A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zachariáša 91
Vyhlásenie Nová zem Jahveho slovo došlo do Hadrakovej krajiny, zastavilo sa v Damasku. Lebo Jahvemu patrí perla Aramu a všetky kmene Izraela.
2
Tiež Chamat, ktorý je na hranici, (Týrus) a Sidon, ktorý je veľmi múdry.
3
Týrus si vybudoval opevnenie, nakopil striebra ako prachu a zlata ako blata na uliciach.
4
Ale Pán sa ho zmocní, zlomí jeho námornú moc a mesto samo bude zničené ohňom.
5
Uvidí to Aškelon a preľakne sa, uvidí to Gaza a bude sa zvíjať v bolestiach, aj Ekron, lebo jeho nádeje budú zničené. Zmiznú králi z Gazy a Aškelon nebude obývaný.
6
V Ašdode sa usadia miešanci. Zlomím pýchu Filištínca.
7
Odstránim mu z úst krv a ich ohavnosti spomedzi zubov. Čo z neho zostane, bude patriť nášmu Bohu, bude ako judský rod, Ekron bude ako Jebuzejci.
8
Postavím sa na stráž pred svoj dom proti tým, čo vychádzajú a prichádzajú, utláčateľ ich už nikdy neprepadne, lebo teraz dávam na nich pozor.
9
Plesaj hlasno, drahý Sion, jasaj od radosti, drahý Jeruzaleme! Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a víťazný, pokorný, sediaci na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.
10
Odstráni vojnové vozy z Efraima a kone z Jeruzalema; vojnový luk bude zlámaný. Národom zvestuje pokoj. Jeho vláda bude siahať od mora k moru, od Rieky až na koniec zeme.
11
Čo sa týka teba, pre krv zmluvy s tebou, prepúšťam tvojich zajatcov zo studne, v ktorej vody niet.
12
Vráťte sa do pevnosti, väzni plní nádeje! Vyhlasujem toto: Už dnes vám odplatím dvojnásobne.
13
Lebo som si napäl Júdu ako luk, vložil som naň Efraima ako šíp, vzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, urobím z teba bohatiersky meč.
14
Vtedy sa Jahve zjaví nad nimi a jeho šíp vyletí sťa blesk. (Pán) Jahve zatrúbi na roh a vyrazí v južnom uragáne.
15
Jahve nebeských mocností bude im záštitou: zničia ich, pošliapu kamene z prakov, budú ryčať akoby spití vínom, budú plní ako obetné čaše, zmáčaní ako rohy oltára.
16
Tak ich v ten deň zachráni Jahve, ich Boh, ako ovce, svoj ľud, zasadí ich v celej svojej krajine ako drahokamy, aby žiarili vsadené v korune.
17
Koľká dobrota! Koľká krása! Obilie dá silu mládencom a sladké víno pannám.Zachariáša 9:1
Zachariáša 9:2
Zachariáša 9:3
Zachariáša 9:4
Zachariáša 9:5
Zachariáša 9:6
Zachariáša 9:7
Zachariáša 9:8
Zachariáša 9:9
Zachariáša 9:10
Zachariáša 9:11
Zachariáša 9:12
Zachariáša 9:13
Zachariáša 9:14
Zachariáša 9:15
Zachariáša 9:16
Zachariáša 9:17


Zachariáša 1 / Zach 1
Zachariáša 2 / Zach 2
Zachariáša 3 / Zach 3
Zachariáša 4 / Zach 4
Zachariáša 5 / Zach 5
Zachariáša 6 / Zach 6
Zachariáša 7 / Zach 7
Zachariáša 8 / Zach 8
Zachariáša 9 / Zach 9
Zachariáša 10 / Zach 10
Zachariáša 11 / Zach 11
Zachariáša 12 / Zach 12
Zachariáša 13 / Zach 13
Zachariáša 14 / Zach 14