A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 27

1
Vtedy pristúpili Celofchadove dcéry. Tento bol syn Chefera, syna Galaada, syna Machira, syna Manassesa; bol z rodov Jozefovho syna Manassesa. Toto sú mená jeho dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
2
Predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazara, pred kniežatá a celú pospolitosť pri vchode do Stanu Stretávania a povedali:
3
"Náš otec zomrel na púšti. On nebol v skupine, ktorá sa utvorila proti Jahvemu, v Korachovej skupine; zomrel pre svoj vlastný hriech a synov nemal.
4
Prečo by meno nášho otca malo vymiznúť z jeho rodu? Keďže nemal syna, nám daj územie medzi bratmi nášho otca."
5
Mojžiš predniesol ich prípad Jahvemu
6
a Jahve prehovoril k Mojžišovi. Povedal:
7
"Celofchadove dcéry hovorili správne. Dáš im teda územie, ktoré bude ich dedičstvom medzi bratmi ich otca; na ne prevedieš dedičstvo ich otca.
8
Potom takto prehovoríš k Izraelcom: Ak niekto zomrie a nemá syna, prevediete jeho dedičstvo na jeho dcéru.
9
Ak nemá dcéru, dáte jeho dedičstvo jeho bratom.
10
Ak nemá ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca.
11
Ak jeho otec nemá bratov, dáte jeho dedičstvo najbližšiemu pokrvnému príbuznému z jeho rodu: ten ho bude vlastniť. Toto bude pre Izraelcov právne ustanovenie, ako prikázal Jahve Mojžišovi!"
12
Jahve povedal Mojžišovi: "Vystúp na tento vrch pohoria Abarim a pozri sa na krajinu, ktorú som dal Izraelcom.
13
Keď si ju obzrieš, budeš pripojený k svojmu ľudu ako tvoj brat Áron.
14
Lebo vy ste prestúpili môj príkaz na púšti Cin, keď sa ľud búril a vy ste mali vodou ukázať moju svätosť pred ich očami." (To sú vody Meriby v Kadeši na púšti Cin.)
15
Mojžiš prehovoril k Jahvemu a povedal:
16
"Nech Jahve, Boh duchov, ktorí oživujú každé telo, ustanoví nad touto pospolitosťou muža,
17
ktorý by vychádzal a vracal sa na jej čele, ktorý by ju vyvádzal a dovádzal domov, aby Jahveho pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera."
18
Jahve odpovedal Mojžišovi: "Vezmi si Jozueho, Nunovho syna, muža, v ktorom je duch. Vložíš na neho ruku.
19
Potom ho privedieš pred kňaza Eleazara a pred celú pospolitosť, uvedieš ho do úradu pred ich zrakom
20
a prenesieš na neho časť zo svojej hodnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelcov.
21
Bude predstupovať pred kňaza Eleazara, ktorý sa za neho bude dopytovať Jahveho podľa obradu Urim. Na jeho príkaz budú vychádzať a vchádzať s ním všetci Izraelci, celá pospolitosť."
22
Mojžiš urobil tak, ako prikázal Jahve. Pojal Jozueho, priviedol ho ku kňazovi Eleazarovi a k celej pospolitosti,
23
vložil na neho ruky a dal mu svoje poverenie, ako prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša.
Numeri 27:1
Numeri 27:2
Numeri 27:3
Numeri 27:4
Numeri 27:5
Numeri 27:6
Numeri 27:7
Numeri 27:8
Numeri 27:9
Numeri 27:10
Numeri 27:11
Numeri 27:12
Numeri 27:13
Numeri 27:14
Numeri 27:15
Numeri 27:16
Numeri 27:17
Numeri 27:18
Numeri 27:19
Numeri 27:20
Numeri 27:21
Numeri 27:22
Numeri 27:23
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36