A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 13

1
V ten deň Ježiš vyšiel z domu a posadil sa na morskom brehu.
2
Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy, preto nastúpil na loď a sadol si; a celý zástup zostal na brehu.
3
A hovoril im o mnohých veciach v podobenstvách. Podobenstvo o rozsievačovi Hovoril: "Rozsievač vyšiel rozsievať.
4
Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich.
5
Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, rýchlo vzišli, lebo neboli hlboko v zemi;
6
ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a keďže nemali koreň, uschli.
7
Zasa iné padli do tŕnia, tŕnie vyrástlo a udusilo ich.
8
Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.
9
Kto má uši, nech počúva!"
10
Pristúpili k nemu učeníci a povedali mu: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?"
11
On im odpovedal: "Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
12
Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
13
Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nechápu.
14
Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo, ktoré hovorí: Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte.
15
Lebo otupel duch tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby duchom nechápali a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.
16
Ale šťastné sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú.
17
Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.
18
Vy teda počujete podobenstvo o rozsievačovi.
19
Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraj cesty.
20
Do skalnatej pôdy bolo zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma,
21
ale nezapustí v ňom koreň, je chvíľkový. Keď nastane pre to slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.
22
Do tŕnia bolo zasiate u toho, kto počúva slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.
23
A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú."
24
Predniesol im aj iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človeku, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.
25
Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
26
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ.
27
K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si dobré semeno na svoju roľu? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘
28
On im povedal: ‚Nepriateľský človek to urobil.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli povytŕhať ho?‘
29
On im odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.
30
Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘"
31
Predniesol im ešte iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svoju roľu.
32
Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch."
33
Ďalšie podobenstvo im povedal: "Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a zamiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí."
34
Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič,
35
aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: Otvorím si ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta.
36
Potom opustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a hovorili mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli."
37
On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.
38
Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého.
39
Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.
40
Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta:
41
Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetkých, ktorí zvádzajú ľudí na hriech, a všetkých, ktorých skutky sú hriešne,
42
a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
43
Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!
44
Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, ukryje ho a od radosti nad tým ide, predá všetko, čo má, a kúpi to pole.
45
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.
46
Keď našiel veľmi cennú perlu, odišiel, predal všetko a kúpil ju.
47
Zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a zachytáva všetky druhy rýb.
48
Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.
49
Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých
50
a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
51
Pochopili ste to všetko?" Odpovedali mu: "Áno."
52
A on im povedal: "Preto každý zákonník, keď sa stane žiakom nebeského kráľovstva, podobá sa hlave rodiny, ktorá vynáša zo svojej pokladne veci nové i staré."
53
Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.
54
Prišiel do svojho otcovského mesta a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: "Od koho dostal túto múdrosť a túto zázračnú moc?
55
Či to nie je syn tesárov? Či sa jeho matka nevolá Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?
56
A či jeho sestry nebývajú všetky u nás? Odkiaľ má toto všetko?"
57
A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: "Proroka si všade uctia, len nie v jeho otcovskom meste a v jeho dome."
58
A pre ich neveru tam neurobil mnoho zázrakov.
Matúša 13:1
Matúša 13:2
Matúša 13:3
Matúša 13:4
Matúša 13:5
Matúša 13:6
Matúša 13:7
Matúša 13:8
Matúša 13:9
Matúša 13:10
Matúša 13:11
Matúša 13:12
Matúša 13:13
Matúša 13:14
Matúša 13:15
Matúša 13:16
Matúša 13:17
Matúša 13:18
Matúša 13:19
Matúša 13:20
Matúša 13:21
Matúša 13:22
Matúša 13:23
Matúša 13:24
Matúša 13:25
Matúša 13:26
Matúša 13:27
Matúša 13:28
Matúša 13:29
Matúša 13:30
Matúša 13:31
Matúša 13:32
Matúša 13:33
Matúša 13:34
Matúša 13:35
Matúša 13:36
Matúša 13:37
Matúša 13:38
Matúša 13:39
Matúša 13:40
Matúša 13:41
Matúša 13:42
Matúša 13:43
Matúša 13:44
Matúša 13:45
Matúša 13:46
Matúša 13:47
Matúša 13:48
Matúša 13:49
Matúša 13:50
Matúša 13:51
Matúša 13:52
Matúša 13:53
Matúša 13:54
Matúša 13:55
Matúša 13:56
Matúša 13:57
Matúša 13:58
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28