A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 18

1
Potom Jahve povedal Áronovi: "Ty, tvoji synovia a dom tvojho rodu ponesie ťarchu vín spáchaných proti svätyni. Ty a s tebou tvoji synovia ponesiete ťarchu vín spáchaných pri vykonávaní vášho kňazského úradu.
2
Priber k sebe svojich bratov z Léviho vetvy, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, tebe a tvojim synom, pred Stanom Svedectva.
3
Oni budú zabezpečovať tvoju službu a službu celému Stanu. Pod podmienkou, že sa nepriblížia k posvätným predmetom ani k oltáru, nezomrú, ani oni, ani vy.
4
Budú pripojení k tebe a budú mať na starosti Stan Stretávania, všetku službu pri Stane a nikto nepovolaný sa k vám nepriblíži.
5
Vy budete mať na starosti svätyňu a oltár a proti Izraelcom už nevzbĺkne hnev.
6
Pozri, ja som vzal vašich bratov Levitov spomedzi Izraelcov, aby som vám ich daroval. Ako "darovaní" patria Jahvemu, aby konali službu v Stane Stretávania.
7
Ty a tvoji synovia budete vykonávať kňazskú službu vo všetkom, čo sa týka oltára a čo je za oponou. Tam budete konať obradnú službu, ktorú dávam vášmu kňazskému úradu ako dar. Ale ak pristúpi nepovolaný, zomrie."
8
Jahve povedal Áronovi: "Pozri, ja ti dávam na starosť všetky pre mňa vyzdvihované obety. Všetko, čo mi Izraelci zasväcujú, dávam tebe a tvojim synom ako časť tebe pridelenú večným nariadením.
9
Toto bude tvoje zo svätosvätých obiet, ktoré nebudú spálené: všetky obetné dary, pokrmovú obetu, obetu za hriech a obetu odškodnenia za vinu, ktoré mi Izraelci vrátia ako svätosväté, budú patriť tebe a tvojim synom.
10
Budete ich jedávať na svätom mieste (v nádvorí). Všetci muži z nich môžu jesť. Budeš ich považovať za sväté!
11
Aj toto ti bude patriť: to, čo je vyzdvihované z obiet Izraelcov, všetko, čo je obetované pohybom predkladania, dávam tebe, tvojim synom a dcéram večným nariadením. Každý, kto je čistý v tvojom dome, to smie jesť.
12
Všetko najlepšie z oleja, najlepšie z nového vína a obilia, prvotiny, ktoré dávajú Jahvemu, ja dávam tebe.
13
Prvé plody zo všetkého, čo urodí ich zem a čo prinesú Jahvemu, budú patriť tebe; každý čistý v tvojom dome z nich smie jesť.
14
Všetko v Izraeli, čo bolo zasiahnuté kliatbou, náleží tebe.
15
Všetko prvorodené z ľudí alebo zvierat, ktoré prinesú Jahvemu, bude tvoje; ale musíš prijať výkupné za prvorodeného človeka a za prvorodené z nečistých zvierat.
16
Necháš ich vykúpiť mesiac po narodení za určenú cenu päť šeklov striebra, podľa šeklov svätyne, ktoré sú po dvadsať gér.
17
Iba prvorodené kravy, ovce a kozy nebudú vykupované. Sú sväté: ich krv vyleješ na oltár a ich tuk spáliš na oltári ako obetu strávenú ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu
18
a ich mäso bude tvoje, tak ako hruď obetovaná predkladaním a pravé stehno.
19
Dávam tebe, tvojim synom a tvojim dcéram večným nariadením všetky obety svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Jahvemu. Je to večná zmluva potvrdená soľou pred Jahvem pre teba a pre tvoje potomstvo s tebou."
20
Jahve povedal Áronovi: "Nebudeš mať dedičstvo v ich krajine, nebudeš mať podiel medzi nimi. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelcami.
21
Pozrite: Léviho synom dávam do dedičstva všetky desiatky v Izraeli za ich služby, ktoré vykonávajú v Stane Stretávania.
22
Izraelci sa už nebudú približovať ku Stanu Stretávania: spáchali by hriech a zomreli by.
23
Len Lévi bude konať službu v Stane Stretávania a Leviti ponesú ťarchu svojich previnení. Je to večné nariadenie pre vaše pokolenia: Leviti nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami,
24
lebo im dávam do dedičstva desiatky, ktoré Izraelci vyzdvihujú pre Jahveho. Preto som im povedal, že nebudú mať dedičný majetok medzi Izraelcami."
25
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
26
"Prehovoríš k Levitom a povieš im: Keď vyberiete od Izraelcov desiatok, ktorý vám dávam od nich ako vaše dedičstvo, odložte z neho vyzdvihnutie pre Jahveho, desiatok z desiatka.
27
Vaše vyzdvihnutie sa vám bude počítať, akoby to bolo obilie z humna alebo nové víno z preša.
28
Takto aj vy máte odložiť príspevok pre Jahveho zo všetkých desiatkov, ktoré dostanete od Izraelcov. To, čo ste vybrali pre Jahveho, odovzdáte kňazovi Áronovi.
29
Zo všetkých darov, ktoré dostanete, vezmete vyzdvihnutie pre Jahveho; posvätnú časť vyberiete z toho najlepšieho zo všetkého.
30
Povieš Levitom: Keď odložíte to najlepšie zo svojej časti, všetky tieto dary sa budú Levitom počítať ako výnos z humna a ako výnos z preša.
31
Môžete to jesť hocikde, vy a vaši ľudia: to je vaša mzda za vašu službu v Stane Stretávania.
32
Tak sa nepreviníte nijakým hriechom, lebo ste odložili to najlepšie; neznesvätíte posvätné dary Izraelcov a nezomriete."
Numeri 18:1
Numeri 18:2
Numeri 18:3
Numeri 18:4
Numeri 18:5
Numeri 18:6
Numeri 18:7
Numeri 18:8
Numeri 18:9
Numeri 18:10
Numeri 18:11
Numeri 18:12
Numeri 18:13
Numeri 18:14
Numeri 18:15
Numeri 18:16
Numeri 18:17
Numeri 18:18
Numeri 18:19
Numeri 18:20
Numeri 18:21
Numeri 18:22
Numeri 18:23
Numeri 18:24
Numeri 18:25
Numeri 18:26
Numeri 18:27
Numeri 18:28
Numeri 18:29
Numeri 18:30
Numeri 18:31
Numeri 18:32
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36