A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 19

1
Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judského kraja za Jordánom.
2
Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.
3
Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho: "Či je dovolené človeku prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?"
4
Odpovedal: "Či ste nečítali, že Stvoriteľ ich stvoril od počiatku ako muža a ženu
5
a povedal: Preto muž opustí otca a matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom?
6
Teda už nie sú dvaja jednotlivci: sú jedno telo. Čo Boh spojil, človek nesmie rozlúčiť."
7
Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť ju?"
8
Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak.
9
Hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku — nie pre cudzoložstvo — a vezme si inú, pácha cudzoložstvo."
10
Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to tak medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa."
11
On im povedal: "Nie všetci pochopia túto reč, iba tí, ktorým je to dané.
12
Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní zasa nevstupujú do manželstva, aby mohli lepšie slúžiť kráľovstvu nebeskému. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."
13
Vtedy mu priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci im v tom zabraňovali.
14
Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."
15
Potom na ne vložil ruky a odišiel odtiaľ.
16
Tu k nemu pristúpil jeden človek a pýtal sa ho: "Učiteľa, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?" On mu odpovedal:
17
"Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania!"
18
On sa ho opýtal: "Ktoré?" Ježiš odpovedal: "Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť!
19
Cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého."
20
Mladík mu povedal: "Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba?"
21
Povedal mu Ježiš: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"
22
Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.
23
Nato Ježiš povedal svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.
24
Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva."
25
Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: "Kto potom môže byť spasený?"
26
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."
27
Vtedy mu Peter povedal: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo teda za to dostaneme?"
28
Ježiš im odpovedal: "Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, aj vy, čo ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť izraelských kmeňov.
29
A každý, kto pre moje meno opustí dom alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.
30
Mnohí, ktorí sú prví, budú poslední a mnohí poslední budú prví.
Matúša 19:1
Matúša 19:2
Matúša 19:3
Matúša 19:4
Matúša 19:5
Matúša 19:6
Matúša 19:7
Matúša 19:8
Matúša 19:9
Matúša 19:10
Matúša 19:11
Matúša 19:12
Matúša 19:13
Matúša 19:14
Matúša 19:15
Matúša 19:16
Matúša 19:17
Matúša 19:18
Matúša 19:19
Matúša 19:20
Matúša 19:21
Matúša 19:22
Matúša 19:23
Matúša 19:24
Matúša 19:25
Matúša 19:26
Matúša 19:27
Matúša 19:28
Matúša 19:29
Matúša 19:30
Matúša 1 / מתי 1
Matúša 2 / מתי 2
Matúša 3 / מתי 3
Matúša 4 / מתי 4
Matúša 5 / מתי 5
Matúša 6 / מתי 6
Matúša 7 / מתי 7
Matúša 8 / מתי 8
Matúša 9 / מתי 9
Matúša 10 / מתי 10
Matúša 11 / מתי 11
Matúša 12 / מתי 12
Matúša 13 / מתי 13
Matúša 14 / מתי 14
Matúša 15 / מתי 15
Matúša 16 / מתי 16
Matúša 17 / מתי 17
Matúša 18 / מתי 18
Matúša 19 / מתי 19
Matúša 20 / מתי 20
Matúša 21 / מתי 21
Matúša 22 / מתי 22
Matúša 23 / מתי 23
Matúša 24 / מתי 24
Matúša 25 / מתי 25
Matúša 26 / מתי 26
Matúša 27 / מתי 27
Matúša 28 / מתי 28