A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 26

1
Neurobíte si modly, nevztýčite si sochu ani stélu, nepostavíte vo svojej krajine pomaľované kamene, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja som Jahve, váš Boh.
2
Budete zachovávať moje soboty a uctievať moju svätyňu. Ja som Jahve.
3
Ak budete kráčať podľa mojich zákonov, ak budete zachovávať moje príkazy a uvádzať ich do života,
4
dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu a poľné stromy svoje ovocie,
5
budete mlátiť až do vinobrania a vinobranie potrvá až do sejby, najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.
6
Dám pokoj v krajine, keď budete spať, nik vás nevystraší. Z vašej krajiny odstránim nebezpečnú zver. Vašou krajinou neprejde meč.
7
Budete prenasledovať svojich nepriateľov a oni popadajú pred vami mečom.
8
Päť vašich bude prenasledovať sto a sto bude prenasledovať desaťtisíc a vaši nepriatelia popadajú pred vami mečom.
9
Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a upevním svoju zmluvu s vami.
10
Starou úrodou sa budete živiť až do novej a potom ešte budete musieť vypratávať staré zrno, aby ste urobili miesto novému.
11
Postavím svoj príbytok medzi vami a neodvrhnem vás.
12
Budem žiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.
13
Ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby ste im už neboli otrokmi, polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám kráčať so vztýčenou hlavou.
14
Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy,
15
ak odvrhnete moje zákony a zošklivíte si moje zvyky a zrušíte moju zmluvu neplnením všetkých mojich prikázaní,
16
budem aj ja s vami podobne zaobchádzať. Zošlem na vás hrôzu utrpenia, suchoty a horúčku, ktoré vyhášajú zrak a berú dych. Nadarmo budete siať semeno, pojedia ho vaši nepriatelia.
17
Obrátim sa proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia. Budú nad vami panovať vaši protivníci a vy budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať.
18
Ak ma ani potom nebudete poslúchať, budem vás ďalej sedemnásobne trestať za vaše hriechy.
19
Zlomím vašu pyšnú moc, nebo nad vami urobím ako železo a zem pod vami ako bronz;
20
márna bude vaša námaha, vaša zem nevydá úrodu, ani poľné stromy neprinesú ovocie.
21
Ak sa mi postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám za vaše hriechy sedemnásobne viac rán.
22
Vypustím proti vám divú zver, ktorá vás pripraví o vaše deti, roztrhá váš dobytok, zmenší váš počet, takže vaše cesty spustnú.
23
Ak sa ani týmto nedáte napraviť a budete sa mi stále stavať na odpor,
24
aj ja sa vám postavím na odpor a za vaše hriechy budem vás biť sedemnásobne.
25
Pošlem proti vám meč, ktorý pomstí porušenie Zmluvy. Potom sa nahrniete do svojich miest, ale ja pošlem na vás mor a vy budete vydaní do rúk nepriateľa.
26
Keď odnímem chlieb, desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a budú vám ho rozdeľovať podľa váhy a vy budete jesť, ale sa nenasýtite.
27
Ak ma ani napriek tomu neposlúchnete a postavíte sa mi na odpor,
28
aj ja sa s hnevom postavím proti vám, ja vás za vaše hriechy potrestám sedemnásobne.
29
Budete jesť mäso svojich synov a budete jesť mäso svojich dcér.
30
Zničím vaše obetné výšiny a zničím vaše kadidlové oltáre, nahádžem vaše mŕtvoly na mŕtvoly vašich modiel a zavrhnem vás.
31
Z vašich miest urobím rumoviská, spustoším vaše svätyne a nebudem viac vdychovať vaše príjemné vône.
32
Ja sám spustoším krajinu a vaši nepriatelia, ktorí sa v nej usadia, sa zhrozia.
33
Vás rozoženiem medzi národy. Vytasím proti vám meč, aby som obrátil vašu krajinu na púšť a vaše mestá na rumoviská.
34
A vtedy, počas všetkých tých dní spustošenia, krajina dostane náhradu za svoje soboty, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov. Vtedy bude krajina odpočívať a dostane náhradu za svoje soboty.
35
Bude odpočívať po všetky dni spustošenia, čo sa jej nedostalo počas vašich sobotných dní, keď ste v nej bývali.
36
Tým z vás, ktorí prežijú, naplním srdce strachom, keď ich v krajine nepriateľov bude prenasledovať šuchot suchého lístia, budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a budú padať, hoci ich nikto nebude prenasledovať.
37
Budú padať jeden cez druhého ako pred mečom, hoci ich nikto nebude prenasledovať! Nebudete môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi,
38
zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí.
39
Tí, ktorí z vás prežijú, zahynú za svoje viny v krajinách svojich nepriateľov; zahynú aj za viny svojich otcov, ktoré sa pripoja k ich vinám.
40
Vtedy budú vyznávať viny svoje a viny svojich otcov, viny spáchané nevernosťou voči mne, či skôr odporom voči mne.
41
Ja sa im tiež postavím na odpor a zavediem ich do krajiny ich nepriateľov. Vtedy sa ich neobrezané srdce pokorí, vtedy si odpykajú svoje viny.
42
Ja sa rozpomeniem na svoju zmluvu s Jakubom, na svoju zmluvu s Izákom a na svoju zmluvu s Abrahámom a rozpomeniem sa i na tú krajinu.
43
Krajina nimi opustená vyrovná svoje soboty, keď po ich odchode zostane spustošená. Ale oni musia odpykať svoju vinu, pretože zavrhli moje zvyky a zošklivili si moje zákony.
44
Ale to nebude všetko: keď budú v krajine svojich nepriateľov, ja ich nezavrhnem a nebudem mať odpor k nim natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Jahve, ich Boh.
45
Kvôli nim sa rozpomeniem na zmluvu uzavretú s prvými pokoleniami, ktoré som vyviedol z Egyptskej krajiny pred očami národov, aby som bol ich Bohom ja, Jahve."
46
Toto sú nariadenia, zvyky a zákony, ktoré Jahve prostredníctvom Mojžiša ustanovil medzi sebou a Izraelcami na hore Sinaj.
Levitikus 26:1
Levitikus 26:2
Levitikus 26:3
Levitikus 26:4
Levitikus 26:5
Levitikus 26:6
Levitikus 26:7
Levitikus 26:8
Levitikus 26:9
Levitikus 26:10
Levitikus 26:11
Levitikus 26:12
Levitikus 26:13
Levitikus 26:14
Levitikus 26:15
Levitikus 26:16
Levitikus 26:17
Levitikus 26:18
Levitikus 26:19
Levitikus 26:20
Levitikus 26:21
Levitikus 26:22
Levitikus 26:23
Levitikus 26:24
Levitikus 26:25
Levitikus 26:26
Levitikus 26:27
Levitikus 26:28
Levitikus 26:29
Levitikus 26:30
Levitikus 26:31
Levitikus 26:32
Levitikus 26:33
Levitikus 26:34
Levitikus 26:35
Levitikus 26:36
Levitikus 26:37
Levitikus 26:38
Levitikus 26:39
Levitikus 26:40
Levitikus 26:41
Levitikus 26:42
Levitikus 26:43
Levitikus 26:44
Levitikus 26:45
Levitikus 26:46
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27