A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 2

1
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, tu prišli mágovia od východ do Jeruzalema
2
a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme totiž vychádzať jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."
3
Keď to počul Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.
4
Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a dozvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
5
Oni mu odpovedali: "V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok:
6
A ty, Betlehem, v judskej krajine, nijako nie si menší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael."
7
Nato Herodes tajne povolal mágov a dôkladne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda.
8
Potom ich poslal do Betlehema so slovami: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť."
9
Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe vychádzať, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.
10
Keď uzreli hviezdu, preveľmi sa zaradovali.
11
Vošli do domu, uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, vrhli sa na tváre a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
12
A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
13
Po ich odchode sa Jozefovi, hľa, vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil."
14
On vstal, v noci vzal dieťa a jeho matku a odišiel do Egypta.
15
Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna.
16
Keď Herodes videl, že ho mágovia oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme a na jeho okolí od dvoch rokov nadol, podľa času, o ktorom sa dôkladne prezvedel od mágov.
17
Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:
18
V Rame bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.
19
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte
20
a povedal mu: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli."
21
On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.
22
Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja.
23
Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.
Matúša 2:1
Matúša 2:2
Matúša 2:3
Matúša 2:4
Matúša 2:5
Matúša 2:6
Matúša 2:7
Matúša 2:8
Matúša 2:9
Matúša 2:10
Matúša 2:11
Matúša 2:12
Matúša 2:13
Matúša 2:14
Matúša 2:15
Matúša 2:16
Matúša 2:17
Matúša 2:18
Matúša 2:19
Matúša 2:20
Matúša 2:21
Matúša 2:22
Matúša 2:23
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28