A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 91
Ôsmeho dňa Mojžiš zavolal Árona, jeho synov a starších Izraela;
2
povedal Áronovi: "Vezmi jedno teľa na obetu za hriech a jedného barana na celopal, oboje bezchybné, a priveď ich pred Jahveho.
3
Potom povedz Izraelcom: ‚Vezmite capa na obetu za hriech, teľa a jednoročného baránka, všetko bezchybné, na celopal,
4
jedného býka a jedného barana na obetu spoločenstva, ktoré majú byť zabité pred Jahvem, a napokon nekrvavú obetu zamiesenú s olejom. Dnes sa vám totiž zjaví Jahve.‘"
5
Priviedli pred Stan Stretávania všetko, čo im prikázal Mojžiš, potom predstúpilo celé spoločenstvo a zastalo pred Jahvem.
6
Mojžiš povedal: "Hľa, toto prikázal Jahve, aby ste spravili, aby sa vám zjavila jeho sláva."
7
Potom Mojžiš povedal Áronovi: "Pristúp k oltáru, obetuj svoju obetu za hriech a svoj celopal a urob tak obrad zmierenia za seba i za svoj dom. Potom predlož obetné dary ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako to prikázal Jahve."
8
Áron pristúpil k oltáru a zabil teľa na obetu za svoj vlastný hriech.
9
Áronovi synovia mu podali krv; on si namočil prst do krvi a potrel rohy oltára, potom krv vylial ku spodku oltára.
10
Tuk obety za hriech, obličky a tuk z pečene premenil na oltári na dym, ako Jahve prikázal Mojžišovi;
11
mäso a kožu spálil mimo tábora.
12
On potom priniesol celopal, Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial dookola po oltári.
13
Podali mu obetu rozštvrtenú aj s hlavou a on to na oltári obrátil na dym.
14
Umyl vnútornosti i nohy a obrátil ich na oltári na dym, vedľa celopalu.
15
Potom predložil obetný dar ľudu: vzal capa na obetu za hriech ľudu, zabil ho a obetoval ho za hriech rovnakým spôsobom ako predošlú obetu.
16
Potom si dal priviesť celopal a postupoval podľa pravidla.
17
Nato si dal priniesť nekrvavú obetu, vzal z nej plnú hrsť a obrátil ju na oltári na dym pri rannom celopale.
18
Napokon zabil býka a barana ako obetu spoločenstva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ju vylial dookola po oltári.
19
Tučné časti býka a barana, chvost, tuk z vnútorností, obličky a tuk pečene,
20
položila na hrude a na oltári ich obrátil na dym.
21
Hruďami a pravým stehnom Áron urobil pohyb predkladania pred Jahvem, ako to Jahve prikázal Mojžišovi.
22
Áron zdvihol ruky k ľudu a požehnal ho. Keď takto dokončil obetu za hriech, celopal a obetu spoločenstva, zostúpil;
23
s Mojžišom vošiel do Stanu Stretávania. Potom obaja vyšli, aby požehnali ľud. Jahveho sláva sa zjavila všetkému ľudu.
24
Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil na oltári celopal i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a hodil sa tvárou k zemi.