A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 91
Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roku po ich vyjdení z Egypta a povedal:
2
"Nech Izraelci slávia Paschu v stanovený čas.
3
Budete ju sláviť v určený čas: štrnásteho dňa tohto mesiaca podvečer. Budete ju sláviť podľa všetkých zákonov a zvykov, ktoré sa jej týkajú."
4
Mojžiš povedal Izraelcom, aby slávili Paschu.
5
Oni ju slávili na Sinajskej púšti štrnásteho dňa prvého mesiaca v podvečer. Izraelci urobili všetko tak, ako prikázal Jahve Mojžišovi.
6
Bolo však niekoľko mužov, ktorí boli nečistí, lebo sa dotkli mŕtveho, a preto nemohli sláviť Paschu toho dňa. V ten istý deň prišli k Mojžišovi a Áronovi
7
a povedali im: "Znečistili sme sa mŕtvym. Prečo by sme mali byť vylúčení a nesmeli priniesť Jahvemu obetu v určený čas spolu s ostatnými Izraelcami?"
8
Mojžiš im odpovedal: "Počkajte, nech vypočujem, čo o vás nariadi Jahve!"
9
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10
"Prehovor k Izraelcom a povedz im: Ak niekto z vás alebo z vašich potomkov bude nečistý pre dotyk s mŕtvym alebo bude na ďalekej ceste, nech aj tak slávi Jahveho Paschu.
11
Budú ju sláviť štrnásteho dňa druhého mesiaca podvečer. Budú ju jesť s nekvasenými chlebmi a s horkými bylinami;
12
nič z nej neponechajú do rána a nezlomia v nej nijakú kosť. Budú ju sláviť podľa všetkých predpisov o Pasche.
13
Ale ak ten, kto je čistý a nie je na ceste, zanedbá slávenie Paschy, bude vylúčený zo svojho národa. Nepriniesol obetu Jahvemu v určený čas, ponesie ťarchu svojho hriechu.
14
Ak medzi vami býva nejaký cudzinec a slávi Jahveho Paschu, bude ju sláviť podľa obradu a zvykov Paschy. Budete mať jediný zákon, ako pre cudzinca, tak i pre domorodca."
15
Toho dňa, keď bol postavený Príbytok, Oblak zakryl Príbytok, Stan Stretávania. Od večera do rána spočíval na Príbytku v podobe ohňa.
16
Tak to bolo stále: Oblak zakrýval Príbytok a v noci nadobúdal podobu ohňa.
17
Kedykoľvek sa Oblak zdvihol sponad Stanu, vtedy sa Izraelci vydávali na cestu; a na mieste, kde sa Oblak zastavil, tam sa Izraelci utáborili.
18
Na Jahveho rozkaz sa Izraelci dávali na cestu a na Jahveho rozkaz táborili. Táborili dovtedy, kým Oblak spočíval nad Príbytkom.
19
Ak Oblak dlhší čas zostával nad Príbytkom, Izraelci konali bohoslužby Jahvemu a nevydávali sa na cestu.
20
Keď sa stávalo, že Oblak zostal len málo dní nad Príbytkom, vtedy sa na Jahveho rozkaz utáborili a na Jahveho rozkaz sa dávali na cestu.
21
Keď sa stalo, že Oblak zastal od večera do rána a ráno sa zdvihol, vtedy sa vydali na cestu. Alebo sa zdvihol, keď spočíval deň a noc, a vtedy sa dali na cestu.
22
Alebo spočíval dva dni, jeden mesiac či jeden rok; dovtedy Izraelci táborili na mieste, kým Oblak spočíval nad Príbytkom, ale keď sa zdvihol, vydali sa na cestu.
23
Na Jahveho rozkaz táborili a na Jahveho rozkaz sa vydávali na cestu. Konali bohoslužby Jahvemu podľa Jahveho príkazov, ktoré dostávali skrze Mojžiša.