A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 10

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Urob si dve trúby; urobíš ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať táboru znamenie na odchod.
3
Keď na ne zatrúbia, celá pospolitosť sa zhromaždí k tebe pred vchodom do Stanu Stretávania.
4
Ale ak zatrúbia len na jednej trúbe, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela.
5
Keď trúbenie budete sprevádzať pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory, rozložené na východe.
6
Na druhé trúbenie, sprevádzané pokrikmi, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Keď sa majú vydať na cestu, trúbenie budú sprevádzať pokriky.
7
Ale na zvolávanie pospolitosti sa bude trúbiť bez pokrikov.
8
Na trúby budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To je pre vás a vašich potomkov večne platné nariadenie.
9
Keď vo svojej krajine budete musieť ísť do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás utláča, budete trúbiť na trúby a sprevádzajte to pokrikmi: a Jahve, váš Boh, sa na vás rozpomenie a budete zachránení od svojich nepriateľov.
10
Na trúby budete trúbiť aj v dni radostné, na sviatky a na počiatku svojich mesiacov, pri svojich celopaloch a pri obetách spoločenstva, a ony vás budú pripomínať vášmu Bohu. Ja som Jahve, váš Boh."
11
Druhého roku, dvadsiateho dňa druhého mesiaca, zdvihol sa Oblak sponad Príbytku Stretávania.
12
Izraelci sa vydali na cestu zo Sinajskej púšte podľa svojho poriadku. Oblak zastal na púšti Paran.
13
Na príkaz Jahveho, daný prostredníctvom Mojžiša, na čele išli títo:
14
na čele išla zástava tábora Júdových synov, voj za vojom. Júdovým vojom velil Nachšon, Amminadabov syn;
15
vojom kmeňa Isacharových synov velil Netaneel, Cuarov syn;
16
vojom kmeňa Zabulonových synov velil Eliab, Chelonov syn.
17
Potom bol Príbytok rozobraný a Geršonovi synovia a Merariho synovia, ktorí nosili Príbytok, sa dali na cestu.
18
Nato sa pohla zástava tábora Rubenových synov, voj za vojom. Rubenovým vojom velil Elicur, Šedeurov syn;
19
vojom kmeňa Simeonových synov velil Šelumiel, Curišaddajov syn;
20
vojom kmeňa Gadových synov velil Eljasaf, Reuelov syn.
21
Potom sa pohli Kehatovci, ktorí nosili svätyňu (Príbytok stavali pred ich príchodom).
22
Nato sa pohla zástava tábora Efraimových synov, voj za vojom. Efraimovým vojom velil Elišama, Ammihudov syn;
23
vojom kmeňa Manassesových synov velil Gamliel, Pedacurov syn;
24
vojom kmeňa Benjamínových synov velil Abidan, Gideoniho syn.
25
Potom sa pohla zástava tábora Danových synov, voj za vojom, ako zadný voj. Vojom kmeňa Danových synov velil Achiezer, Ammišaddajov syn;
26
vojom kmeňa Ašerových synov velil Pagiel, Okranov syn,
27
vojom kmeňa Neftaliho synov velil Achira, Enanov syn.
28
Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom. Tak sa vydali na cestu.
29
Mojžiš povedal Chobabovi, synovi Madiánca Reuela, svojho tesťa: "Odchádzame do krajiny, o ktorej Jahve povedal: Dám vám ju. Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Jahve sľúbil Izraelu šťastie."
30
On odpovedal: "Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu."
31
Mojžiš mu povedal: "Neopúšťaj nás, prosím ťa, veď ty poznáš miesta, kde môžeme táboriť na púšti, a tak ty budeš našimi očami.
32
Keď pôjdeš s nami, dáme ti to šťastie, ktoré Jahve dá nám."
33
Tak sa pohli od Jahveho vrchu a prešli tri dni cesty. Archa Jahveho zmluvy šla na tri dni cesty pred nimi, aby im vyhľadala miesto na zastavenie.
34
Cez deň, keď sa pohli z tábora, bol nad nimi Jahveho Oblak.
35
Keď sa archa pohla, Mojžiš hovoril: "Vstaň, Jahve, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech sa dajú na útek pred tebou tí, čo ťa nenávidia!"
36
Keď sa archa zastavovala, hovoril: "Vráť sa, Jahve, k nespočetným tisícom Izraela!"
Numeri 10:1
Numeri 10:2
Numeri 10:3
Numeri 10:4
Numeri 10:5
Numeri 10:6
Numeri 10:7
Numeri 10:8
Numeri 10:9
Numeri 10:10
Numeri 10:11
Numeri 10:12
Numeri 10:13
Numeri 10:14
Numeri 10:15
Numeri 10:16
Numeri 10:17
Numeri 10:18
Numeri 10:19
Numeri 10:20
Numeri 10:21
Numeri 10:22
Numeri 10:23
Numeri 10:24
Numeri 10:25
Numeri 10:26
Numeri 10:27
Numeri 10:28
Numeri 10:29
Numeri 10:30
Numeri 10:31
Numeri 10:32
Numeri 10:33
Numeri 10:34
Numeri 10:35
Numeri 10:36
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36