A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 25

1
Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.
2
Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.
3
Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.
4
Múdre si vzali s lampami aj nádoby s olejom.
5
Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali.
6
O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘
7
Všetky panny sa prebudili a pripravili si lampy.
8
Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘
9
Ale múdre odpovedali: ‚Aby azda nechýbalo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘
10
No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.
11
Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, pane, otvor nám!‘
12
Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘
13
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
14
Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cesty. Zvolal si sluhov a zveril im svoj majetok:
15
jednému dal päť talentov, druhému dva a tretiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.
16
Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť.
17
Podobne ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva.
18
Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.
19
Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.
20
Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: ‚Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal.‘
21
Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
22
Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: ‚Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva.‘
23
Jeho pán mu povedal: ‚Výborne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.‘
24
Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: ‚Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.
25
Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje.‘
26
Jeho pán mu povedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?
27
Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi.
28
Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.
29
Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
30
Neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami.‘
31
Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na svoj slávny trón.
32
Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.
33
Ovce si postaví sprava a capov zľava.
34
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
35
Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma;
36
bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
37
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť?
38
Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa?
39
Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
40
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
41
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
42
Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť, bol som smädný, a nedali ste mi piť;
43
bol som pocestný, a nepritúlili ste ma, bol som nahý, a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
44
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘
45
Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste to neurobili.‘
46
Títo pôjdu do večného utrpenia, kým spravodliví do večného života."
Matúša 25:1
Matúša 25:2
Matúša 25:3
Matúša 25:4
Matúša 25:5
Matúša 25:6
Matúša 25:7
Matúša 25:8
Matúša 25:9
Matúša 25:10
Matúša 25:11
Matúša 25:12
Matúša 25:13
Matúša 25:14
Matúša 25:15
Matúša 25:16
Matúša 25:17
Matúša 25:18
Matúša 25:19
Matúša 25:20
Matúša 25:21
Matúša 25:22
Matúša 25:23
Matúša 25:24
Matúša 25:25
Matúša 25:26
Matúša 25:27
Matúša 25:28
Matúša 25:29
Matúša 25:30
Matúša 25:31
Matúša 25:32
Matúša 25:33
Matúša 25:34
Matúša 25:35
Matúša 25:36
Matúša 25:37
Matúša 25:38
Matúša 25:39
Matúša 25:40
Matúša 25:41
Matúša 25:42
Matúša 25:43
Matúša 25:44
Matúša 25:45
Matúša 25:46
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28