A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Matúša 10

1
Zvolal svojich dvanástich učeníkove a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu a každý neduh.
2
Toto sú mená dvanástich apoštolova: prvý Šimon, zvaný Peter, jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján,
3
Filip a Bartolomej, Tomáš a Matúš, mýtnik, Jakub Alfejov a Tadeáš,
4
Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.
5
Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samaritánskych miest nevchádzajte;
6
choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela.
7
Choďte a hlásajte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské.
8
Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
9
Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani drobné peniaze;
10
ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoje jedlo.
11
Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je tam hoden. Tam potom zostaňte, kým nepôjdete ďalej.
12
Keď vojdete do domu, želajte mu pokoj.
13
Ak ten dom bude toho hoden, nech váš pokoj zostúpi naň, ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.
14
Keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo mesta odíďte a straste si prach z nôh.
15
Veru, hovorím vám: Krajine sodomskej a gomorskej bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.
16
Pozrite, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.
17
Dajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach
18
a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydávali svedectvo im a pohanom.
19
Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať,
20
veď to už nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.
21
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich.
22
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
23
Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, že nepochodíte izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka.
24
Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.
25
Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich!
26
Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa nevyzvedelo.
27
Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech.
28
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
29
Či nepredávajú dva vrabce za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.
30
Vám sú aj všetky vlasy na hlave spočítané.
31
Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.
32
Kto vyhlási pred ľuďmi, že je za mňa, o tom ja vyhlásim pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, že som za neho;
33
ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.
34
Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nepriniesol som pokoj, ale meč.
35
Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre.
36
Vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.
37
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
38
Kto neprijme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
39
Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
40
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
41
Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého, pretože je to spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého.
42
Ktokoľvek dá piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."
Matúša 10:1
Matúša 10:2
Matúša 10:3
Matúša 10:4
Matúša 10:5
Matúša 10:6
Matúša 10:7
Matúša 10:8
Matúša 10:9
Matúša 10:10
Matúša 10:11
Matúša 10:12
Matúša 10:13
Matúša 10:14
Matúša 10:15
Matúša 10:16
Matúša 10:17
Matúša 10:18
Matúša 10:19
Matúša 10:20
Matúša 10:21
Matúša 10:22
Matúša 10:23
Matúša 10:24
Matúša 10:25
Matúša 10:26
Matúša 10:27
Matúša 10:28
Matúša 10:29
Matúša 10:30
Matúša 10:31
Matúša 10:32
Matúša 10:33
Matúša 10:34
Matúša 10:35
Matúša 10:36
Matúša 10:37
Matúša 10:38
Matúša 10:39
Matúša 10:40
Matúša 10:41
Matúša 10:42
Matúša 1 / Mat 1
Matúša 2 / Mat 2
Matúša 3 / Mat 3
Matúša 4 / Mat 4
Matúša 5 / Mat 5
Matúša 6 / Mat 6
Matúša 7 / Mat 7
Matúša 8 / Mat 8
Matúša 9 / Mat 9
Matúša 10 / Mat 10
Matúša 11 / Mat 11
Matúša 12 / Mat 12
Matúša 13 / Mat 13
Matúša 14 / Mat 14
Matúša 15 / Mat 15
Matúša 16 / Mat 16
Matúša 17 / Mat 17
Matúša 18 / Mat 18
Matúša 19 / Mat 19
Matúša 20 / Mat 20
Matúša 21 / Mat 21
Matúša 22 / Mat 22
Matúša 23 / Mat 23
Matúša 24 / Mat 24
Matúša 25 / Mat 25
Matúša 26 / Mat 26
Matúša 27 / Mat 27
Matúša 28 / Mat 28