A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 26

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a ku kňazovi Eleazarovi, Áronovmu synovi. Povedal:
2
"Vykonajte sčítanie celej pospolitosti Izraelcov podľa rodín: všetkých dvadsaťročných a vyššie, bojaschopných v Izraeli."
3
Mojžiš a kňaz Eleazar ich teda sčítali na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.
4
(Ako to Jahve prikázal Mojžišovi a Izraelcom, keď vychádzali z Egyptskej krajiny.) Muži od dvadsiateho roku nahor:
5
Ruben, prvorodený Izraelov. Rubenovi synovia: od Henocha henochovský rod, od Pallua palluovský rod,
6
od Checrona checronovský rod, od Karmiho karmiovský rod.
7
To boli rody Rubena. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať.
8
Palluovi synovia: Eliab.
9
Eliabovi synovia: Nemuel, Datan a Abiram. To sú tí Datan a Abiram, mužovia vážení v pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi; boli v Korachovej skupine, keď sa táto vzbúrila proti Jahvemu.
10
Zem otvorila svoje ústa a pohltila ich (ako aj Koracha, keď táto skupina zahynula), keď oheň strávil tých dvestopäťdesiat mužov. Stali sa výstražným znamením.
11
Korachovi synovia nezahynuli.
12
Simeonovi synovia, podľa rodov: od Nemuela nemuelovský rod, od Jamina jaminovský rod, od Jachina jachinovský rod,
13
od Zeracha zerachovský rod, od Šaula šaulovský rod.
14
To boli rody Simeona. Pri sčítaní ich bolo dvadsaťdvatisíc dvesto.
15
Gadovi synovia, podľa rodov: od Cefona cefonovský rod, od Chaggiho chaggiovský rod, od Šuniho šuniovský rod,
16
od Ozniho ozniovský rod, od Eriho eriovský rod,
17
od Aroda arodovský rod, od Areliho areliovský rod.
18
To boli rody Gadových synov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťtisíc päťsto.
19
Júdovi synovia: Er a Onan. Er a Onan zomreli v Kanaánskej krajine.
20
Z Júdových synov povstali rody: od Šelu šelovský rod, od Pereca perecovský rod, od Zeracha zerachovský rod.
21
Perecovi synovia: od Checrona checronovský rod, od Chamula chamulovský rod.
22
To boli Júdove rody. Pri sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisíc päťsto.
23
Isacharovi synovia podľa rodov: od Tolu tolovský rod, od Puvvu puvvovský rod,
24
od Jašuba jašubovský rod, od Šimrona šimronovský rod.
25
To boli Isacharove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíc tristo.
26
Zabulonovi synovia, podľa rodov: od Sereda seredovský rod, od Elona elonovský rod, od Jachleela jachleelovský rod.
27
To boli zabulonove rody. Pri sčítaní ich bolo šesťdesiattisíc päťsto.
28
Jozefovi synovia podľa rodov: Manasses a Efraim.
29
Manassesovi synovia: od Machira machirovský rod, Machir splodil Galaada: od Galaada galaadovský rod.
30
Toto sú Galaadovi synovia: od Jezera jezerovský rod, od Cheleka chelekovský rod,
31
od Asriela asrielovský rod, od Šechema šechemovský rod,
32
od Šemidu šemidovský rod, od Chefera cheferovský rod.
33
Celofchad, Cheferov syn, nemal synov, iba dcéry; toto sú mená Celofchadových dcér: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
34
To boli manassesove rody. Pri sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisíc sedemsto.
35
A toto sú Efraimovi synovia, podľa rodov: od Šutelacha šutelachovský rod, od Bekera bekerovský rod, od Tachana tachanovský rod.
36
Toto sú Šutelachovi synovia: od Erana eranovský rod.
37
To boli rody Efraimových synov. Pri sčítaní ich bolo tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi synovia podľa rodov.
38
Benjamínovi synovia, podľa rodov: od Belu belaovský rod, od Ašbela ašbelovský rod, od Achirama achiramovský rod,
39
od Šefufama šefufamovský rod, od Chufama chufamovský rod.
40
Bela mal synov Arda a Naamana: od Arda ardovský rod, od Naamana naamanovský rod.
41
To boli Benjamínovi synovia podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto.
42
Danovi synovia, podľa rodov: od Šuchama šuchamovský rod. To boli Danove rody podľa rodov.
43
Všetkých rodov Šuchamovcov pri sčítaní bolo šesťdesiatšyritisíc štyristo.
44
Ašerovi synovia, podľa rodov: od Jimnu jimnovský rod, od Jišviho jišviovský rod, od Beriu beriovský rod.
45
Od Beriových synov: od Chebera cheberovský rod, od Malkiela malkielovský rod.
46
Ašerova dcéra sa menovala Sarach.
47
To boli rody Ašerových synov. Pri sčítaní ich bolo päťdesiattritisíc štyristo.
48
Neftaliho synovia podľa rodov: od Jachceela jachceelovský rod, od Guniho guniovský rod,
49
od Jecera jecerovský rod, od Šillema šillemovský rod.
50
To boli Neftaliho rody podľa rodov. Pri sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc štyristo.
51
Izraelcov bolo teda pri sčítaní šesťstojedentisíc sedemstotridsať.
52
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
53
"Týmto sa rozdelí zem do dedičného vlastníctva podľa počtu zapísaných osôb.
54
Tomu, kto je početný, dáš veľké územie, tomu, kto je počtom malý, malé územie; každému dáš jeho dedičstvo podľa počtu jeho spočítaných.
55
Krajina sa však rozdelí lósom. Podľa počtu mien v otcovských kmeňoch dostanú svoje dedičstvo;
56
dedičstvo každého kmeňa bude rozdelené lósom so zreteľom na väčší alebo menší počet."
57
Toto sú Leviti spočítaní podľa rodov: od Geršona geršonovský rod, od Kehata kehatovský rod, od Merariho merariovský rod.
58
Toto sú Léviho rody: libniovský rod, chebronovský rod, machliovský rod, mušiovský rod, korachovský rod. Kehat splodil Amrama.
59
Amramova žena sa menovala Jochebed, Léviho dcéra, ktorá sa mu narodila v Egypte. Tá porodila Amramovi Árona, Mojžiša a ich sestru Miriam.
60
Áron splodil Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara.
61
Nadab a Abihu zomreli, keď priniesli pred Jahveho nepríslušný oheň.
62
Celkovo ich bolo dvadsaťtritisíc spočítaných mužského rodu od jednomesačných vyššie. Lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičstvo medzi nimi.
63
To sú tí muži, ktorých spočítali Mojžiš a kňaz Eleazar, keď robili sčítanie Izraelcov na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jericha.
64
Medzi nimi nebolo nikoho z tých, ktorých Mojžiš a kňaz Áron spočítali na Sinajskej púšti;
65
lebo Jahve im povedal: Tí pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, okrem Kaleba, Jefuneho syna, a Jozueho, Nunovho syna.
Numeri 26:1
Numeri 26:2
Numeri 26:3
Numeri 26:4
Numeri 26:5
Numeri 26:6
Numeri 26:7
Numeri 26:8
Numeri 26:9
Numeri 26:10
Numeri 26:11
Numeri 26:12
Numeri 26:13
Numeri 26:14
Numeri 26:15
Numeri 26:16
Numeri 26:17
Numeri 26:18
Numeri 26:19
Numeri 26:20
Numeri 26:21
Numeri 26:22
Numeri 26:23
Numeri 26:24
Numeri 26:25
Numeri 26:26
Numeri 26:27
Numeri 26:28
Numeri 26:29
Numeri 26:30
Numeri 26:31
Numeri 26:32
Numeri 26:33
Numeri 26:34
Numeri 26:35
Numeri 26:36
Numeri 26:37
Numeri 26:38
Numeri 26:39
Numeri 26:40
Numeri 26:41
Numeri 26:42
Numeri 26:43
Numeri 26:44
Numeri 26:45
Numeri 26:46
Numeri 26:47
Numeri 26:48
Numeri 26:49
Numeri 26:50
Numeri 26:51
Numeri 26:52
Numeri 26:53
Numeri 26:54
Numeri 26:55
Numeri 26:56
Numeri 26:57
Numeri 26:58
Numeri 26:59
Numeri 26:60
Numeri 26:61
Numeri 26:62
Numeri 26:63
Numeri 26:64
Numeri 26:65
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36