A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 16

1
Korach, syn Jic’hara, syna Kehata, syna Léviho, Datan a Abiram, Eliabovi synovia, a On, Peletov syn, (Eliab a Pelet boli Rubenovi synovia), spyšneli;
2
povstali proti Mojžišovi spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelcami, kniežatami pospolitosti, váženými pri slávnostiach, mužmi zvučného mena.
3
Spolčili sa proti Mojžišovi a Áronovi a povedali im: "Prekračujete mieru! Celá pospolitosť a všetci jej členovia sú svätí a Jahve je uprostred nich! Prečo sa vy povyšujete nad Jahveho pospolitosť?"
4
Keď to Mojžiš počul, padol tvárou k zemi.
5
Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: "Zajtra ráno dá Jahve spoznať, kto je jeho, kto je muž svätý, ktorému on dovolí, aby sa k nemu priblížil. Komu dovolí, aby sa k nemu priblížil, je ten, koho si vyvolil.
6
Toto urobíte: Vezmite si kadidelnice Koracha a celej jeho skupiny,
7
dajte do nich oheň a zajtra na ne položte kadidlo pred Jahvem. Ten, koho Jahve vyvolí, ten muž je svätý. Prekračujete mieru, synovia Léviho!"
8
Mojžiš povedal Korachovi: "Počúvajte teda, synovia Léviho!
9
Je vám príliš málo, že Boh Izraela si vás oddelil z izraelskej pospolitosti, povolal vás k sebe, aby ste konali službu v Jahveho príbytku, a postavil vás pred túto pospolitosť, keď za ňu slúžite?
10
Povolal ťa k sebe, teba a s tebou všetkých tvojich bratov, Levitov, a teraz sa dožadujete ešte aj kňazstva!
11
Teda ty a celá tvoja skupina ste sa spolčili proti Jahvemu. Čo je Áron, že šomrete proti nemu?"
12
Mojžiš dal zavolať Datana a Abirama, Eliabových synov. Oni odpovedali: "Nejdeme.
13
Či je to málo, že si nás vyviedol z krajiny, čo oplýva mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Chceš sa ešte aj povyšovať za knieža nad nami?
14
Veru, nevoviedol si nás do krajiny oplývajúcej mliekom a medom a nedal si nám do vlastníctva polia a vinice! Či chceš týmto ľuďom aj oči vylúpiť? Nejdeme!"
15
Mojžiš sa prudko rozhneval a povedal Jahvemu: "Nedbaj na ich obetu. Ja som im nevzal ani jediného osla, ani som nikomu z nich neurobil nič zlého."
16
Mojžiš povedal Korachovi: "Ty a celá tvoja skupina príďte zajtra pred Jahveho, ty, oni a Áron!
17
Nech si každý vezme svoju kadidelnicu a vloží do nej kadidlo a nech každý z vás prinesie svoju kadidelnicu pred Jahveho — dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron prineste svoju kadidelnicu."
18
Každý vzal svoju kadidelnicu, vložil do nej oheň, položil naň kadidlo. Potom sa postavili pri vchode do Stanu Stretávania, aj Mojžiš a Áron.
19
Korach zhromaždil oproti nim celú pospolitosť ku vchodu do Stanu Stretávania a Jahveho sláva sa zjavila celej pospolitosti.
20
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Povedal:
21
"Oddeľte sa od tejto pospolitosti, lebo ich v okamihu zničím."
22
Oni padli tvárou k zemi a zvolali: "Bože, Bože duchov, ktorí oživujú každé telo, keď sa jeden človek prehreší, ty sa rozhneváš na celú pospolitosť?"
23
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
24
"Prehovor k tejto pospolitosti a povedz: ‚Vzdiaľte sa od Korachovho príbytku.‘"
25
Mojžiš vstal a šiel k Datanovi a Abiramovi; starší Izraela išli za ním.
26
Prehovoril k pospolitosti a povedal: "Prosím, vzdiaľte sa od stanov týchto zvrhlých ľudí a nedotýkajte sa ničoho, čo im patrí, aby vás nezmietli všetky ich hriechy."
27
Oni sa vzdialili z okolia Korachovho domu. Datan a Abiram vyšli a stáli pri vchode do svojich stanov so svojimi ženami, so svojimi synmi a so svojimi vnúčatami.
28
Mojžiš povedal: "Podľa tohto poznáte, že ma Jahve poslal vykonať všetky tieto skutky a že ich nerobím z vlastnej vôle:
29
ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, ako zomierajú všetci ľudia, ak ich postihne údel spoločný pre všetkých ľudí, tak ma Jahve neposlal.
30
Ale ak Jahve urobí niečo neslýchané, ak zem otvorí svoje ústa a pohltí ich i všetko, čo im patrí, ak zostúpia zaživa do šeolu, vtedy poznáte, že títo ľudia odvrhli Jahveho."
31
Sotva Mojžiš dohovoril všetky tieto slová, pôda sa roztvorila pod ich nohami,
32
zem otvorila svoje ústa a pohltila ich aj ich rodiny a všetkých Korachových ľudí a všetok ich majetok.
33
A zostúpili zaživa do šeolu, oni a všetko, čo im patrilo. Zem ich prikryla a oni zmizli zo stredu zhromaždenia.
34
Všetci Izraelci, ktorí boli okolo nich, zutekali na ich krik. Lebo si hovorili: "Aby nás nepohltila zem!"
35
Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.
Numeri 16:1
Numeri 16:2
Numeri 16:3
Numeri 16:4
Numeri 16:5
Numeri 16:6
Numeri 16:7
Numeri 16:8
Numeri 16:9
Numeri 16:10
Numeri 16:11
Numeri 16:12
Numeri 16:13
Numeri 16:14
Numeri 16:15
Numeri 16:16
Numeri 16:17
Numeri 16:18
Numeri 16:19
Numeri 16:20
Numeri 16:21
Numeri 16:22
Numeri 16:23
Numeri 16:24
Numeri 16:25
Numeri 16:26
Numeri 16:27
Numeri 16:28
Numeri 16:29
Numeri 16:30
Numeri 16:31
Numeri 16:32
Numeri 16:33
Numeri 16:34
Numeri 16:35
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36