A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 11

1
Keď Ježiš dal všetky tieto pokyny svojim dvanástim učeníkom, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.
2
Keď sa Ján v žalári dopočul o Ježišových skutkoch, poslal k nemu zo svojich učeníkov
3
spýtať sa ho: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?"
4
Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte:
5
slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.
6
Blahoslavený, kto sa na mne nepohorší."
7
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu vetrom klátenú?
8
Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Ale tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch.
9
Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka! Áno, hovorím vám, viac ako proroka!
10
Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Pozri, posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred tebou.
11
Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nepovstal väčší ako Ján Krstiteľ. Ale kto je v nebeskom kráľovstve najmenší, je väčší ako on.
12
Od dní Jána Krstiteľa podnes nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
13
Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána.
14
Ale on sám — ak to chcete prijať — je Eliáš, ktorý má znovu prísť.
15
Kto má uši, nech počúva!
16
Ku komu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, sediacim na námestí a kričiacim na kamarátov:
17
Pískali sme vám, a netancovali ste! Spievali sme vám pieseň pohrebnú, a v prsia ste sa nebili!
18
Prišiel Ján, nejedol a nepil a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘
19
Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria: ‚Pozrite, žráč a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ Ale Božiu múdrosť dokazujú jej skutky."
20
Potom začal karhať mestá, v ktorých urobil najviac zázrakov, ale sa nekajali:
21
"Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.
22
Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám.
23
A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla budeš zvrhnutý! Lebo keby sa v Sodome boli stali divy, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes.
24
Preto vám hovorím: Sodomskej krajine bude v deň súdu ľahšie ako tebe."
25
V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred učenými a múdrymi a zjavil si ich poníženým.
26
Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
27
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám uľahčím.
29
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete uľahčenie pre svoje duše.
30
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."
Matúša 11:1
Matúša 11:2
Matúša 11:3
Matúša 11:4
Matúša 11:5
Matúša 11:6
Matúša 11:7
Matúša 11:8
Matúša 11:9
Matúša 11:10
Matúša 11:11
Matúša 11:12
Matúša 11:13
Matúša 11:14
Matúša 11:15
Matúša 11:16
Matúša 11:17
Matúša 11:18
Matúša 11:19
Matúša 11:20
Matúša 11:21
Matúša 11:22
Matúša 11:23
Matúša 11:24
Matúša 11:25
Matúša 11:26
Matúša 11:27
Matúša 11:28
Matúša 11:29
Matúša 11:30
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28