A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 13

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Vyšli mužov preskúmať Kanaánsku krajinu, ktorú dávam Izraelcom; vyšlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa, všetci nech sú kniežatá."
3
Na Jahveho príkaz ich Mojžiš poslal z púšte Paran. Všetci tí mužovia boli náčelníkmi Izraelcov.
4
Toto sú ich mená: z kmeňa Ruben Šamua, syn Zakurov;
5
z kmeňa Simeon Šafat, syn Choriho;
6
z kmeňa Júda Kaleb, syn Jefuneho;
7
z kmeňa Isachar Jigal, syn Jozefov;
8
z kmeňa Efraim Hošea, syn Nunov;
9
z kmeňa Benjamín Palti, syn Rafuov;
10
z kmeňa Zabulon Gaddiel, syn Sodiho;
11
z kmeňa Jozef, z kmeňa Manasses Gaddi, syn Susiho;
12
z kmeňa Dan Amiel, syn Gemalliho;
13
z kmeňa Ašer Setur, syn Michaelov;
14
z kmeňa Neftali Nachbi, syn Vofsiho;
15
z kmeňa Gad Geuel, syn Machiho.
16
Toto sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš preskúmať krajinu. Potom dal Mojžiš Hošeovi, Nunovmu synovi, meno Jozuea.
17
Mojžiš ich vyslal preskúmať Kanaánsku krajinu a povedal im: "Prejdite cez Negeb a potom vystúpte na vrchovinu.
18
Obzrite si, aká je to krajina, aký ľud v nej býva, či je mocný alebo slabý, či ho je málo alebo mnoho;
19
aká je to krajina, v ktorej býva, dobrá, či zlá; aké sú mestá, v ktorých býva, tábory alebo opevnené mestá;
20
aká je pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy, alebo nie. Majte odvahu. Prineste z plodov tej krajiny." Bol práve čas, keď dozrievalo prvé hrozno.
21
Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechob, Vstup do Chamatu.
22
Vystúpili cez Negeb a došli do Chebronu, kde žili Anakovi potomkovia Achiman, Šešaj a Talmaj. (Chebron bol vystavaný sedem rokov pred Tanisom v Egypte.)
23
Došli do údolia Eškol; odťali tam letorast so strapcom hrozna a niesli ho dvaja na drúku, a tiež granátové jablká a figy.
24
Toto miesto nazvali údolie Eškol pre strapec, ktorý tam Izraelci odťali.
25
Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z tohto prieskumu krajiny.
26
Prišli späť k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelcov na púšť Paran v Kadeši. Podali správu im i celej pospolitosti a ukázali im plody tej krajiny.
27
Rozpovedali im toto: "Išli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom; a toto sú jej plody.
28
Lenže ľud, ktorý v nej býva, je mocný a mestá sú opevnené a veľmi veľké; ba aj Anakových potomkov sme tam videli.
29
Amalek býva v kraji Negeb; Chetejci, Jebuzejci a Amorejci na vrchovine; Kanaánci pri mori a na brehoch Jordánu."
30
Kaleb utišoval ľud, zhromaždený pri Mojžišovi, a povedal: "Poďme hore a zaujmime krajinu: určite víťazíme!"
31
Ale mužovia, ktorí ho sprevádzali, odpovedali: "Nemôžeme napadnúť tento ľud, lebo je mocnejší ako my!"
32
A začali medzi Izraelcami šíriť zlé chýry o krajine, ktorú preskúmali: "Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, požiera svojich obyvateľov. Všetci, ktorých sme tam videli, sú mužovia vysokého vzrastu.
33
Videli sme tam aj obrov (Anakových synov, potomkov Obrov). Pripadali sme si ako kobylky a takými sme sa zdali aj im."
Numeri 13:1
Numeri 13:2
Numeri 13:3
Numeri 13:4
Numeri 13:5
Numeri 13:6
Numeri 13:7
Numeri 13:8
Numeri 13:9
Numeri 13:10
Numeri 13:11
Numeri 13:12
Numeri 13:13
Numeri 13:14
Numeri 13:15
Numeri 13:16
Numeri 13:17
Numeri 13:18
Numeri 13:19
Numeri 13:20
Numeri 13:21
Numeri 13:22
Numeri 13:23
Numeri 13:24
Numeri 13:25
Numeri 13:26
Numeri 13:27
Numeri 13:28
Numeri 13:29
Numeri 13:30
Numeri 13:31
Numeri 13:32
Numeri 13:33
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36