A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 27

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Izraelcom a povieš im: Ak niekto chce splniť Jahvemu sľub, ktorý urobil v cene nejakej osoby,
3
muž od dvadsiatich do šesťdesiatich rokov bude ocenený na päťdesiat šeklov striebra — šekla svätyne — 
4
žena bude ocenená na tridsať šeklov;
5
chlapec medzi piatym a dvadsiatym rokom bude ocenený na dvadsať šeklov a dievča na desať šeklov;
6
chlapec od jedného mesiaca do piatich rokov bude ocenený na päť šeklov striebra a dievča na tri šekly striebra;
7
od šesťdesiatich rokov vyššie muž bude ocenený na pätnásť šeklov a žena na desať šeklov.
8
Ak sľubujúci nie je schopný vyrovnať toto ocenenie, privedie túto osobu ku kňazovi. Ten ju ocení, ale ocení podľa toho, kto dal sľub.
9
Ak ide o zviera, ktoré možno priniesť Jahvemu ako obetný dar, každé zviera, ktoré sa dáva Jahvemu, bude vec zasvätená.
10
Nesmie sa zameniť, ani nahradiť, dať dobré za zlé alebo zlé za dobré. Ale ak sa predsa zamení jedno zviera za druhé, jedno i druhé budú zasvätené.
11
Ak ide o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa Jahvemu nemôže priniesť ako obetný dar, nech je akékoľvek, privedú ho ku kňazovi.
12
A ten urobí ocenenie, posúdi, či je dobré, alebo zlé; jeho ocenenie bude rozhodujúce,
13
ale ak ho chce vykúpiť, zvýši sa toto ocenenie o jednu pätinu.
14
Ak nejaký človek zasvätí svoj dom Jahvemu, kňaz ho ocení, či je dobrý, alebo zlý, posúdi, či má veľkú, alebo malú hodnotu. Kňazovo ocenenie bude rozhodujúce.
15
Ale ak ten človek, ktorý svoj dom prisľúbil, ho chce vykúpiť, pridá k tomuto oceneniu pätinu a dom bude znovu jeho.
16
Ak niekto zasvätí Jahvemu jedno z polí svojho dedičstva, ocení sa podľa výnosu, a to na päťdesiat šeklov striebra za chomer výsevnej plochy jačmeňa.
17
Ak zasvätí pole v jubilejnom roku, zostane pri tomto ocenení;
18
ale ak ho zasvätí po jubilejnom roku, kňaz vypočíta jeho cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku a ocenenie bude znížené.
19
Ak chce to pole vykúpiť, zvýši to ocenenie o pätinu a pole bude opäť jeho.
20
Ak pole nevykúpi, ale ho predá inému, právo na výkup sa ruší;
21
keď ho v jubilejnom roku nadobúdateľ musí opustiť, bude to vec zasvätená Jahvemu, tak ako pole prisľúbené pod kliatbou: vlastníctvo toho človeka prechádza na kňaza.
22
Ak zasvätí Jahvemu pole, ktoré kúpil, ale ktoré netvorí súčasť jeho dedičstva,
23
kňaz vypočíta odhadnú cenu s prihliadnutím na čas, ktorý má uplynúť do jubilejného roku, a ten človek zaplatí určenú cenu ešte toho dňa ako vec zasvätenú Jahvemu.
24
V jubilejnom roku vráti sa pole tomu, kto ho predal, tomu, kto je v krajine jeho vlastníkom.
25
Každé ocenenie sa vykoná v šekloch svätyne, dvadsať gérov má hodnotu jedného šekla.
26
Nik nemôže zo svojho dobytka zasvätiť prvorodené, ktoré patrí podľa práva Jahvemu; či je to veľký, alebo malý dobytok, patrí Jahvemu.
27
Ale ak je to nečisté zviera, môže sa vykúpiť za odhadnú cenu a zvýšenú o jednu pätinu, ak nie je vykúpené, predá sa za odhadnú cenu.
28
Nič z toho, čo niekto prisľúbil pod kliatbou Jahvemu, nesmie byť predané alebo kúpené, nič z toho, čo môže vlastniť, či sú to ľudia, zvieratá alebo dedičné polia. Všetko, čo je pod kliatbou, je svätosväté a patrí Jahvemu.
29
Žiadna ľudská bytosť prisľúbená pod kliatbou nemôže byť vykúpená, bude vydaná na smrť.
30
Každý desiatok z krajiny vyberaný z poľných plodín, z ovocia stromov, patrí Jahvemu: je to vec zasvätená Jahvemu.
31
Ak niekto chce vykúpiť časť zo svojho desiatku, pridá k cene jednu pätinu.
32
V každom desiatku z veľkého a malého dobytka bude vecou zasvätenou Jahvemu desatina všetkého, čo prechádza pod pastierskou palicou.
33
Nebude sa triediť na dobré a zlé, nebude sa robiť zámena: ak ju niekto urobí, budú zviera a jeho náhrada vecami zasvätenými bez možnosti výkupu."
34
To sú príkazy, ktoré Jahve dal Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelcov.
Levitikus 27:1
Levitikus 27:2
Levitikus 27:3
Levitikus 27:4
Levitikus 27:5
Levitikus 27:6
Levitikus 27:7
Levitikus 27:8
Levitikus 27:9
Levitikus 27:10
Levitikus 27:11
Levitikus 27:12
Levitikus 27:13
Levitikus 27:14
Levitikus 27:15
Levitikus 27:16
Levitikus 27:17
Levitikus 27:18
Levitikus 27:19
Levitikus 27:20
Levitikus 27:21
Levitikus 27:22
Levitikus 27:23
Levitikus 27:24
Levitikus 27:25
Levitikus 27:26
Levitikus 27:27
Levitikus 27:28
Levitikus 27:29
Levitikus 27:30
Levitikus 27:31
Levitikus 27:32
Levitikus 27:33
Levitikus 27:34
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27