 26:28
Matúša 26:29
Matúša 26:30
Matúša 26:31
Matúša 26:32
Matúša 26:33
Matúša 26:34
Matúša 26:35
Matúša 26:36
Matúša 26:37
Matúša 26:38
Matúša 26:39
Matúša 26:40
Matúša 26:41
Matúša 26:42
Matúša 26:43
Matúša 26:44
Matúša 26:45
Matúša 26:46
Matúša 26:47
Matúša 26:48
Matúša 26:49
Matúša 26:50
Matúša 26:51
Matúša 26:52
Matúša 26:53
Matúša 26:54
Matúša 26:55
Matúša 26:56
Matúša 26:57
Matúša 26:58
Matúša 26:59
Matúša 26:60
Matúša 26:61
Matúša 26:62
Matúša 26:63
Matúša 26:64
Matúša 26:65
Matúša 26:66
Matúša 26:67
Matúša 26:68
Matúša 26:69
Matúša 26:70
Matúša 26:71
Matúša 26:72
Matúša 26:73
Matúša 26:74
Matúša 26:75
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28