A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 34

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Rozkáž Izraelcom toto, povieš im: Keď vojdete do kanaánskej krajiny, hľa, to je tá krajina, ktorá vám pripadne za dedičstvo, krajina Kanaán, takto určená svojimi hranicami:
3
Vaša južná hranica pôjde od púšte Cin pozdĺž Edomu. Začne na východnej strane od konca Soľného mora.
4
Potom sa obráti na juh k svahu Akrabbim, "Škorpiónov", prejde cez Cin a jej južný koniec bude Kadeš-Barnea. Pokračovať bude k Chacar-Addaru a prejde Acmonom.
5
Od Acmonu sa hranica zahne k Egyptskému potoku a skončí pri Mori.
6
Vašou morskou hranicou bude Veľké more; táto hranica vám bude západnou hranicou.
7
A toto bude vaša severná hranica. Od Veľkého mora povediete čiaru k vrchu Hor
8
a od vrchu Hor k Vstupu do Chamatu a hranica bude končiť v Cedade.
9
Odtiaľ pôjde k Zifronu a jej koniec bude Chacar-Enan. Toto bude vaša severná hranica.
10
Potom si vyznačíte východnú hranicu od Chacar-Enanu do Šefamu.
11
Hranica sa bude tiahnuť od Šefamu dolu k Rible, východne od Ajinu. Bude sa tiahnuť ďalej dolu a bude sa dotýkať východného pobrežia mora Kinneret.
12
Potom hranica zíde k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. Toto bude vaša krajina s hranicami, ktoré tvoria jej obvod."
13
Mojžiš potom dal Izraelcom tento príkaz: "Toto je krajina, ktorú si rozdelíte lósom a ktorú Jahve rozkázal dať deviatim kmeňom a polovici kmeňa.
14
Lebo kmeň Rubenových synov so svojimi rodinami a kmeň Gadových synov so svojimi rodinami už dostali svoje dedičstvo; a polovica Manassesovho kmeňa tiež dostala svoje dedičstvo.
15
Tieto dva kmene a pol kmeňa dostali svoje dedičstvo za Jordánom východne naproti Jerichu."
16
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17
"Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu: kňaz Eleazar a Jozue, Nunov syn,
18
a za každý kmeň si priberte po jednom kniežati, aby vám rozdelili krajinu.
19
Mená týchto mužov sú: Za kmeň Júda Kaleb, Jefuneho syn;
20
za kmeň Simeonových synov Šemuel, Ammihudov syn;
21
za kmeň Benjamín Elidad, Kislonov syn;
22
za kmeň Danových synov knieža Buki, Jogliho syn;
23
za Jozefových synov, a to za kmeň synov Manassesa knieža Chaniel, Efodov syn;
24
a za kmeň synov Efraima knieža Kemuel, Šiftanov syn;
25
za kmeň Zabulonových synov knieža Elicafan, Parnakov syn,
26
za kmeň Isacharových synov knieža Paltiel, Azzanov syn;
27
za kmeň Ašerových synov knieža Ahiud, Šelomiho syn;
28
za kmeň Neftaliho synov knieža Pedahel, Ammihudov syn."
29
To sú tí, ktorým Jahve prikázal prideliť Izraelcom ich časť dedičstva v Kanaánskej krajine.
Numeri 34:1
Numeri 34:2
Numeri 34:3
Numeri 34:4
Numeri 34:5
Numeri 34:6
Numeri 34:7
Numeri 34:8
Numeri 34:9
Numeri 34:10
Numeri 34:11
Numeri 34:12
Numeri 34:13
Numeri 34:14
Numeri 34:15
Numeri 34:16
Numeri 34:17
Numeri 34:18
Numeri 34:19
Numeri 34:20
Numeri 34:21
Numeri 34:22
Numeri 34:23
Numeri 34:24
Numeri 34:25
Numeri 34:26
Numeri 34:27
Numeri 34:28
Numeri 34:29
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36