A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 331
Toto sú zastávky, ktoré prešli Izraelci, keď vyšli z Egyptskej krajiny vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona.
2
Mojžiš písomne zaznamenával miesta, odkiaľ vychádzali na Jahveho príkaz, zastávku za zastávkou. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydávali na cestu.
3
Prvý mesiac sa Izraelci vydali na cestu z Ramsesu. Pätnásteho dňa prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, Izraelci vyrazili na cestu s dôverou pred očami celého Egypta.
4
Egypťania pochovávali tých, ktorých Jahve pobil medzi nimi, všetkých prvorodených; Jahve vykonal spravodlivosť aj nad ich bohmi.
5
Izraelci sa pohli z Ramsesu a utáborili sa v Sukkote.
6
Zo Sukkotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Etame na okraji púšte.
7
Z Etamu sa vydali na cestu a vrátili sa na Pi-Hachirot, ktorý leží naproti Baal-Cefonu a utáborili sa pred Migdolom.
8
Z Pi-Hachirotu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť a po trojdňovej ceste púšťou Etam sa utáborili v Mare.
9
Z Mary sa pohli a došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť prameňov a sedemdesiat paliem a utáborili sa tam.
10
Z Elimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Trstinovom mori.
11
Od Trstinového mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin.
12
Z púšte Cin odišli a utáborili sa v Dofke.
13
Z Dofky odišli a utáborili sa v Aluši.
14
Z Aluša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidime; ľud tu nemal vodu na pitie.
15
Pohli sa z Refidimu a utáborili sa na Sinajskej púšti.
16
Zo Sinajskej púšte odtiahli a utáborili sa v Kibrot-Taave.
17
Z Kibrot-Taavy sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacerote.
18
Z Chacerotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme.
19
Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmon-Perece.
20
Z Rimmon-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne.
21
Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse.
22
Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehelate.
23
Z Kehelaty sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Šefer.
24
Z vrchu Šefer sa vydali na cestu a utáborili sa v Charade.
25
Z Charady sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhelote.
26
Z Makhelotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate.
27
Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tarachu.
28
Z Tarachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke.
29
Z Mitky sa dali na cestu a utáborili sa v Chašmone.
30
Z Chašmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Moserote.
31
Z Moserotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bene-Jaakane.
32
Z Bene-Jaakanu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chor-Gidgade.
33
Z Chor-Gidgadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbate.
34
Z Jotbaty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abrone.
35
Z Abrony sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjon-Geberi.
36
Z Ecjon-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cin; to je Kadeš.
37
Z Kadeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hor, na hranici Edomskej krajiny.
38
Na Jahveho rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel prvého dňa piateho mesiaca v štyridsiatom roku po odchode Izraelcov z Egyptskej krajiny.
39
Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor.
40
Kráľ Aradu, Kanaánec, ktorý býval v Negebe, v Kanaánskej zemi, sa dozvedel o príchode Izraelcov.
41
Z vrchu Hor sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmone.
42
Z Calmony sa vydali na cestu a utáborili sa v Punone.
43
Z Punonu sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote.
44
Z Obotu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ije-Abarime na moabskej hranici.
45
Z Ijemu sa vydali na cestu a utáborili sa v Dibon-Gade.
46
Z Dibon-Gadu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almon-Diblatajime.
47
Z Almon-Diblatajimu sa vydali na cestu a utáborili sa v horách Abarim naproti Nebu.
48
Z hôr Abarim sa vydali na cestu a utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
49
Táborili pri Jordáne medzi Bet-Ješimotom a Abel-Šittimom na Moabských stepiach.
50
Jahve prehovoril k Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. Povedal:
51
"Prehovor k Izraelcom; povieš im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánskej krajiny,
52
vyženiete všetkých obyvateľov krajiny spred seba. Zničíte ich obrazy a zničíte všetky ich liate sochy a spustošíte všetky ich výšiny.
53
Zaujmete túto krajinu a budete v nej bývať, lebo som vám ju dal do vlastníctva.
54
Rozdelíte ju lósom medzi svoje rody. Početnému dáte väčšiu časť dedičstva a menej početnému dáte menšiu časť dedičstva. Kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa vašich otcovských kmeňov.
55
Ale ak nevyženiete obyvateľov krajiny pred sebou, tí, čo z nich zostanú, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať,
56
a ako som zamýšľal urobiť s nimi, urobím s vami."