A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 21

1
Keď sa priblížili do Jeruzalema a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov
2
a povedal im: "Choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou oslíka. Odviažte ich a priveďte ku mne!
3
Keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje. A hneď ich prepustí.‘"
4
Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok:
5
Povedzte dcére sionskej: Pozri, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na oslíku, mláďati ťažného zvieraťa.
6
Učeníci išli a urobili, ako im Ježiš rozkázal.
7
Priviedli oslicu a oslíka, pokládli na ne svoje plášte a Ježiš si sadol navrch.
8
Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.
9
A zástupy, čo šli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: "Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!"
10
Keď vošiel do Jeruzalema, rozrušilo sa celé mesto. Vypytovali sa: "Kto je to?"
11
A zástupy hovorili: "To je prorok Ježiš z galilejského Nazareta."
12
Ježiš vošiel do Chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v okruhu Chrámu. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice
13
a povedal im: "Napísané je: Môj dom sa bude volať domom modlitby. Ale vy z neho robíte lotrovský pelech."
14
V Chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravil.
15
Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v Chráme volali: "Hosanna synovi Dávidovmu!", nahnevali sa
16
a povedali mu: "Počuješ, čo títo hovoria?" Ježiš im odvetil: "Pravdaže. Nikdy ste nečítali: Z úst nemluvniat a dojčiat pripravil si si chválu?"
17
Nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.
18
Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad.
19
Pri ceste videl figovník. Išiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba lístie. Preto mu povedal: "Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie!" A figovník hneď vyschol.
20
Keď to učeníci videli, zadivili sa a povedali: "Ako to, že figovník tak naraz vyschol?"
21
Ježiš im na to povedal: "Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," stane sa to.
22
Dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."
23
Keď prišiel do Chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: "Akou mocou to robíš? A kto ti dal túto moc?"
24
Ježiš im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím.
25
Odkiaľ bol Jánov krst? Z Neba, či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: ‚Z Neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘
26
Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka."
27
Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." A on im odvetil: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."
28
"Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Synu, choď dnes pracovať do vinice!‘
29
Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.
30
Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane.‘ Ale nešiel.
31
Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?" Odpovedali: "Ten prvý." Ježiš im povedal: "Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.
32
Lebo k vám prišiel Ján ukázať vám cestu spravodlivosti, vy ste mu neuverili, ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
33
Počujte iné podobenstvo. Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju múrom, vykopal v nej lis a postavil strážnu vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.
34
Keď prišiel čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody.
35
Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali, jedného zbili, iného zabili a ďalšieho ukameňovali.
36
Znovu poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne.
37
Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si myslel: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘
38
Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďme, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘
39
Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.
40
Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?"
41
Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu."
42
Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Je to dielo Pánovo, v našich očiach obdivuhodné?
43
Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.
44
Kto padne na tento kameň, doláme sa a na koho on padne, toho rozdrúzga."
45
Keď veľkňazi a farizeji počuli jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich.
46
Chceli ho zajať, ale báli sa zástupov, lebo tie ho pokladali za proroka.
Matúša 21:1
Matúša 21:2
Matúša 21:3
Matúša 21:4
Matúša 21:5
Matúša 21:6
Matúša 21:7
Matúša 21:8
Matúša 21:9
Matúša 21:10
Matúša 21:11
Matúša 21:12
Matúša 21:13
Matúša 21:14
Matúša 21:15
Matúša 21:16
Matúša 21:17
Matúša 21:18
Matúša 21:19
Matúša 21:20
Matúša 21:21
Matúša 21:22
Matúša 21:23
Matúša 21:24
Matúša 21:25
Matúša 21:26
Matúša 21:27
Matúša 21:28
Matúša 21:29
Matúša 21:30
Matúša 21:31
Matúša 21:32
Matúša 21:33
Matúša 21:34
Matúša 21:35
Matúša 21:36
Matúša 21:37
Matúša 21:38
Matúša 21:39
Matúša 21:40
Matúša 21:41
Matúša 21:42
Matúša 21:43
Matúša 21:44
Matúša 21:45
Matúša 21:46
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28