A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 171
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Povedz Eleazarovi, synovi kňaza Árona, aby pozbieral kadidelnice z pahreby a oheň rozhádzal ďaleko,
3
lebo tieto kadidelnice hriechu sú posvätené cenou života týchto mužov. Keďže boli predložené Jahvemu a sú posvätené, nech ich vytepú na plech a tým plechom nech obtiahnu oltár. Budú slúžiť Izraelcom ako znamenie."
4
Kňaz Eleazar vzal bronzové kadidelnice, ktoré priniesli tí muži, ktorých spálil oheň. Rozkovali ich na plechy na pokrytie oltára.
5
Pripomínajú Izraelcom, že nikto nepovolaný, kto nie je z Áronovho potomstva, nesmie pristúpiť a páliť kadidlo pred Jahvem, aby nepochodil ako Korach a jeho skupina, ako mu povedal Jahve prostredníctvom Mojžiša.
6
Na druhý deň celá pospolitosť Izraelcov šomrala proti Mojžišovi a Áronovi slovami: "Vy ste spôsobili záhubu Jahveho ľudu."
7
Keď sa pospolitosť spolčila proti Mojžišovi a Áronovi, títo sa obrátili ku Stanu Stretávania. Naraz ho zakryl Oblak a zjavila sa Jahveho sláva.
8
Vtedy Mojžiš a Áron prišli pred Stan Stretávania.
9
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
10
"Odíďte zo stredu tejto pospolitosti; ja ju v okamihu zničím!" Oni padli tvárou k zemi.
11
Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi kadidelnicu, naber do nej oheň z oltára a polož naň kadidlo, ponáhľaj sa k pospolitosti a vykonaj nad ňou obrad zmierenia. Lebo Jahve rozpútal svoj hnev: začala pohroma."
12
Áron ju vzal, ako Mojžiš povedal, a utekal do stredu zhromaždenia, ale pohroma medzi ľudom už začala. Vložil kadidlo a vykonal nad ľudom obrad zmierenia.
13
Postavil sa medzi mŕtvych a živých; vtedy pohroma prestala.
14
Táto pohroma mala štrnásťtisíc sedemsto obetí, okrem tých, čo zomreli pre Koracha.
15
Potom sa Áron vrátil k Mojžišovi ku vchodu do Stanu Stretávania a pohroma prestala.
16
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17
"Povedz Izraelcom, aby ti dali po jednej ratolesti za každý kmeň, po jednej od každého kmeňového kniežaťa, teda dvanásť ratolestí. Meno každého napíšeš na jeho ratolesť
18
a na Léviho ratolesť napíšeš Áronovo meno, lebo jedna ratolesť pripadne na náčelníka Léviho rodín.
19
Potom ich položíš do Stanu Stretávania pred Svedectvo, kde sa stretávam s vami.
20
Ratolesť toho muža, ktorého si vyvolím, rozkvitne; takto nedopustím, aby šomrania, ktoré Izraelci vyslovujú proti vám, vystúpili až ku mne."
21
Mojžiš prehovoril k Izraelcom a všetky ich kniežatá mu dali každé jednu ratolesť, dvanásť ratolestí za všetky ich otcovské rodiny; medzi nimi bola Áronova ratolesť.
22
Mojžiš ich položil pred Jahveho v Stane Svedectva.
23
Keď na druhý deň Mojžiš prišiel do Stanu Svedectva, videl, že Áronova ratolesť za Léviho dom rozkvitla: vyhnala puky, puky rozkvitli a dozreli mandle.
24
Mojžiš potom odniesol všetky ratolesti spred Jahveho ku všetkým Izraelcom; videli to a každý si vzal svoju ratolesť.
25
Potom Jahve povedal Mojžišovi: "Áronovu ratolesť polož späť pred Svedectvo, aby sa zachovala na znamenie pre týchto vzbúrencov. Tak urobíš koniec ich šomraniu, ktoré už nebude stúpať až ku mne, a oni nezomrú."
26
Mojžiš tak urobil. Urobil, ako mu prikázal Jahve.
27
Izraelci povedali Mojžišovi: "Pozri, sme stratení. Hynieme! Všetci hynieme!
28
Každý, kto sa priblíži k Jahveho príbytku kvôli obetnému daru, zomrie. Či máme pomrieť všetci do jedného?"