A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 8

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Vezmi Árona a s ním jeho synov, rúcha, olej na pomazanie, býka na obetu za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov.
3
Potom zhromaždi celé spoločenstvo ku vchodu do Stanu Stretávania."
4
Mojžiš vyplnil Jahveho príkazy a spoločenstvo sa zhromaždilo pri vchode do Stanu Stretávania
5
a Mojžiš im povedal: "Toto prikázal Jahve urobiť."
6
Predviedol Árona a jeho synov a umyl ich vodou.
7
Obliekol mu tuniku, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, vložil na neho efód. Potom ho prepásal šerpou efódu a pevne mu ju uviazal.
8
Položil na neho pektorál a do neho vložil Urim a Tummim.
9
Na hlavu mu nasadil turban a na prednú stranu turbana zlatý kvet; to je znamenie svätého posvätenia, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
10
Mojžiš potom vzal olej na pomazanie, pomazal Príbytok a všetko, čo bolo v ňom, aby ho posvätil.
11
Sedem ráz pokropil oltár a pomazal oltár i všetko jeho náčinie, aj umývadlo s jeho podstavcom, aby ich posvätil.
12
Z oleja na pomazanie nalial na Áronovu hlavu, pomazal ho, aby ho posvätil.
13
Nato Mojžiš dal priviesť Áronových synov, obliekol im tuniky, ktoré im opásal pásom, a nasadil im čapice, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
14
Potom dal priviesť býka na obetu za hriech. Áron a jeho synovia položili svoje ruky na hlavu tejto obety
15
a Mojžiš ho zabil. A vzal si na prst krv a dal na rohy obvodu oltára, aby z oltára sňal hriech. Potom vylial ostatnú krv ku spodku oltára, ktorý posvätil tým, že urobil obrad zmierenia.
16
Vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, tuk od pečene, obe obličky aj s ich tukom a obrátil to na oltári na dym.
17
Kožu z býka, jeho mäso a trus však spálil mimo tábora, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
18
Potom dal priviesť barana určeného na celopal. Áron a jeho synovia položili ruky na hlavu tohto barana
19
a Mojžiš ho zabil. Jeho krv rozlial dookola po oltári.
20
Potom toho barana rozsekal na štvrtiny a obrátil na dym hlavu, štvrtiny a tuk.
21
Vnútornosti a nohy poumýval vodou a celého barana obrátil na dym na oltári. Bol to celopal príjemnej vône, zápalná obeta Jahvemu, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
22
Potom dal priviesť druhého barana, barana obety na uvedenie do úradu. Áron a jeho synovia položili ruky na hlavu barana
23
a Mojžiš ho zabil. Vzal z jeho krvi a potrel ňou Áronovi laloček pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy.
24
Potom Mojžiš povolal Áronových synov a potrel im tou krvou laloček pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. Mojžiš rozlial krv dookola po oltári;
25
vzal tiež tuk, chvost, všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, tuk od pečene, obe obličky aj s ich tukom a pravé stehno.
26
Z koša nekvasených chlebov, ktorý stál pred Jahvem, vzal jeden nekvasený koláč, olejový chlebový koláč a jeden posúch a položil to na tuk a na pravé stehno.
27
Potom to všetko vložil do rúk Áronovi a jeho synom a urobil pohyb predkladania pred Jahvem.
28
Nato im to vzal z rúk a premenil to na oltári na dym na celopale. To bola obeta na uvedenie do úradua príjemnej vône, obeta strávená ohňom pre Jahveho.
29
Mojžiš vzal tiež hruď, urobil s ňou pohyb predkladania pred Jahvem. Bola to časť barana z uvedenia do úradu, ktorá pripadla Mojžišovi, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
30
Nato Mojžiš vzal z oleja pomazania a z krvi, ktorá bola na oltári; tým pokropil Árona a jeho rúcho, ako aj jeho synov a ich rúcha. Tak posvätil Árona a jeho rúcho, ako aj jeho synov a ich rúcha.
31
Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom: "Uvarte mäso pri vchode do Stanu Stretávania; tam ho budete jesť s chlebom, ktorý je v koši obety na uvedenie do úradu, ako som prikázal, keď som povedal: ‚Budú ho jesť Áron a jeho synovia.‘
32
Čo z mäsa a chleba zostane, spáľte.
33
Po sedem dní neodchádzajte od vchodu do Stanu Stretávania, kým sa nenaplní čas vášho uvedenia do úradu, lebo k vášmu uvedeniu do úradu bude treba sedem dní.
34
A Jahve prikázal, aby sa postupovalo tak, ako sa postupovalo dnes, aby sa nad vami vykonal obrad zmierenia.
35
Po sedem dní budete zotrvávať pri vchode do Stanu Stretávania vo dne i v noci a budete zachovávať Jahveho poriadok, aby ste nezomreli. Lebo taký príkaz som dostal."
36
Áron a jeho synovia urobili všetko, čo Jahve prikázal prostredníctvom Mojžiša.
Levitikus 8:1
Levitikus 8:2
Levitikus 8:3
Levitikus 8:4
Levitikus 8:5
Levitikus 8:6
Levitikus 8:7
Levitikus 8:8
Levitikus 8:9
Levitikus 8:10
Levitikus 8:11
Levitikus 8:12
Levitikus 8:13
Levitikus 8:14
Levitikus 8:15
Levitikus 8:16
Levitikus 8:17
Levitikus 8:18
Levitikus 8:19
Levitikus 8:20
Levitikus 8:21
Levitikus 8:22
Levitikus 8:23
Levitikus 8:24
Levitikus 8:25
Levitikus 8:26
Levitikus 8:27
Levitikus 8:28
Levitikus 8:29
Levitikus 8:30
Levitikus 8:31
Levitikus 8:32
Levitikus 8:33
Levitikus 8:34
Levitikus 8:35
Levitikus 8:36
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27