A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Numeri 1

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti v Stane Stretávania prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po odchode z Egyptskej krajiny. Povedal:
2
"Spočítajte celú pospolitosť Izraelcov podľa rodov a rodín, počítajúc mená všetkých mužského rodu, hlavu za hlavou,
3
od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron urobíte ich zoznam podľa príslušných vojov.
4
Z každého kmeňa vám bude pomáhať jeden muž, hlava rodiny."
5
"Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rubena Elicur, syn Šedeurov.
6
Za Simeona Šelumiel, syn Curišaddajov.
7
Za Júdu Nachšon, syn Amminadabov.
8
Za Isachara Netaneel, syn Cuarov.
9
Za Zabulona Eliab, syn Chelonov.
10
Za Jozefových synov: za Efraima Elišama, syn Ammihudov; za Manassesa Gamliel, syn Pedacurov.
11
Za Benjamína Abidan, syn Gideoniho.
12
Za Dana Achiezer, syn Ammišaddajov.
13
Za Ašera Pagiel, syn Okranov.
14
Za Gada Eljasaf, syn Reuelov.
15
Za Neftaliho Achira, syn Enanov."
16
Títo muži boli vážení v pospolitosti, boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela.
17
Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli menovite označení,
18
a zhromaždili celú pospolitosť prvého dňa druhého mesiaca. Izraelci dávali zapísať svoje príbuzenstvo podľa rodov a rodín, zaznamenali mená mužov od dvadsaťročných vyššie, hlavu za hlavou.
19
Ako Jahve prikázal, tak ich Mojžiš na Sinajskej púšti spočítal.
20
Zo synov Rubena, Izraelovho prvorodeného, spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
21
Spočítaných z Rubenovho kmeňa bolo štyridsaťšesťtisíc päťsto.
22
Zo synov Simeona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
23
Spočítaných zo Simeonovho kmeňa bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo.
24
Zo synov Gada spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
25
Spočítaných z Gadovho kmeňa bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat.
26
Zo synov Júdu spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
27
Spočítaných z Júdovho kmeňa bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto.
28
Zo synov Isachara spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
29
Spočítaných z Isacharovho kmeňa bolo päťdesiatštyritisíc štyristo.
30
Zo synov Zabulona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
31
Spočítaných zo Zabulonovho kmeňa bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo.
32
Zo synov Jozefa: zo synov Efraima spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
33
Spočítaných z Efraimovho kmeňa bolo štyridsaťtisíc päťsto.
34
Zo synov Manassesa spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
35
Spočítaných z Manassesovho kmeňa bolo tridsaťdvatisíc dvesto.
36
Zo synov Benjamína spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
37
Spočítaných z Benjamínovho kmeňa bolo tridsaťpäťtisíc štyristo.
38
Zo synov Dana spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
39
Spočítaných z Danovho kmeňa bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto.
40
Zo synov Ašera spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
41
Spočítaných z Ašerovho kmeňa bolo štyridsaťjedentisíc päťsto.
42
Zo synov Neftaliho spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
43
Spočítaných z Neftaliho kmeňa bolo päťdesiattritisíc štyristo.
44
To boli tí, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela, ktorých bolo dvanásť, jeden za každý kmeň.
45
Všetci Izraelci od dvadsať rokov a vyššie, všetci bojaschopní z Izraela, boli spočítaní podľa rodín.
46
Všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.
47
Ale Leviti, ani ich otcovský kmeň, neboli započítaní medzi nich.
48
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
49
"Léviho kmeň nespisuj a nezapočítaj ho medzi Izraelcov.
50
Ale ty sám zapíš Levitov na službu Príbytku Svedectva, všetkého jeho zariadenia a všetkého, čo k nemu patrí. Oni budú nosiť Príbytok a všetko jeho zariadenie, budú mať pri ňom službu a budú táboriť okolo Príbytku.
51
Keď sa bude Príbytok premiestňovať, Leviti ho rozoberú a keď sa Príbytok zastaví, Leviti ho postavia. Každý nepovolaný, kto sa k nemu priblíži, bude vydaný na smrť.
52
Izraelci budú táboriť každý vo svojom tábore pod vlastnou zástavou, podľa svojich vojov.
53
A Leviti budú táboriť okolo Príbytku Svedectva. Tak nevzplanie Boží hnev proti celej izraelskej pospolitosti. Leviti budú vykonávať službu pri Príbytku Svedectva."
54
Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. Tak urobili.
Numeri 1:1
Numeri 1:2
Numeri 1:3
Numeri 1:4
Numeri 1:5
Numeri 1:6
Numeri 1:7
Numeri 1:8
Numeri 1:9
Numeri 1:10
Numeri 1:11
Numeri 1:12
Numeri 1:13
Numeri 1:14
Numeri 1:15
Numeri 1:16
Numeri 1:17
Numeri 1:18
Numeri 1:19
Numeri 1:20
Numeri 1:21
Numeri 1:22
Numeri 1:23
Numeri 1:24
Numeri 1:25
Numeri 1:26
Numeri 1:27
Numeri 1:28
Numeri 1:29
Numeri 1:30
Numeri 1:31
Numeri 1:32
Numeri 1:33
Numeri 1:34
Numeri 1:35
Numeri 1:36
Numeri 1:37
Numeri 1:38
Numeri 1:39
Numeri 1:40
Numeri 1:41
Numeri 1:42
Numeri 1:43
Numeri 1:44
Numeri 1:45
Numeri 1:46
Numeri 1:47
Numeri 1:48
Numeri 1:49
Numeri 1:50
Numeri 1:51
Numeri 1:52
Numeri 1:53
Numeri 1:54
Numeri 1 / Num 1
Numeri 2 / Num 2
Numeri 3 / Num 3
Numeri 4 / Num 4
Numeri 5 / Num 5
Numeri 6 / Num 6
Numeri 7 / Num 7
Numeri 8 / Num 8
Numeri 9 / Num 9
Numeri 10 / Num 10
Numeri 11 / Num 11
Numeri 12 / Num 12
Numeri 13 / Num 13
Numeri 14 / Num 14
Numeri 15 / Num 15
Numeri 16 / Num 16
Numeri 17 / Num 17
Numeri 18 / Num 18
Numeri 19 / Num 19
Numeri 20 / Num 20
Numeri 21 / Num 21
Numeri 22 / Num 22
Numeri 23 / Num 23
Numeri 24 / Num 24
Numeri 25 / Num 25
Numeri 26 / Num 26
Numeri 27 / Num 27
Numeri 28 / Num 28
Numeri 29 / Num 29
Numeri 30 / Num 30
Numeri 31 / Num 31
Numeri 32 / Num 32
Numeri 33 / Num 33
Numeri 34 / Num 34
Numeri 35 / Num 35
Numeri 36 / Num 36