A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Aggeus 11
V druhom roku kráľa Daria, v prvý deň šiesteho mesiaca, Jahveho slovo zaznelo prostredníctvom proroka Aggea Zorobabelovi, synovi Šealatielovmu, miestodržiteľovi Judey, a veľkňazovi Jozuemu, synovi Jocedekovmu, slovami:
2
Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Tento ľud hovorí: "Ešte neprišiel čas znovupostaviť Jahveho chrám."
3
(Potom zaznelo Jahveho slovo prostredníctvom proroka Aggea takto:)
4
"Či pre vás už nastal čas bývať v domoch dobre pokrytých, kým tento Dom leží v troskách?
5
Teraz teda takto hovorí Jahve nebeských mocností: Dobre uvážte, ako si počínate!
6
Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale sýti nie ste. Pijete, ale nie koľko vám stačí. Obliekate sa, ale teplo vám nie je. Robotník dostáva plácu a dáva ju do deravého vrecka.
7
Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Dobre uvážte, ako si počínate!
8
Choďte do hory, dovezte drevo a znovupostavte Chrám! Obľúbim si ho a ukážem v ňom svoju slávu, hovorí Jahve.
9
Očakávali ste mnoho, a dostali ste málo. Keď ste doviezli domov úrodu, ja som ju odfúkol. Prečo? Hovorí Jahve nebeských mocností. Lebo môj Dom leží v troskách a každý z vás sa stará len o svoj dom.
10
Preto nebesia nad vami odopreli dážď a zem odoprela úrodu.
11
Privolal som suchotu na zem a na vrchy, na obilie, na nové víno, na olej a na všetko, čo zem urodí; na ľudí i na dobytok a na všetky plody ľudských rúk."
12
Zorobabel, Šealatielov syn, veľkňaz Jozue a všetok zvyšok ľudu poslúchli hlas Jahveho, svojho Boha, a slová proroka Aggea, lebo ho poslal Jahve, ich Boh. A boli naplnení bázňou pred Jahvem.
13
Aggeus, Jahveho posol, takto prehovoril k ľudu v zmysle Jahveho posolstva: "Ja som s vami, Jahveho výrok."
14
Jahve nadchol ducha miestodržiteľa Judey Zorobabela, syna Šealatielovho, i ducha veľkňaza Jozueho, syna Jocedekovho, a ducha všetkého zvyšku ľudu: prišli a dali sa do roboty na Chráme Jahveho nebeských mocností, svojho Boha.
15
Bolo to dvadsiateho štvrtého dňa šiesteho mesiaca. Sláva Chrámu V druhom roku kráľa Daria,Aggeus 1:1

Aggeus 1:2

Aggeus 1:3

Aggeus 1:4

Aggeus 1:5

Aggeus 1:6

Aggeus 1:7

Aggeus 1:8

Aggeus 1:9

Aggeus 1:10

Aggeus 1:11

Aggeus 1:12

Aggeus 1:13

Aggeus 1:14

Aggeus 1:15Aggeus 1 / Agg 1

Aggeus 2 / Agg 2