A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 361
Vtedy pristúpili náčelníci rodín z rodu synov Galaada, syna Machira, syna Manassesa z rodu Jozefových synov. Ujali sa slova pred Mojžišom a kniežatami, náčelníkmi izraelských rodín,
2
a povedali: "Jahve prikázal môjmu pánovi, aby dal Izraelcom krajinu a rozdelil ju lósom; a môj pán dostal od Jahveho príkaz, aby dedičný podiel nášho brata Celofchada dal jeho dcéram.
3
Ak sa však vydajú za príslušníka iného izraelského kmeňa, ich časť bude odňatá z podielu našich otcov. Podiel kmeňa, ku ktorému ony budú patriť, sa zväčší, a podiel, ktorý dal lós nám, sa zmenší.
4
Keď pre Izraelcov nastane jubilejný rok, vtedy dedičstvo týchto žien bude pripojené k dedičstvu kmeňa, ku ktorému budú patriť, a bude vyňaté z dedičstva kmeňa našich otcov."
5
Mojžiš na Jahveho príkaz nariadil Izraelcom. Povedal: "Kmeň Jozefových synov hovorí správne.
6
Toto prikazuje Jahve Celofchadovým dcéram: Nech sa vydajú za toho, kto sa im páči, ale majú sa vydať do niektorého rodu svojho otcovského kmeňa.
7
Vlastníctvo Izraelcov nebude prechádzať z kmeňa na kmeň; každý z Izraelcov sa má pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa.
8
Každá dcéra, ktorá dedí majetok v jednom z izraelských kmeňov, sa má vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby si tak každý z Izraelcov zachoval svoj otcovský podiel.
9
Dedičstvo nebude prechádzať z jedného kmeňa na druhý: každý z izraelských kmeňov bude viazaný na svoje dedičstvo."
10
Celofchadove dcéry urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
11
Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa, Celofchadove dcéry, vydali sa za synov svojich strýcov z otcovskej strany.
12
Vydali sa teda do rodov synov Manassesa, Jozefovho syna, a tak ich dedičný majetok zostal pri kmeni ich otcovského rodu.
13
Toto sú príkazy a zákony, ktoré Jahve nariadil Izraelcom prostredníctvom Mojžiša na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.