A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 12

1
V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.
2
Keď to videli farizeji, povedali mu: "Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu."
3
On im povedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina?
4
Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, iba samotným kňazom?
5
A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v Chráme sobotu, a predsa sú bez viny?
6
No hovorím vám: Tu je niekto väčší než Chrám.
7
Keby ste vedeli, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných.
8
Syn človeka je totiž pánom soboty."
9
Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy.
10
Tam bol človek s uschnutou rukou. Aby mohli obžalovať Ježiša, pýtali sa ho: "Dovolené je uzdravovať v sobotu?"
11
On im odpovedal: "Keby niekto z vás mal jedinú ovcu a tá by mu v sobotu padla do jamy, či by nesiahol za ňou a nevytiahol ju?
12
A o čo je človek viac ako ovca! Teda dovolené je v sobotu dobre robiť."
13
Nato povedal tomu človeku: "Vystri ruku!" On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá.
14
Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.
15
Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí ho nasledovali a on ich uzdravil všetkých,
16
ale prísne im naložil, aby ho neprezradzovali.
17
Tak sa splnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí:
18
Toto je môj sluha, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a on oznámi právo národom.
19
Nebude sa hádať, nebude kričať nik nepočuje jeho hlas na veľkých cestách.
20
Nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu:
21
v jeho meno budú dúfať národy.
22
Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho a nemý rozprával a videl.
23
Zástupy žasli a vraveli: "Či tento nie je syn Dávidov?"
24
Keď to počuli farizeji, hovorili: "Tento len mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov."
25
Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne proti sebe rozdelené spustne a nijaké mesto alebo rodina vnútorne proti sebe rozdelené neobstoja.
26
Ak satan vyháňa satana, je vnútorne proti sebe rozdelený, akože potom obstojí jeho kráľovstvo?
27
Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.
28
Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov, tak k vám prišlo Božie kráľovstvo.
29
Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom.
30
Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.
31
Preto vám hovorím: Ľuďom sa môže odpustiť každý hriech a každé rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.
32
Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, môže sa mu odpustiť. Kto by však niečo povedal proti Svätému Duchu, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.
33
Vypestujte dobrý strom, aj jeho ovocie bude dobré; alebo zasaďte zlý strom, aj jeho ovocie bude zlé. Lebo strom poznať po ovocí.
34
Hadie plemeno, ako môžete hovoriť dobré veci, keď ste zlí! Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.
35
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé.
36
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého slova bez základu, ktoré vyslovia.
37
Lebo podľa svojich slov budeš vyhlásený za nevinného a podľa svojich slov budeš odsúdený."
38
Vtedy sa ujali slova niektorí zo zákonníkov a z farizejov a povedali mu: "Učiteľ, chceme vidieť od teba znamenie."
39
On im povedal: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.
40
Lebo ak bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu morskej obludy, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
41
Ninivčania vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie, a tu je viac ako Jonáš.
42
Kráľovná Juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho, lebo z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť, a tu je niekto väčší ako Šalamún.
43
Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po pustých miestach a hľadá odpočinok, ale ho nenájde.
44
Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený.
45
Vtedy odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších ako je on sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením."
46
Keď ešte hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a jeho bratia a chceli sa s ním rozprávať.
47
Ktosi mu povedal: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať."
48
On však odvetil tomu, čo mu to hovoril: "Kto je moja matka a kto sú moji bratia?"
49
Vystrel ruku ku svojim učeníkom a povedal: "Hľa, moja matka a moji bratia.
50
Lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka."
Matúša 12:1
Matúša 12:2
Matúša 12:3
Matúša 12:4
Matúša 12:5
Matúša 12:6
Matúša 12:7
Matúša 12:8
Matúša 12:9
Matúša 12:10
Matúša 12:11
Matúša 12:12
Matúša 12:13
Matúša 12:14
Matúša 12:15
Matúša 12:16
Matúša 12:17
Matúša 12:18
Matúša 12:19
Matúša 12:20
Matúša 12:21
Matúša 12:22
Matúša 12:23
Matúša 12:24
Matúša 12:25
Matúša 12:26
Matúša 12:27
Matúša 12:28
Matúša 12:29
Matúša 12:30
Matúša 12:31
Matúša 12:32
Matúša 12:33
Matúša 12:34
Matúša 12:35
Matúša 12:36
Matúša 12:37
Matúša 12:38
Matúša 12:39
Matúša 12:40
Matúša 12:41
Matúša 12:42
Matúša 12:43
Matúša 12:44
Matúša 12:45
Matúša 12:46
Matúša 12:47
Matúša 12:48
Matúša 12:49
Matúša 12:50
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28