A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 15

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom, povieš im:
3
Až prídete do krajiny, kde budete bývať a ktorú vám dávam, budete prinášať Jahvemu obetu stravovanú ohňom, celopal alebo obetu buď na splnenie nejakého sľubu, alebo ako dobrovoľný obetný dar, alebo z príležitosti svojich sviatkov, a tak pripravíte z vášho hovädzieho dobytka alebo oviec obetu príjemnej vône pre Jahveho,
4
obetujúci prinesie ako svoj osobný obetný dar Jahvemu pokrmovú obetu desatiny efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hinu oleja.
5
Na nápojovú obetu prinesieš štvrtinu hinu vína na každého baránka k celopalu alebo k obete spoločenstva.
6
K baranovi prinesieš pokrmovú obetu dvoch desatín efy jemnej múky zamiesenej s tretinou hinu oleja
7
a ako nápojovú obetu tretinu hinu vína na príjemnú vôňu Jahvemu.
8
Ak obetuješ Jahvemu mladého býka na celopal alebo na obetu, aby si splnil sľub, alebo na obetu spoločenstva,
9
tak s býkom predlož ako pokrmovú obetu tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej s polovicou hinu oleja
10
a ako nápojovú obetu prinesieš polovicu hinu vína k obete ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu.
11
Tak sa to bude robiť pri každom býkovi, pri každom baranovi a pri každom kuse z malých zvierat, oviec alebo kôz.
12
Koľkokoľvek zvierat máte obetovať, takto budete robiť pri každej obete, podľa ich počtu.
13
Takto bude robiť každý muž z vášho ľudu, keď bude prinášať obetu ohňom na príjemnú vôňu Jahvemu.
14
A ak medzi vami alebo vašimi potomkami býva nejaký cudzinec, prinesie obetu ohňom na príjemnú vôňu pre Jahveho: ako robíte vy, tak on bude robiť
15
v zhromaždení. Bude len jeden zákon pre vás i pre cudzinca. To je večne platný zákon pre vašich potomkov: pred Jahvem ste si rovní vy i cudzinec.
16
Bude len jeden zákon a jedno právo pre vás i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami."
17
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
18
"Prehovor k Izraelcom, povieš im: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem,
19
a budete jesť chlieb tej krajiny, odložte z neho príspevok pre Jahveho.
20
Ako prvotinu zo svojho cesta odložíte koláč; toto vyzdvihnutie vykonáte ako vyzdvihnutie z humna.
21
Dar Jahvemu vyzdvihnete zo svojho najlepšieho cesta. Toto viaže vašich potomkov."
22
"Ak z nepozornosti nezachováte niektorý z týchto príkazov, ktoré Jahve dal Mojžišovi,
23
(všetko, čo vám prikázal Jahve prostredníctvom Mojžiša odo dňa, keď Jahve toto všetko nariadil vám a vašim pokoleniam),
24
bude to takto: Ak bol hriech spáchaný nepozornosťou pospolitosti, celá pospolitosť obetuje mladého býka ako celopal príjemnej vône Jahvemu s pokrmovou a nápojovou obetou podľa predpisu a obetuje jedného capa ako obetu za hriech.
25
Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelcov a bude im odpustené, lebo ide o nepozornosť. Keď prinesú svoj obetný dar ako obetu ohňom Jahvemu a predložia pred Jahvem svoju obetu za hriech, ako nápravu za svoju nepozornosť,
26
bude odpustené celej pospolitosti Izraelcov a tiež cudzincovi, ktorý býva medzi nimi, lebo celý ľud mal účasť na hriechu z nepozornosti.
27
Ak sa z nepozornosti prehrešila jedna osoba, prinesie na obetu za hriech jednoročné kozľa.
28
Kňaz vykoná pred Jahvem obrad zmierenia nad osobou, ktorá sa prehrešila z nepozornosti; keď nad ňou vykoná obrad zmierenia, bude jej odpustené,
29
či ide o obyvateľa spomedzi Izraelcov, alebo o cudzinca, ktorý býva medzi nimi. Pre toho, kto koná z nepozornosti, budete mať len jeden zákon.
30
Ale ten, kto spácha hriech úmyselne, či domorodec, alebo cudzinec, uráža Jahveho. Taký bude vylúčený zo stredu svojho ľudu:
31
pohrdol Jahveho slovom a porušil Jahveho prikázanie. Tá osoba musí byť odstránená; jej vina je na nej."
32
Keď boli Izraelci na púšti, pristihli muža, ktorý zbieral drevo v sobotu.
33
Tí, čo ho pristihli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a celej pospolitosti.
34
Dali ho strážiť, lebo nebolo jasné, ako s ním naložiť.
35
Jahve povedal Mojžišovi: "Ten človek musí byť vydaný na smrť. Nech ho celá pospolitosť ukameňuje vonku za táborom!"
36
Celá pospolitosť ho vyviedla z tábora a kameňovali ho, takže zomrel, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
37
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
38
"Prehovor k Izraelcom; povieš im, aby si po všetky pokolenia robili strapce na leme svojich šiat a do strapca na leme nech zapletú šnúrku z fialového purpuru.
39
Budete mať takéto strapce a keď sa na ne pozriete, pripomeniete si všetky Jahveho príkazy. Budete ich plniť a nebudete už nasledovať túžby svojich sŕdc a svojich očí, ktoré by vás zaviedli k smilstvu.
40
Tak si budete pripomínať všetky moje prikázania a budete ich uvádzať do života a budete zasvätení vášmu Bohu.
41
Ja, Jahve, váš Boh, som vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som bol vaším Bohom, ja, Jahve, váš Boh."
Numeri 15:1
Numeri 15:2
Numeri 15:3
Numeri 15:4
Numeri 15:5
Numeri 15:6
Numeri 15:7
Numeri 15:8
Numeri 15:9
Numeri 15:10
Numeri 15:11
Numeri 15:12
Numeri 15:13
Numeri 15:14
Numeri 15:15
Numeri 15:16
Numeri 15:17
Numeri 15:18
Numeri 15:19
Numeri 15:20
Numeri 15:21
Numeri 15:22
Numeri 15:23
Numeri 15:24
Numeri 15:25
Numeri 15:26
Numeri 15:27
Numeri 15:28
Numeri 15:29
Numeri 15:30
Numeri 15:31
Numeri 15:32
Numeri 15:33
Numeri 15:34
Numeri 15:35
Numeri 15:36
Numeri 15:37
Numeri 15:38
Numeri 15:39
Numeri 15:40
Numeri 15:41
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36