A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 22

1
Potom sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa na moabských stepiach za Jordánom naproti Jerichu.
2
Balak, Ciporov syn, videl všetko, čo Izrael vykonal Amorejcom;
3
Moab zachvátila panika pred týmto ľudom, lebo ho bolo mnoho. Moab sa bál Izraelcov;
4
povedal starším Madiánu: "Pozrite, tento dav požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl zožerie trávu na poli." Balak, Ciporov syn, bol v tom čase moabským kráľom.
5
Ten poslal poslov k Balaamovi, Beorovmu synovi, do Petoru na Rieke, do krajiny Ammavových synov. Odkázal mu: "Pozri, ten ľud vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu a usadil sa naproti mne.
6
Poď teda, prosím ťa, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Možno ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Lebo viem, že koho ty požehnáš, je požehnaný, a koho prekľaješ, je prekliaty."
7
Starší Moabu a starší Madiánu odišli s odmenou v rukách za veštenie. Prišli k Balaamovi, rozpovedali mu Balakove slová.
8
On im povedal: "Prenocujte tu tejto noci a ja vám odpoviem podľa toho, čo mi povie Jahve." Moabské kniežatá zostali u Balaama.
9
Boh prišiel k Balaamovi a povedal mu: "Kto sú títo mužovia, ktorí sú u teba?"
10
Balaam odpovedal Bohu: "Moabský kráľ Balak, Ciporov syn, poslal mi odkaz:
11
Pozri, ľud, ktorý vyšiel z Egypta, pokryl celú krajinu! Poď teda, prekľaj mi ho; azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho."
12
Boh povedal Balaamovi: "Nepôjdeš s nimi! Neprekľaješ tento ľud, lebo je požehnaný!"
13
Balaam ráno vstal a povedal kniežatám, ktoré poslal Balak: "Choďte do svojej krajiny, lebo Jahve mi nedovolil ísť s vami!"
14
Moabské kniežatá vstali, vrátili sa k Balakovi a povedali mu: "Balaam odmietol ísť s nami."
15
Nato Balak znovu poslal kniežatá, ale vo väčšom počte a váženejšie, ako boli prvé.
16
Prišli k Balaamovi a povedali mu: "Takto hovorí Balak, Ciporov syn: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne!
17
Bohato ťa odmením a urobím všetko, čo mi povieš. Príď teda a prekľaj mi tento ľud!"
18
Balaam dal Balakovým poslom túto odpoveď: "Keby mi Balak dal svoj dom, plný zlata a striebra, nemôžem prestúpiť príkaz Jahveho, svojho Boha, v ničom, malom či veľkom.
19
Ale zostaňte tu aj vy tejto noci a uvidím, čo Jahve ďalej povie."
20
Boh prišiel v noci k Balaamovi a povedal mu: "Keď ťa títo ľudia prišli volať, vstaň a choď s nimi! Ale urobíš len to, čo ti poviem."
21
Balaam ráno vstal, osedlal svoju oslicu a šiel s moabskými kniežatami.
22
Boh sa rozhneval, že Balaam šiel, a Jahveho anjel sa mu postavil do cesty, aby ho zadržal. On sa niesol na oslici a jeho dvaja sluhovia ho sprevádzali.
23
Oslica videla Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke; odbočila z cesty a išla do poľa. Ale Balaam bil oslicu, aby ju navrátil na cestu.
24
Jahveho anjel potom zastal v hlbokej ceste medzi vinicami, múr z jednej a múr z druhej strany.
25
Oslica uvidela Jahveho anjela, pritlačila sa k múru a Balaamovi pritlačila nohu o múr. On ju znova zbil.
26
Jahveho anjel šiel ďalej a zastal si na úzkom mieste, kde sa nedalo uhnúť ani napravo, ani naľavo.
27
Keď oslica videla Jahveho anjela, ľahla si pod Balaamom. Balaam sa rozhneval a bil oslicu palicou.
28
Vtedy Jahve otvoril oslici ústa a ona povedala Balaamovi: "Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil?"
29
Balaam odpovedal oslici: "Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal v ruke meč, zabil by som ťa."
30
Oslica povedala Balaamovi: "Či nie som tvojou oslicou, na ktorej vždy jazdievaš až doteraz? Či mám vo zvyku takto sa k tebe správať?" On odpovedal: "Nie."
31
Vtedy Jahve otvoril Balaamovi oči. A videl Jahveho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a padol pred ním na tvár.
32
Jahveho anjel mu povedal: "Prečo si bil svoju oslicu tri razy? Vidíš, ja som ti prišiel zahradiť cestu; lebo kým som tu ja, táto cesta ďalej nevedie.
33
Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, už by som ťa bol zabil. Ju by som bol nechal nažive."
34
Balaam odpovedal Jahveho anjelovi: "Zhrešil som. Lebo som nevedel, že stojíš predo mnou na ceste. A teraz, ak sa ti to nepáči, vrátim sa späť."
35
Jahveho anjel odpovedal Balaamovi: "Choď s týmito mužmi. Ale povieš iba to slovo, ktoré ti ja poviem." Balaam odišiel s kniežatami, ktoré k nemu poslal Balak.
36
Keď sa Balak dozvedel, že Balaam prichádza, vyšiel mu v ústrety až do Ar Moabu na hranici Arnonu, na konci územia.
37
Balak povedal Balaamovi: "Či som k tebe neposlal poslov, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či nie som schopný odmeniť ťa?"
38
Balaam odpovedal Balakovi: "Pozri, prišiel som k tebe. Ale či môžem teraz hovoriť čokoľvek? Poviem iba to slovo, čo mi Boh vloží do úst."
39
Potom šiel Balaam s Balakom. Prišli do Kirjat-Chucotu.
40
Balak obetoval dobytok a ovce a poslal z nich Balaamovi a kniežatám, ktoré ho sprevádzali.
41
Potom ráno Balak pojal Balaama a vyviedol ho hore na Bamot-Baal, odkiaľ mohol vidieť najvzdialenejšie hranice tábora.
Numeri 22:1
Numeri 22:2
Numeri 22:3
Numeri 22:4
Numeri 22:5
Numeri 22:6
Numeri 22:7
Numeri 22:8
Numeri 22:9
Numeri 22:10
Numeri 22:11
Numeri 22:12
Numeri 22:13
Numeri 22:14
Numeri 22:15
Numeri 22:16
Numeri 22:17
Numeri 22:18
Numeri 22:19
Numeri 22:20
Numeri 22:21
Numeri 22:22
Numeri 22:23
Numeri 22:24
Numeri 22:25
Numeri 22:26
Numeri 22:27
Numeri 22:28
Numeri 22:29
Numeri 22:30
Numeri 22:31
Numeri 22:32
Numeri 22:33
Numeri 22:34
Numeri 22:35
Numeri 22:36
Numeri 22:37
Numeri 22:38
Numeri 22:39
Numeri 22:40
Numeri 22:41
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36