A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 51
Ak niekto zhreší v niektorom z týchto prípadov: potom, čo počul slávnostné zaprisahanie, mal vypovedať ako svedok, lebo videl alebo vedel, ale nepovedal, a nesie ťarchu svojej viny;
2
alebo sa niekto dotkne akejkoľvek nečistej veci, zdochliny nečistej divej zveri, zdochliny nečistého domáceho zvieraťa, drobného nečistého zvieraťa, a hoci i nevedomky, stáva sa nečistým a zodpovedným;
3
alebo ak sa dotkne akejkoľvek ľudskej nečistoty, ktorej dotyk robí nečistým, bez toho, žeby o tom vedel, a potom sa to dozvie, stáva sa za to zodpovedným;
4
alebo ak niekto nerozvážne vysloví prísahu, že urobí zlé alebo dobré v každej veci, v ktorej môže človek prisahať nerozvážne, bez toho, žeby o tom vedel, a potom sa to dozvie, stáva sa za to zodpovedným;
5
ak je zodpovedným v niektorom z týchto prípadov, musí vyznať spáchaný hriech,
6
privedie Jahvemu ako obetu odškodnenia za spáchaný hriech samicu z drobného dobytka (ovcu alebo kozu) na obetu za hriech; a kňaz na ňom vykoná obrad zmierenia, ktorý ho zbaví hriechu.
7
Ak nemá prostriedky, aby si zadovážil jeden kus malého dobytka, prinesie Jahvemu na obetu zadosťučinenia za hriech, ktorý spáchal, dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno ako obetu za hriech a druhé ako celopal.
8
Zanesie ich ku kňazovi a ten obetuje najprv to, čo bolo určené ako obeta za hriech. Vykrúti mu hlavu pri šiji, ale ju neoddelí.
9
Krvou z obety za hriech pokropí stenu oltára a zvyšnú krv vytlačí ku spodku oltára. To je obeta za hriech.
10
Druhého prinesie ako celopal podľa predpisu. Kňaz takto vykoná za človeka obrad zmierenia za spáchaný hriech a bude mu odpustené.
11
Ak nemá prostriedky, aby si zadovážil dve hrdličky alebo dva holúbky, prinesie ako obetný dar za spáchaný hriech jednu desatinu efy jemnej múky. Olej na ňu nenaleje a nepoloží na ňu kadidlo, lebo je to obeta za hriech.
12
Potom ju prinesie kňazovi a kňaz vezme z nej plnú hrsť ako pripomienku a obráti to na oltári na dym so zápalnými obetami Jahvemu. To je obeta za hriech.
13
Tak vykoná kňaz na človekovi obrad zmierenia za jeho hriech, ktorý spáchal v niektorom z týchto prípadov, a bude mu odpustené. Kňaz má v týchto prípadoch rovnaké právo ako pri nekrvavej obete.
14
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
15
Ak sa niekto dopustí sprenevery a neúmyselne zhreší tým, že ukráti Jahveho na jeho posvätných právach,c privedie Jahvemu na obetu zadosťučinenia bezchybného barana zo svojho stáda, oceneného v strieborných šekloch podľa sadzby chrámového šekla.
16
Nahradí to, čo hriechom ukrátil na svätých veciach, a pridá k cene jednu pätinu a odovzdá to kňazovi. A kňaz vykoná nad ním obrad zmierenia baranom, určeným na obetu zadosťučinenia, a bude mu odpustené.
17
Ak niekto zhreší a nevedomky prestúpi niektoré z Jahveho prikázaní, bude zodpovedný a ponesie ťarchu za svoju vinu.
18
Privedie kňazovi bezchybného barana zo svojho stáda podľa ocenenia ako obetu zadosťučinenia za hriech. Kňaz vykoná na ňom obrad zmierenia za jeho poblúdenie, do ktorého sa nevedomky dostal, a bude mu odpustené.
19
Je to obeta zadosťučinenia za vinu. Ten človek bol isto zodpovedný voči Jahvemu."
20
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
21
"Ak niekto zhreší a dopustí sa sprenevery voči Jahvemu tým, že odtají svojmu blížnemu vec danú do úschovy alebo zverenú zálohu, alebo vec ukradnutú, alebo získanú vydieraním krajana,
22
alebo nájde stratenú vec a odtají to, alebo falošne prisahá o niečom, čo sa týka akéhokoľvek hriechu, ktorým sa môže človek prehrešiť;
23
ak zhreší a stáva sa zodpovedným, musí vrátiť, čo vzal alebo získal vydieračstvom, alebo uloženú vec, ktorú u neho uložili, alebo stratenú vec, ktorú našiel,
24
alebo všetko, o čom falošne prisahal. Nahradí to v plnej hodnote a pridá k tomu ešte pätinu a dá to poškodenej stránke v ten deň, keď sa stal zodpovedným.
25
Potom privedie Jahvemu ako obetu zadosťučinenia bezchybného barana zo svojho stáda; ocenia ho cenou danou kňazovi na obetu zadosťučinenia.
26
Kňaz vykoná na ňom obrad zmierenia pred Jahvem a bude mu odpustené, hoci bol čin, ktorým sa previnil, akýkoľvek.