A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 17

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Povedz Eleazarovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral kadidelnice z pahreby a oheň rozhádzal ďaleko,
3
lebo tieto kadidelnice hriechu sú posvätené cenou života týchto mužov. Keďže boli predložené Jahvemu a sú posvätené, nech ich vytepú na plech a tým plechom nech obtiahnu oltár. Budú slúžiť Izraelcom ako znamenie."
4
Kňaz Eleazar vzal bronzové kadidelnice, ktoré priniesli tí muži, ktorých spálil oheň. Rozkovali ich na plechy na pokrytie oltára.
5
Pripomínajú Izraelcom, že nikto nepovolaný, kto nie je z Áronovho potomstva, nesmie pristúpiť a páliť kadidlo pred Jahvem, aby nepochodil ako Korach a jeho skupina, ako mu povedal Jahve prostredníctvom Mojžiša.
6
Na druhý deň celá pospolitosť Izraelcov šomrala proti Mojžišovi a Áronovi slovami: "Vy ste spôsobili záhubu Jahveho ľudu."
7
Keď sa pospolitosť spolčila proti Mojžišovi a Áronovi, títo sa obrátili ku Stanu Stretávania. Naraz ho zakryl Oblak a zjavila sa Jahveho sláva.
8
Vtedy Mojžiš a Áron prišli pred Stan Stretávania.
9
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10
"Odíďte zo stredu tejto pospolitosti; ja ju v okamihu zničím!" Oni padli tvárou k zemi.
11
Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi kadidelnicu, naber do nej oheň z oltára a polož naň kadidlo, ponáhľaj sa k pospolitosti a vykonaj nad ňou obrad zmierenia. Lebo Jahve rozpútal svoj hnev: začala pohroma."
12
Áron ju vzal, ako Mojžiš povedal, a utekal do stredu zhromaždenia, ale pohroma medzi ľudom už začala. Vložil kadidlo a vykonal nad ľudom obrad zmierenia.
13
Postavil sa medzi mŕtvych a živých; vtedy pohroma prestala.
14
Táto pohroma mala štrnásťtisíc sedemsto obetí, okrem tých, čo zomreli pre Koracha.
15
Potom sa Áron vrátil k Mojžišovi ku vchodu do Stanu Stretávania a pohroma prestala.
16
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17
"Povedz Izraelcom, aby ti dali po jednej ratolesti za každý kmeň, po jednej od každého kmeňového kniežaťa, teda dvanásť ratolestí. Meno každého napíšeš na jeho ratolesť
18
a na Léviho ratolesť napíšeš Áronovo meno, lebo jedna ratolesť pripadne na náčelníka Léviho rodín.
19
Potom ich položíš do Stanu Stretávania pred Svedectvo, kde sa stretávam s vami.
20
Ratolesť toho muža, ktorého si vyvolím, rozkvitne; takto nedopustím, aby šomrania, ktoré Izraelci vyslovujú proti vám, vystúpili až ku mne."
21
Mojžiš prehovoril k Izraelcom a všetky ich kniežatá mu dali každé jednu ratolesť, dvanásť ratolestí za všetky ich otcovské rodiny; medzi nimi bola Áronova ratolesť.
22
Mojžiš ich položil pred Jahveho v Stane Svedectva.
23
Keď na druhý deň Mojžiš prišiel do Stanu Svedectva, videl, že Áronova ratolesť za Léviho dom rozkvitla: vyhnala puky, puky rozkvitli a dozreli mandle.
24
Mojžiš potom odniesol všetky ratolesti spred Jahveho ku všetkým Izraelcom; videli to a každý si vzal svoju ratolesť.
25
Potom Jahve povedal Mojžišovi: "Áronovu ratolesť polož späť pred Svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre týchto vzbúrencov. Tak urobíš koniec ich šomraniu, ktoré už nebude stúpať až ku mne, a oni nezomrú."
26
Mojžiš tak urobil. Urobil, ako mu prikázal Jahve.
27
Izraelci povedali Mojžišovi: "Pozri, sme stratení. Hynieme! Všetci hynieme!
28
Každý, kto sa priblíži k Jahveho príbytku kvôli obetnému daru, zomrie. Či máme pomrieť všetci do jedného?"
Numeri 17:1
Numeri 17:2
Numeri 17:3
Numeri 17:4
Numeri 17:5
Numeri 17:6
Numeri 17:7
Numeri 17:8
Numeri 17:9
Numeri 17:10
Numeri 17:11
Numeri 17:12
Numeri 17:13
Numeri 17:14
Numeri 17:15
Numeri 17:16
Numeri 17:17
Numeri 17:18
Numeri 17:19
Numeri 17:20
Numeri 17:21
Numeri 17:22
Numeri 17:23
Numeri 17:24
Numeri 17:25
Numeri 17:26
Numeri 17:27
Numeri 17:28
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36