A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 311
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Vykonaj pomstu Izraelcov na Madiáncoch. Potom budeš pripojený k svojim predkom."
3
Mojžiš takto prehovoril k ľudu: "Vyzbrojte spomedzi seba mužov na Jahveho výpravu proti Madiánu, aby na Madiáne vykonali Jahveho pomstu.
4
Za každý kmeň Izraela vyšlete na výpravu po tisíc mužov."
5
Tie tisíce Izraela poskytli po tisíc za každý kmeň, dvanásťtisíc mužov ozbrojených do boja.
6
Mojžiš ich poslal do boja, po tisíc mužov za kmeň, a Pinchasa, syna kňaza Eleazara, k nim pridal. On mal so sebou posvätné predmety a zvučné trúby.
7
Vytiahli proti Madiánu, ako Jahve prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov.
8
Medzi tými, ktorých pobili, boli madiánski králi Evi, Rekem, Cur, Chúr a Reba, piati madiánski králi; aj Balaama, Beorovho syna, zabili mečom.
9
Izraelci odviedli do zajatia madiánske ženy a ich deti, ukoristili všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie.
10
Všetky ich mestá, v ktorých bývali, a všetky ich stanové tábory vypálili.
11
Potom pobrali všetku svoju korisť, všetko, čoho sa zmocnili, z ľudí a z dobytka,
12
a priviedli zajatcov, korisť a všetko, čo pobrali, k Mojžišovi, kňazovi Eleazarovi a celej izraelskej pospolitosti do tábora na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
13
Mojžiš, Eleazar a všetky kniežatá pospolitosti vyšli im v ústrety z tábora.
14
Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy.
15
Mojžiš im vyčítal: "Prečo ste nechali nažive všetky ženy?
16
Práve tie sa na Balaamovu radu stali Izraelcom príčinou nevernosti Jahvemu v prípade Peoru: odtiaľ tá pohroma, ktorá postihla Jahveho pospolitosť.
17
Zabite teda všetkých chlapcov. Zabite tiež každú ženu, ktorá poznala muža v súloži.
18
Všetky malé dievčatá, ktoré ešte nevedia o súloži s mužom, ponechajte nažive, pre seba.
19
Vy táborte sedem dní mimo tábora, každý, kto zabil človeka alebo kto sa dotkol zabitého. Očistite sa, vy a vaši zajatci, tretieho a siedmeho dňa;
20
očistite aj všetko šatstvo, všetky kožené predmety, všetky látky zhotovené z kozej srsti i všetko drevené náradie."
21
Kňaz Eleazar povedal bojovníkom, ktorí sa vrátili z tejto výpravy: "Toto je nariadenie Zákona, ktoré Jahve prikázal Mojžišovi.
22
Ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo,
23
všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté; ale bude to očistené aj očistnou vodou. A vôbec všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou.
24
Siedmeho dňa si operiete šaty a budete čistí. Potom smiete vojsť do tábora."
25
Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26
"Ty a kňaz Eleazar i náčelníci rodov spoločenstva spočítajte všetku korisť, ľudí i dobytok.
27
Potom rozdelíš korisť napoly medzi bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na výprave, a medzi celú pospolitosť.
28
Ako dávku pre Jahveho vyberieš od bojovníkov, ktorí tiahli do boja, po jednom z päťsto ľudí, dobytka, oslov a drobného dobytka.
29
Vezmeš to z polovice, ktorá im patrí, a dáš to kňazovi Eleazarovi ako vyzdvihnutie pre Jahveho.
30
Z polovice patriacej Izraelcom vezmeš po jednom z päťdesiatich ľudí, z veľkého dobytka, z oslov i z malého dobytka a dáš to Levitom, ktorí majú na starosti Jahveho Príbytok."
31
Mojžiš a kňaz Eleazar vykonali, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
32
Korisť, to je všetko, čo zostalo z toho, čo ukoristilo vojsko, čo bojovalo, bolo šesťstosedemdesiatpäťtisíc kusov malého dobytka,
33
sedemdesiatdvatisíc kusov veľkého dobytka,
34
šesťdesiatjedentisíc oslov;
35
a ľudí, to znamená žien, ktoré nepoznali muža v súloži, tridsaťdvatisíc.
36
Polovica, totiž podiel tých, ktorí išli do boja, bolo tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka,
37
z ktorých šesťstosedemdesiatpäť kusov bola dávka pre Jahveho;
38
tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka, z ktorých dávka pre Jahveho bola sedemdesiatdva;
39
tridsaťtisíc päťsto oslov, z ktorých šesťdesiatjeden bola dávka pre Jahveho
40
a šestnásťtisíc ľudí a dávka z nich pre Jahveho bola tridsaťdva.
41
Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazarovi dávku, vyzdvihnutú pre Jahveho, ako to Jahve nariadil Mojžišovi.
42
Čo sa týka polovice patriacej Izraelcom a ktorú Mojžiš oddelil od polovice bojovníkov,
43
táto polovica podielu pospolitosti bola tristotridsaťsedemtisíc päťsto kusov malého dobytka,
44
tridsaťšesťtisíc kusov veľkého dobytka,
45
tridsaťtisíc päťsto oslov
46
a šestnásťtisíc osôb.
47
Z tejto polovice, časti Izraelcov, Mojžiš vzal po jednom z päťdesiatich ľudí i zo zvierat a odovzdal to Levitom, ktorí mali na starosti Jahveho Príbytok, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
48
Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49
a povedali Mojžišovi: "Tvoji sluhovia spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením: nechýba z nás ani jeden.
50
Preto prinášame každý z nás ako obetný dar Jahvemu, čo každý našiel: zlaté predmety, náramky, prstene, náušnice a náhrdelníky pre obrad zmierenia za nás pred Jahvem."
51
Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali od nich toto zlato a všetky tieto šperky.
52
Všetko zlato, ktoré takto vyzdvihli ako dar Jahvemu tisícnici a stotníci, vážilo celkom šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šeklov.
53
Každý z bojovníkov mal svoju korisť.
54
Ale Mojžiš a kňaz Eleazar prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do Stanu Stretávania, aby Jahve pamätal na Izraelcov.