A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 21
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2
"Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pod znakmi svojich rodín. Budú táboriť okolo Stanu Stretávania v určitej vzdialenosti.
3
Na východe sa utáboria: Smerom na východ zástava Júdovho tábora po jeho vojoch. Knieža Júdových synov: Amminadabov syn Nachšon.
4
Jeho voj: sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných.
5
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Isachar. Knieža Isacharových synov: Cuarov syn Netaneel.
6
Jeho voj: päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných.
7
Kmeň Zabulon. Knieža Zabulonových synov: Chelonov syn Eliab.
8
Jeho voj: päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných.
9
Všetkých spočítaných z Júdovho tábora podľa vojov je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni sa pohnú prví.
10
Na juhu zástava Rubenovho tábora po jeho vojoch. Knieža Rubenových synov: Šedeurov syn Elicur.
11
Jeho voj: štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných.
12
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Simeon. Knieža Simeonových synov: Curišaddajov syn Šelumiel.
13
Jeho voj: päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných.
14
Kmeň Gad. Knieža Gadových synov: Reuelov syn Eljasaf.
15
Jeho voj: štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných.
16
Všetkých spočítaných z Rubenovho tábora podľa vojov je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni sa pohnú druhí.
17
Potom sa pohne Stan Stretávania s táborom Levitov, ktorý je uprostred ostatných táborov. Pohnú sa tak, ako budú táboriť, každý pod svojou zástavou.
18
Na západe zástava Efraimovho tábora po jeho vojoch. Knieža Efraimových synov: Ammihudov syn Elišama.
19
Jeho voj: štyridsaťtisíc päťsto spočítaných.
20
Pri ňom: Kmeň Manasses. Knieža Manassesových synov: Pedacurov syn Gamliel.
21
Jeho voj má povolaných do služby tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných.
22
Kmeň Benjamín. Knieža Benjamínových synov: Gideoniho syn Abidan.
23
Jeho voj: tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných.
24
Všetkých spočítaných z Efraimovho tábora podľa vojov je stoosemtisíc sto. Oni sa pohnú tretí.
25
Na severe zástava Danovho tábora po jeho vojoch. Knieža Danových synov: Ammišaddajov syn Achiezer.
26
Jeho voj: šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných.
27
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Ašer. Knieža Ašerových synov: Okranov syn Pagiel.
28
Jeho voj: štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných.
29
Kmeň Neftali. Knieža Neftaliho synov: Enanov syn Achira.
30
Jeho voj: päťdesiattritisíc štyristo spočítaných.
31
Všetkých spočítaných z Danovho tábora je stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto; oni sa pohnú poslední. Všetci pod svojimi zástavami."
32
To boli Izraelci spočítaní podľa rodín. Všetkých spočítaných týchto táborov podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.
33
Ale Leviti neboli spočítaní s Izraelcami, tak ako prikázal Jahve Mojžišovi.
34
Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. A tak táborili rozdelení po zástavách. A tak sa pohýnali každý podľa svojho rodu, každý so svojou rodinou.