A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 20

1
Izraelci, celá pospolitosť, prišli v prvom mesiaci na púšť Cin. Ľud sa usadil v Kadeši. Tam zomrela Miriam a tam bola pochovaná.
2
Nebola tam voda pre pospolitosť; vtedy sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi.
3
Ľud sa hádal s Mojžišom a kričal: "Kiež by sme boli zahynuli, ako zahynuli naši bratia pred Jahvem.
4
Prečo ste vyviedli Jahveho zhromaždenie na túto púšť? Aby sme tu pomreli, my i náš dobytok?
5
Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby ste nás priviedli na toto zlé miesto, kde nič nemožno siať, kde niet fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani vody na pitie?"
6
Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do Stanu Stretávania. Padli tvárou k zemi a zjavila sa im Jahveho sláva.
7
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
8
"Vezmi prút a zhromaždi pospolitosť, ty a tvoj brat Áron. Potom pred ich očami rozkážte tejto skale, aby vydala svoju vodu. Vyvedieš im vodu z tejto skaly a napojíš pospolitosť a jej dobytok."
9
Mojžiš vzal prút spred Jahveho, ako mu prikázal.
10
Mojžiš a Áron zhromaždili pospolitosť pred skalu a potom im povedal: "Počujte teda, vy vzbúrenci! Vyvedieme pre vás vodu z tejto skaly?"
11
Mojžiš zdvihol ruku a dvakrát udrel po skale svojím prútom. Voda vytryskla hojným prúdom a pospolitosť a jej dobytok mohli piť.
12
Jahve potom povedal Mojžišovi a Áronovi: "Pretože ste mi neuverili, keď ste mali dosvedčiť moju svätosť pred očami synov Izraela, nevovediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú im dávam."
13
To sú vody Meriby, kde sa Izraelci hádali s Jahvem a kde on cez ne dokázal svoju svätosť.
14
Z Kadeša poslal Mojžiš poslov: "Kráľovi Edomu. Toto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš, aké ťažkosti nás zastihli.
15
Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme tam bývali dlhý čas. Ale Egypťania zle nakladali s nami i s našimi otcami.
16
Volali sme k Jahvemu. On vypočul náš hlas a poslal nám anjela, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadeši, v meste na hranici tvojho územia.
17
Chceli by sme, ak dovolíš, prejsť tvojou krajinou. Nebudeme prechádzať cez polia, ani cez vinice; nebudeme piť vodu zo studní; pôjdeme kráľovskou cestou, neodchýlime sa napravo alebo naľavo, kým neprejdeme tvojím územím."
18
Edom mu odpovedal: "Neprejdeš cez moje územie, inak ti vyjdem v ústrety s mečom."
19
Izraelci mu povedali: "Pôjdeme po hlavnej ceste; a ak sa napijeme tvojej vody, ja a moje stáda, zaplatíme za ňu. Ide len o to, aby sme mohli prejsť peši."
20
Edom odpovedal: "Neprejdeš," a Edom mu vyšiel v ústrety vo veľkom počte a s veľkou silou.
21
Tak Edom odoprel Izraelu prechod cez svoje územie a Izrael sa mu vyhol.
22
Celá pospolitosť Izraelcov odišla z Kadeša a prišli k vrchu Hor.
23
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi pri vrchu Hor na hranici edomskej krajiny.
24
Povedal: "Áron bude pripojený ku svojmu ľudu, lebo nemôže vojsť do krajiny, ktorú dávam Izraelcom, pretože ste sa vzbúrili proti môjmu hlasu pri vodách Meriby.
25
Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch Hor.
26
Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč do neho jeho syna Eleazara. Áron bude pripojený ku svojmu ľudu a tam zomrie."
27
Mojžiš urobil, ako mu Jahve prikázal. Vystúpili na vrch Hor pred očami celej pospolitosti.
28
Mojžiš vyzliekol Áronovi jeho rúcho a obliekol do neho jeho syna Eleazara; a Áron zomrel tam, na temene vrchu. Potom Mojžiš a Eleazar zostúpili z vrchu.
29
Celá pospolitosť videla, že Áron skonal, a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.
Numeri 20:1
Numeri 20:2
Numeri 20:3
Numeri 20:4
Numeri 20:5
Numeri 20:6
Numeri 20:7
Numeri 20:8
Numeri 20:9
Numeri 20:10
Numeri 20:11
Numeri 20:12
Numeri 20:13
Numeri 20:14
Numeri 20:15
Numeri 20:16
Numeri 20:17
Numeri 20:18
Numeri 20:19
Numeri 20:20
Numeri 20:21
Numeri 20:22
Numeri 20:23
Numeri 20:24
Numeri 20:25
Numeri 20:26
Numeri 20:27
Numeri 20:28
Numeri 20:29
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36