A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 2

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
2
"Izraelci budú táboriť každý pod svojou zástavou, pod znakmi svojich rodín. Budú táboriť okolo Stanu Stretávania v určitej vzdialenosti.
3
Na východe sa utáboria: Smerom na východ zástava Júdovho tábora po jeho vojoch. Knieža Júdových synov: Amminadabov syn Nachšon.
4
Jeho voj: sedemdesiatštyritisíc šesťsto spočítaných.
5
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Isachar. Knieža Isacharových synov: Cuarov syn Netaneel.
6
Jeho voj: päťdesiatštyritisíc štyristo spočítaných.
7
Kmeň Zabulon. Knieža Zabulonových synov: Chelonov syn Eliab.
8
Jeho voj: päťdesiatsedemtisíc štyristo spočítaných.
9
Všetkých spočítaných z Júdovho tábora podľa vojov je stoosemdesiatšesťtisíc štyristo. Oni sa pohnú prví.
10
Na juhu zástava Rubenovho tábora po jeho vojoch. Knieža Rubenových synov: Šedeurov syn Elicur.
11
Jeho voj: štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných.
12
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Simeon. Knieža Simeonových synov: Curišaddajov syn Šelumiel.
13
Jeho voj: päťdesiatdeväťtisíc tristo spočítaných.
14
Kmeň Gad. Knieža Gadových synov: Reuelov syn Eljasaf.
15
Jeho voj: štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat spočítaných.
16
Všetkých spočítaných z Rubenovho tábora podľa vojov je stopäťdesiatjedentisíc štyristopäťdesiat. Oni sa pohnú druhí.
17
Potom sa pohne Stan Stretávania s táborom Levitov, ktorý je uprostred ostatných táborov. Pohnú sa tak, ako budú táboriť, každý pod svojou zástavou.
18
Na západe zástava Efraimovho tábora po jeho vojoch. Knieža Efraimových synov: Ammihudov syn Elišama.
19
Jeho voj: štyridsaťtisíc päťsto spočítaných.
20
Pri ňom: Kmeň Manasses. Knieža Manassesových synov: Pedacurov syn Gamliel.
21
Jeho voj má povolaných do služby tridsaťdvatisíc dvesto spočítaných.
22
Kmeň Benjamín. Knieža Benjamínových synov: Gideoniho syn Abidan.
23
Jeho voj: tridsaťpäťtisíc štyristo spočítaných.
24
Všetkých spočítaných z Efraimovho tábora podľa vojov je stoosemtisíc sto. Oni sa pohnú tretí.
25
Na severe zástava Danovho tábora po jeho vojoch. Knieža Danových synov: Ammišaddajov syn Achiezer.
26
Jeho voj: šesťdesiatdvatisíc sedemsto spočítaných.
27
Pri ňom bude táboriť: Kmeň Ašer. Knieža Ašerových synov: Okranov syn Pagiel.
28
Jeho voj: štyridsaťjedentisíc päťsto spočítaných.
29
Kmeň Neftali. Knieža Neftaliho synov: Enanov syn Achira.
30
Jeho voj: päťdesiattritisíc štyristo spočítaných.
31
Všetkých spočítaných z Danovho tábora je stopäťdesiatsedemtisíc šesťsto; oni sa pohnú poslední. Všetci pod svojimi zástavami."
32
To boli Izraelci spočítaní podľa rodín. Všetkých spočítaných týchto táborov podľa ich vojov bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.
33
Ale Leviti neboli spočítaní s Izraelcami, tak ako prikázal Jahve Mojžišovi.
34
Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. A tak táborili rozdelení po zástavách. A tak sa pohýnali každý podľa svojho rodu, každý so svojou rodinou.
Numeri 2:1
Numeri 2:2
Numeri 2:3
Numeri 2:4
Numeri 2:5
Numeri 2:6
Numeri 2:7
Numeri 2:8
Numeri 2:9
Numeri 2:10
Numeri 2:11
Numeri 2:12
Numeri 2:13
Numeri 2:14
Numeri 2:15
Numeri 2:16
Numeri 2:17
Numeri 2:18
Numeri 2:19
Numeri 2:20
Numeri 2:21
Numeri 2:22
Numeri 2:23
Numeri 2:24
Numeri 2:25
Numeri 2:26
Numeri 2:27
Numeri 2:28
Numeri 2:29
Numeri 2:30
Numeri 2:31
Numeri 2:32
Numeri 2:33
Numeri 2:34
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36