A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 21

1
Kanaánsky kráľ Aradu, ktorý býval v Negebe, sa dozvedel, že Izraelci prichádzajú po Atarimskej ceste. Napadol Izraelcov a niekoľkých z nich zajal.
2
Vtedy Izrael zložil Jahvemu tento sľub: "Ak vydáš tento ľud do mojej moci, uvalím na ich mestá kliatbu."
3
Jahve vypočul hlas Izraela a vydal Kanaáncov do jeho moci. On na nich a na ich mestá uvalil kliatbu. A dali tomu miestu meno Chorma.
4
Potom odišli od vrchu Hor cestou k moru Suf, aby obišli Edomskú krajinu. Cestou ľud stratil trpezlivosť.
5
Šomral proti Bohu a proti Mojžišovi: "Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na tejto púšti? Veď niet chleba ani vody; toto ľahké (biedne) jedlo sa nám už protiví!"
6
Vtedy poslal Boh na ľud ohnivé hady, na uštipnutie ktorých zahynulo mnoho Izraelcov.
7
Ľud prišiel k Mojžišovi a povedal: "Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Jahvemu a proti tebe. Prihovor sa u Jahveho, aby od nás zahnal tieto hady." Mojžiš sa prihovoril za ľud
8
a Jahve mu odpovedal: "Zhotov si Ohnivca a zaves ho na žrď. Ktokoľvek bude uštipnutý a pozrie naň, zostane nažive."
9
Mojžiš si teda zhotovil medeného hada a zavesil ho na žrď a keď niekoho poštípal had a pozrel na medeného hada, zostal nažive.
10
Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa v Obote.
11
Potom odišli z Obotu a utáborili sa v Ije-Abarim na púšti hraničiacej s Moabom zo strany vychádzajúceho slnka.
12
Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa v údolí potoka Zered.
13
Odtiaľ sa vydali na cestu a utáborili sa za Arnonom. Tento potok v púšti vytekal z krajiny Amorejcov. Lebo Arnon je moabskou hranicou medzi Moabom a Amorejcami.
14
Preto sa aj v knihe Jahveho bojov hovorí: Vaheb pri Sufe i potok Arnon
15
a svahy úžľabiny, ktorá sa skláňa k príbytkom osady Ar a opiera sa o hranicu Moabu.
16
Odtiaľ tiahli do Beeru. O tejto studni Jahve povedal Mojžišovi: "Zhromaždi ľud a ja im dám vodu!"
17
Vtedy Izrael spieval túto pieseň: Vytryskni, studňa, spievajte o nej!
18
O studni, ktorú kopali kniežatá, ktorú vyhĺbili vodcovia ľudu žezlom, svojimi berlami. Z púšte tiahli do Mattany,
19
z Mattany do Nachalielu, z Nachalielu do Bamotu,
20
z Bamotu do údolia, ktoré sa otvára na moabské polia, k vrcholu Pisgy, ktorá sa týči nad púšťou.
21
Izrael poslal poslov k amorejskému kráľovi Sichonovi s odkazom:
22
"Chcel by som prejsť cez tvoju krajinu. Neodbočíme do polí, ani do viníc, ani vodu zo studní nebudeme piť. Pôjdeme kráľovskou cestou, kým neprejdeme tvojím územím."
23
Ale Sichon nedovolil Izraelcom prejsť cez svoje územie. Zhromaždil všetok svoj ľud, vyšiel proti Izraelu na púšť, došiel až do Jahacu, kde napadol Izrael.
24
Izrael ho porazil mečom a zaujal jeho krajinu od Arnona až po Jabok, až k Ammonovým synom, lebo Jazere ležal na ammonskej hranici.
25
Izrael zaujal všetky tieto mestá. Obsadil všetky mestá Amorejcov, Chešbon a všetko, čo mu podliehalo.
26
Lebo Chešbon bol hlavným mestom amorejského kráľa Sichona. To Sichon bojoval proti prvému moabskému kráľovi a zaujal celú jeho krajinu až po Arnon.
27
Preto básnici hovoria: Poďte do Chešbonu! Nech sa znovu vybuduje a obnoví Sichonovo mesto!
28
Oheň vyšľahol z Chešbonu, plameň z mesta Sichonovho, ten strávil Ar Moab, pohltil Arnonské výšiny.
29
Beda ti, Moab! Stratený si, Kemošov ľud! Oni urobil zo svojich synov utečencov a zo svojich dcér otrokyne amorejského kráľa Sichona.
30
Ale my sme zničili ich potomstvo od Chešbonu po Dibon, spustošili sme ich od Nofachu po Medabu.
31
Tak sa Izrael usadil v zemi Amorejcov.
32
Mojžiš poslal preskúmať Jazer a Izrael ho zaujal i s jeho osadami; vyhnal odtiaľ Amorejcov, ktorí tam bývali.
33
Potom sa obrátili a vystupovali cestou vedúcou do Bašanu. Kráľ Bašanu, Og, so všetkým svojím ľudom vyšiel proti nim do boja v Edrei.
34
Jahve povedal Mojžišovi: "Neboj sa, lebo som ti vydal do rúk jeho, všetok jeho ľud i jeho krajinu. Naložíš s ním, ako si naložil s amorejským kráľom Sichonom, ktorý býval v Chešbone."
35
Porazili ho, jeho, jeho synov i všetok jeho ľud, a nikto neunikol. Zmocnili sa jeho zeme.
Numeri 21:1
Numeri 21:2
Numeri 21:3
Numeri 21:4
Numeri 21:5
Numeri 21:6
Numeri 21:7
Numeri 21:8
Numeri 21:9
Numeri 21:10
Numeri 21:11
Numeri 21:12
Numeri 21:13
Numeri 21:14
Numeri 21:15
Numeri 21:16
Numeri 21:17
Numeri 21:18
Numeri 21:19
Numeri 21:20
Numeri 21:21
Numeri 21:22
Numeri 21:23
Numeri 21:24
Numeri 21:25
Numeri 21:26
Numeri 21:27
Numeri 21:28
Numeri 21:29
Numeri 21:30
Numeri 21:31
Numeri 21:32
Numeri 21:33
Numeri 21:34
Numeri 21:35
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36