A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 21
Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, tu prišli mágovia od východ do Jeruzalema
2
a pýtali sa: "Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme totiž vychádzať jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."
3
Keď to počul Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.
4
Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a dozvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.
5
Oni mu odpovedali: "V judskom Betleheme, lebo tak píše prorok:
6
A ty, Betlehem, v judskej krajine, nijako nie si menší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael."
7
Nato Herodes tajne povolal mágov a dôkladne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda.
8
Potom ich poslal do Betlehema so slovami: "Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť."
9
Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe vychádzať, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.
10
Keď uzreli hviezdu, preveľmi sa zaradovali.
11
Vošli do domu, uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, vrhli sa na tváre a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
12
A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
13
Po ich odchode sa Jozefovi, hľa, vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi dieťa a jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil."
14
On vstal, v noci vzal dieťa a jeho matku a odišiel do Egypta.
15
Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna.
16
Keď Herodes videl, že ho mágovia oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme a na jeho okolí od dvoch rokov nadol, podľa času, o ktorom sa dôkladne prezvedel od mágov.
17
Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:
18
V Rame bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a nechce sa dať potešiť, lebo ich niet.
19
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte
20
a povedal mu: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli."
21
On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny.
22
Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja.
23
Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.Matúša 2:1

Matúša 2:2

Matúša 2:3

Matúša 2:4

Matúša 2:5

Matúša 2:6

Matúša 2:7

Matúša 2:8

Matúša 2:9

Matúša 2:10

Matúša 2:11

Matúša 2:12

Matúša 2:13

Matúša 2:14

Matúša 2:15

Matúša 2:16

Matúša 2:17

Matúša 2:18

Matúša 2:19

Matúša 2:20

Matúša 2:21

Matúša 2:22

Matúša 2:23Matúša 1 / Mat 1

Matúša 2 / Mat 2

Matúša 3 / Mat 3

Matúša 4 / Mat 4

Matúša 5 / Mat 5

Matúša 6 / Mat 6

Matúša 7 / Mat 7

Matúša 8 / Mat 8

Matúša 9 / Mat 9

Matúša 10 / Mat 10

Matúša 11 / Mat 11

Matúša 12 / Mat 12

Matúša 13 / Mat 13

Matúša 14 / Mat 14

Matúša 15 / Mat 15

Matúša 16 / Mat 16

Matúša 17 / Mat 17

Matúša 18 / Mat 18

Matúša 19 / Mat 19

Matúša 20 / Mat 20

Matúša 21 / Mat 21

Matúša 22 / Mat 22

Matúša 23 / Mat 23

Matúša 24 / Mat 24

Matúša 25 / Mat 25

Matúša 26 / Mat 26

Matúša 27 / Mat 27

Matúša 28 / Mat 28