A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 31

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Vykonaj pomstu Izraelcov na Madiáncoch. Potom budeš pripojený k svojim predkom."
3
Mojžiš takto prehovoril k ľudu: "Vyzbrojte spomedzi seba mužov na Jahveho výpravu proti Madiánu, aby na Madiáne vykonali Jahveho pomstu.
4
Za každý kmeň Izraela vyšlete na výpravu po tisíc mužov."
5
Tie tisíce Izraela poskytli po tisíc za každý kmeň, dvanásťtisíc mužov ozbrojených do boja.
6
Mojžiš ich poslal do boja, po tisíc mužov za kmeň, a Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k nim pridal. On mal so sebou posvätné predmety a zvučné trúby.
7
Vytiahli proti Madiánu, ako Jahve prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov.
8
Medzi tými, ktorých pobili, boli madiánski králi Evi, Rekem, Cur, Chúr a Reba, piati madiánski králi; aj Balaama, Beorovho syna, zabili mečom.
9
Izraelci odviedli do zajatia madiánske ženy a ich deti, ukoristili všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie.
10
Všetky ich mestá, v ktorých bývali, a všetky ich stanové tábory vypálili.
11
Potom pobrali všetku svoju korisť, všetko, čoho sa zmocnili, z ľudí a z dobytka,
12
a priviedli zajatcov, korisť a všetko, čo pobrali, k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
13
Mojžiš, Eleazar a všetky kniežatá pospolitosti vyšli im v ústrety z tábora.
14
Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy.
15
Mojžiš im vyčítal: "Prečo ste nechali nažive všetky ženy?
16
Práve tie sa na Balaamovu radu stali Izraelcom príčinou nevernosti Jahvemu v prípade Peoru: odtiaľ tá pohroma, ktorá postihla Jahveho pospolitosť.
17
Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži.
18
Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba.
19
Vy táborte sedem dní mimo tábora, každý, kto zabil človeka alebo kto sa dotkol zabitého. Očistite sa, vy a vaši zajatci, tretieho a siedmeho dňa;
20
očistite aj všetko šatstvo, všetky kožené predmety, všetky látky zhotovené z kozej srsti i všetko drevené náradie."
21
Kňaz Eleazar povedal bojovníkom, ktorí sa vrátili z tejto výpravy: "Toto je nariadenie Zákona, ktoré Jahve prikázal Mojžišovi.
22
Ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo,
23
všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté; ale bude to očistené aj očistnou vodou. A vôbec všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou.
24
Siedmeho dňa si operiete šaty a budete čistí. Potom smiete vojsť do tábora."
25
Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26
"Ty a kňaz Eleazar i náčelníci rodov spoločenstva spočítajte všetku korisť, ľudí i dobytok.
27
Potom rozdelíš korisť napoly medzi bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na výprave, a medzi celú pospolitosť.
28
Ako dávku pre Jahveho vyberieš od bojovníkov, ktorí tiahli do boja, po jednom z päťsto ľudí, dobytka, oslov a drobného dobytka.
29
Vezmeš to z polovice, ktorá im patrí, a dáš to kňazovi Eleazarovi ako vyzdvihnutie pre Jahveho.
30
Z polovice patriacej Izraelcom vezmeš po jednom z päťdesiatich ľudí, z veľkého dobytka, z oslov i z malého dobytka a dáš to Levitom, ktorí majú na starosti Jahveho Príbytok."
31
Mojžiš a kňaz Eleazar vykonali, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
32
Korisť, to je všetko, čo zostalo z toho, čo ukoristilo vojsko, čo bojovalo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc kusov malého dobytka,
33
sedemdesiatdvatisíc kusov veľkého dobytka,
34
šesťdesiatjedentisíc oslov;
35
a ľudí, to znamená žien, ktoré nepoznali muža v súloži, tridsaťdvatisíc.
36
Polovica, totiž podiel tých, ktorí išli do boja, bolo tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka,
37
z ktorých šesťstosedemdesiatpäť kusov bola dávka pre Jahveho;
38
tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, z ktorých dávka pre Jahveho bola sedemdesiatdva;
39
tridsaťtisíc päťsto oslov, z ktorých šesťdesiatjeden bola dávka pre Jahveho
40
a šestnásťtisíc ľudí a dávka z nich pre Jahveho bola tridsaťdva.
41
Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazarovi dávku, vyzdvihnutú pre Jahveho, ako to Jahve nariadil Mojžišovi.
42
Čo sa týka polovice patriacej Izraelcom a ktorú Mojžiš oddelil od polovice bojovníkov,
43
táto polovica podielu pospolitosti bola tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka,
44
tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka,
45
tridsaťtisíc päťsto oslov
46
a šestnásťtisíc osôb.
47
Z tejto polovice, časti Izraelcov, Mojžiš vzal po jednom z päťdesiatich ľudí i zo zvierat a odovzdal to Levitom, ktorí mali na starosti Jahveho Príbytok, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
48
Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49
a povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením: nechýba z nás ani jeden.
50
Preto prinášame každý z nás ako obetný dar Jahvemu, čo každý našiel: zlaté predmety, náramky, prstene, náušnice a náhrdelníky pre obrad zmierenia za nás pred Jahvem."
51
Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali od nich toto zlato a všetky tieto šperky.
52
Všetko zlato, ktoré takto vyzdvihli ako dar Jahvemu tisícnici a stotníci, vážilo celkom šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šeklov.
53
Každý z bojovníkov mal svoju korisť.
54
Ale Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do Stanu Stretávania, aby Jahve pamätal na Izraelcov.
Numeri 31:1
Numeri 31:2
Numeri 31:3
Numeri 31:4
Numeri 31:5
Numeri 31:6
Numeri 31:7
Numeri 31:8
Numeri 31:9
Numeri 31:10
Numeri 31:11
Numeri 31:12
Numeri 31:13
Numeri 31:14
Numeri 31:15
Numeri 31:16
Numeri 31:17
Numeri 31:18
Numeri 31:19
Numeri 31:20
Numeri 31:21
Numeri 31:22
Numeri 31:23
Numeri 31:24
Numeri 31:25
Numeri 31:26
Numeri 31:27
Numeri 31:28
Numeri 31:29
Numeri 31:30
Numeri 31:31
Numeri 31:32
Numeri 31:33
Numeri 31:34
Numeri 31:35
Numeri 31:36
Numeri 31:37
Numeri 31:38
Numeri 31:39
Numeri 31:40
Numeri 31:41
Numeri 31:42
Numeri 31:43
Numeri 31:44
Numeri 31:45
Numeri 31:46
Numeri 31:47
Numeri 31:48
Numeri 31:49
Numeri 31:50
Numeri 31:51
Numeri 31:52
Numeri 31:53
Numeri 31:54
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36