A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 41
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2
"Spočítajte Kehatových synov medzi Levitmi podľa rodov a rodín:
3
všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
4
Toto je služba Kehatových synov v Stane Stretávania: starosť o najsvätejšie veci.
5
Skôr, ako sa tábor pohne, Áron a jeho synovia prídu sňať zavesenú oponu. Prikryjú ňou archu Svedectva.
6
Na ňu prehodia prikrývku z jemnej kože a navrch rozprestrú látku z fialového purpuru. Potom zasunú žrde archy.
7
Na stôl predkladania prestrú látku z purpuru, na ktorú uložia misy, čaše, konvice a misky pre nápojové obety; bude tam i chlieb na stále predkladanie.
8
Na to prestrú karmazínovú látku a zakryjú ju prikrývkou z jemnej kože. Potom k stolu zasunú žrde.
9
Potom vezmú purpurovú látku a zakryjú ňou svietnik na svietenie, jeho lampy, jeho nožnice, jeho popolníky a všetky nádoby na olej, používané pre službu pri ňom.
10
Zabalia svietnik so všetkými jeho príslušenstvami do prikrývky z jemnej kože a položia ho na nosidlá.
11
Na zlatý oltára rozprestrú látku z purpuru a prikryjú ho prikrývkou z jemnej kože. Potom k nemu zasunú žrde.
12
Nato vezmú všetky predmety používané pri službe vo svätyni, zabalia ich do látky z purpuru, obalia prikrývkou z jemnej kože a všetko položia na nosidlá.
13
Potom očistia oltár celopalov od mastného popola a rozprestrú naň šarlátovú látku,
14
položia naň všetky predmety, ktoré sa používajú pri službe, kadidelnice, vidlice, lopaty, kropeničky, všetko oltárne náčinie. Cez ne prestrú prikrývku z jemnej kože; potom zasunú žrde.
15
Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie posvätných predmetov a všetkého príslušenstva k nim, vo chvíli, keď sa tábor pohne, prídu Kehatovi synovia, aby ich niesli, ale nedotknú sa posvätných predmetov, inak by zomreli. Toto majú na starosti Kehatovi synovia v Stane Stretávania.
16
Eleazar, syn kňaza Árona, bude mať na starosti olej pre svietnik, voňavé kadidlo, ustavičnú nekrvavú obetu a olej na pomazanie; bude bdieť nad celým Príbytkom a nad všetkým, čo je v ňom: nad posvätnými predmetmi a príslušenstvom k nim."
17
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
18
"Nevylučujte kmeň Kehatových rodov spomedzi Levitov.
19
Ak majú žiť a nezomrieť, keď sa priblížia k presvätým veciam, vykonajte pre nich toto: Áron a jeho synovia prídu a postavia každého na miesto jeho služby a k tomu, čo má niesť.
20
A tak sa vyhnú tomu, že by vstúpili a na okamih pozreli na posvätné predmety: to by bola ich smrť!"
21
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
22
"Spočítaš aj Geršonových synov podľa rodov a rodín.
23
Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
24
Toto bude služba Geršonových rodov, čo majú robiť a čo majú nosiť.
25
Budú nosievať závesy Príbytku, Stan Stretávania, jeho prikrývku i prikrývky z jemnej kože, ktorá ho zakrýva, a záves na vchode do Stanu Stretávania,
26
kobercové závesy nádvoria, záves k bráne do nádvoria, ktoré obklopuje Príbytok a oltár, povrazy a všetko zariadenie pre ich službu, všetky nutné potreby. Budú vykonávať svoju službu.
27
Všetka služba Geršonových synov, čo majú robiť a čo majú nosiť, sa bude vykonávať na príkazy Árona a jeho synov: budete na nich dohliadať, ako konajú svoju službu.
28
Toto je služba Geršonových rodov v Stane Stretávania. Službou budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."
29
"Spočítaš Merariových synov podľa rodov a rodín.
30
Spočítaš všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú povinní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
31
Toto majú nosiť pri vykonávaní všetkej svojej služby v Stane Stretávania: dosky Príbytku, jeho priečky, jeho stĺpy a ich podstavce.
32
Stĺpy obklopujúce nádvorie, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazy a všetko ich príslušenstvo. Menovite každému zadeľte, čo má nosiť.
33
To bude služba Merariho rodov. Všetkou svojou službou v Stane Stretávania budú spadať pod Itamara, syna kňaza Árona."
34
Mojžiš, Áron a kniežatá pospolitosti spočítali Kehatových synov podľa rodov a rodín;
35
všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
36
Bolo ich napočítaných podľa rodov dvetisíc sedemstopäťdesiat.
37
To bol počet zapísaných z Kehatových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz, daný skrze Mojžiša.
38
Spočítali Geršonových synov podľa rodov a rodín:
39
všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
40
Napočítali ich dvetisíc šesťstotridsať podľa rodov a rodín.
41
Taký bol počet zapísaných z Geršonových rodov, všetkých tých, čo mali slúžiť v Stane Stretávania a ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz.
42
Spočítali Merariho synov podľa rodov a rodín:
43
všetkých mužov od tridsiateho do päťdesiateho roku, ktorí sú schopní slúžiť a vykonávať prácu v Stane Stretávania.
44
Z ich rodov napočítali tritisíc dvesto.
45
To bol počet zapísaných z Merariho rodov, ktorých spočítali Mojžiš a Áron na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša.
46
Celkový počet Levitov, ktorých spočítali Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela podľa rodov a rodín — 
47
všetkých mužov od tridsiatich do päťdesiatich rokov, ktorí mohli vykonávať uloženú prácu a slúžiť pri prenášaní Stanu Stretávania — 
48
dosiahol osemtisíc päťstoosemdesiat.
49
Na Jahveho príkaz daný skrze Mojžiša sa každý osobitne zaznačil a každému sa pridelila jeho služba a čo má nosiť; spočítali ich, ako Jahve prikázal Mojžišovi.