A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 7

1
V ten deň, keď Mojžiš ukončil postavenie Príbytku, pomazal ho a posvätil ho so všetkým jeho zariadením, aj oltár so všetkým jeho príslušenstvom.
2
Keď to všetko pomazal a posvätil, kniežatá Izraela priniesli obetu; boli to hlavy rodín, kniežatá kmeňov, ktoré riadili sčítanie.
3
Priviedli svoju obetu pred Jahveho: šesť krytých vozov a dvanásť volov, jeden voz za dve kniežatá a za každé po jednom volovi. Priviedli ich pred Príbytok.
4
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
5
"Prijmi ich od nich. Nech sa použijú pri službe Stanu Stretávania. Odovzdáš ich Levitom, každému primerane jeho službe."
6
Mojžiš prebral vozy i voly a odovzdal ich Levitom.
7
Dva vozy a štyri voly dal Geršonovým synom primerane ich službe.
8
Štyri vozy a osem volov dal Merariho synom primerane ich službe, ktorú mali plniť pod vedením Itamara, syna kňaza Árona.
9
Ale Kehatovým synom nedal vôbec nič, lebo oni mali službu pri posvätných predmetoch, ktoré mali nosiť na pleciach.
10
V ten deň, keď bol oltár pomazaný, kniežatá priniesli obetné dary na jeho posviacku. Priniesli svoj obetný dar pred oltár
11
a Jahve povedal Mojžišovi: "Každý deň nech jedno knieža prinesie svoj obetný dar na posviacku oltára."
12
Prvého dňa priniesol svoj obetný dar Nachšon, Amminadabov syn, z Júdovho kmeňa.
13
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
14
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
15
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
16
jeden cap na obetu za hriech
17
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Nachšona, Amminadabovho syna.
18
Druhého dňa priniesol svoj obetný dar Netaneel, Cuarov syn, knieža kmeňa Isachar.
19
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
20
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
21
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
22
jeden cap na obetu za hriech
23
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Netaneela, Cuarovho syna.
24
Tretieho dňa priniesol svoj obetný dar Eliab, Chelonov syn, knieža kmeňa Zabulon.
25
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
26
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
27
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
28
jeden cap na obetu za hriech
29
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eliaba, Chelonovho syna.
30
Štvrtého dňa priniesol svoj obetný dar Elicur, Šedeurov syn, knieža kmeňa Ruben.
31
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
32
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
33
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
34
jeden cap na obetu za hriech
35
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elicura, Šedeurovho syna.
36
Piateho dňa priniesol svoj obetný dar Šelumiel, Curišaddajov syn, knieža kmeňa Simeon.
37
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
38
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
39
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
40
jeden cap na obetu za hriech
41
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Šelumiela, Curišaddajovho syna.
42
Šiesteho dňa priniesol svoj obetný dar Eljasaf, Reuelov syn, knieža kmeňa Gad.
43
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
44
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
45
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
46
jeden cap na obetu za hriech
47
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eljasafa, Reuelovho syna.
48
Siedmeho dňa priniesol svoj obetný dar Elišama, Ammihudov syn, knieža kmeňa Efraim.
49
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
50
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
51
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
52
jeden cap na obetu za hriech
53
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elišamu, Ammihudovho syna.
54
Ôsmeho dňa priniesol svoj obetný dar Gamliel, Pedacurov syn, knieža kmeňa Manasses.
55
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
56
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
57
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
58
jeden cap na obetu za hriech
59
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gamliela, Pedacurovho syna.
60
Deviateho dňa priniesol svoj obetný dar Abidan, Gideoniho syn, knieža kmeňa Benjamín.
61
Jeho obetný dar: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
62
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
63
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
64
jeden cap na obetu za hriech
65
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abidana, Gideoniho syna.
66
Desiateho dňa priniesol svoj obetný dar Achiezer, Ammišaddajov syn, knieža kmeňa Dan.
67
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
68
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
69
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
70
jeden cap na obetu za hriech
71
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiezera, Ammišaddajovho syna.
72
Jedenásteho dňa priniesol svoj obetný dar Pagiel, Okranov syn, knieža kmeňa Ašer.
73
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
74
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
75
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
76
jeden cap na obetu za hriech
77
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Pagiela, Okranovho syna.
78
Dvanásteho dňa priniesol svoj obetný dar Achira, Enanov syn, knieža kmeňa Neftali.
79
Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu,
80
jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla,
81
jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal,
82
jeden cap na obetu za hriech
83
a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiru, Enanovho syna.
84
To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc;
85
jedna strieborná misa vážila stotridsať šeklov a každá čaša na kropenie sedemdesiat šeklov, všetkého striebra tých nádob bolo dvetisíc štyristo šeklov svätyne;
86
dvanásť zlatých panvíc, plných kadidla; každá panvica vážila desať šeklov, šeklov svätyne, zlato tých panvíc vážilo celkom stodvadsať šeklov.
87
Všetkého dobytka na celopal bolo: dvanásť býkov, dvanásť baranov, dvanásť jednoročných baránkov s príslušnými pokrmovými obetami. Na obetu za hriech dvanásť capov.
88
Všetkého dobytka na obetu spoločenstva bolo dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. Toto boli obetné dary na posviacku oltára po jeho pomazaní.
89
Keď Mojžiš vchádzal do Stanu Stretávania, aby sa zhováral s Ním, počul hlas, ktorý hovoril k nemu zhora spomedzi dvoch cherubov na zľutovnici, ktorá bola na arche Svedectva. Takto s Ním hovorieval.
Numeri 7:1
Numeri 7:2
Numeri 7:3
Numeri 7:4
Numeri 7:5
Numeri 7:6
Numeri 7:7
Numeri 7:8
Numeri 7:9
Numeri 7:10
Numeri 7:11
Numeri 7:12
Numeri 7:13
Numeri 7:14
Numeri 7:15
Numeri 7:16
Numeri 7:17
Numeri 7:18
Numeri 7:19
Numeri 7:20
Numeri 7:21
Numeri 7:22
Numeri 7:23
Numeri 7:24
Numeri 7:25
Numeri 7:26
Numeri 7:27
Numeri 7:28
Numeri 7:29
Numeri 7:30
Numeri 7:31
Numeri 7:32
Numeri 7:33
Numeri 7:34
Numeri 7:35
Numeri 7:36
Numeri 7:37
Numeri 7:38
Numeri 7:39
Numeri 7:40
Numeri 7:41
Numeri 7:42
Numeri 7:43
Numeri 7:44
Numeri 7:45
Numeri 7:46
Numeri 7:47
Numeri 7:48
Numeri 7:49
Numeri 7:50
Numeri 7:51
Numeri 7:52
Numeri 7:53
Numeri 7:54
Numeri 7:55
Numeri 7:56
Numeri 7:57
Numeri 7:58
Numeri 7:59
Numeri 7:60
Numeri 7:61
Numeri 7:62
Numeri 7:63
Numeri 7:64
Numeri 7:65
Numeri 7:66
Numeri 7:67
Numeri 7:68
Numeri 7:69
Numeri 7:70
Numeri 7:71
Numeri 7:72
Numeri 7:73
Numeri 7:74
Numeri 7:75
Numeri 7:76
Numeri 7:77
Numeri 7:78
Numeri 7:79
Numeri 7:80
Numeri 7:81
Numeri 7:82
Numeri 7:83
Numeri 7:84
Numeri 7:85
Numeri 7:86
Numeri 7:87
Numeri 7:88
Numeri 7:89
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36