A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 25

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj; povedal mu:
2
"Prehovor k Izraelcom, povieš im: Až prídete do krajiny, ktorú vám dávam, bude pôda odpočívať jednu sobotu pre Jahveho.
3
Šesť rokov budeš obsievať svoje pole, šesť rokov budeš orezávať svoju vinicu a oberať z nej plody.
4
Ale v siedmom roku bude mať zem svoj sobotný odpočinok, sobotu pre Jahveho: nebudeš obsievať svoje pole a orezávať vinicu,
5
nebudeš žať svoje klasy a zväzovať ich do snopov a nebudeš oberať hrozno, ktoré zostane neorezané. Pre zem to bude rok odpočinku.
6
A sama sobota zeme vás bude živiť, teba, tvojho služobníka, tvoju slúžku, tvojho nádenníka, tvojho hosťa, skrátka tých, čo budú bývať u teba.
7
A tvojmu dobytku a zvieratám tvojej krajiny bude slúžiť za pokrm celá jej úroda.
8
Napočítaš sedem ročných týždňov, sedemkrát sedem rokov, to je čas siedmich ročných týždňov, štyridsaťdeväť rokov.
9
V siedmom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca dáš zaznieť zvučnému rohu; v Deň zmierenia budete trúbiť na rohu po celej svojej krajine.
10
Vyhlásite tento päťdesiaty rok za svätý a vyhlásite oslobodenie všetkých obyvateľov krajiny. Bude to pre vás jubilejný rok: každý z vás znova získa dedičstvo, každý z vás sa vráti k svojmu rodu.
11
Tento päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom: nebudete siať, nebudete žať klasy, ktoré nebudú zviazané do snopov, nebudete oberať vinič, ktorý bude voľne rásť.
12
Jubilejný rok bude pre vás svätý, budete jesť to, čo sa urodí na poli.
13
V tomto jubilejnom roku sa každý z vás vráti k svojmu dedičnému vlastníctvu.
14
Ak predávaš alebo kupuješ od svojho krajana, nech nikto nepoškodzuje svojho brata.
15
Podľa počtu rokov uplynulých od jubilea budeš kupovať od svojho krajana; on ti určí cenu podľa počtu ročných úrod.
16
Čím väčší bude počet týchto rokov, tým väčšiu zaplatíš cenu, pri menšom počte rokov ju znížiš, lebo on ti predáva určitý počet úrod.
17
Nekrivdite si navzájom, ale boj sa svojho Boha, lebo ja som Jahve, váš Boh.
18
Budete uvádzať do života moje zákony a moje zvyky, budete ich dodržiavať, tak budete v tej krajine bývať bezpečne.
19
Zem bude dávať svoju úrodu a vy sa najete dosýta a budete v nej bývať bezpečne.
20
Keby ste povedali: ‚Čo budeme jesť v siedmy rok, keď nebudeme siať a nebudeme zbierať úrodu?‘ — 
21
dám vám svoje požehnanie v šiestom roku tak, že vám vydá úrodu na tri roky.
22
Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť zo starej úrody až do deviateho roku; kým nedozrie úroda tohto roku, budete jesť zo starej.
23
Zem sa nebude predávať so stratou všetkých práv, lebo zem je moja a vy ste pre mňa cudzincami a hosťami.
24
Pri každom majetku, ktorý budete vlastniť, ponecháte právo opätovného výkupu pôdy.
25
Ak sa tvoj brat dostane do tiesne a musí predať zo svojho dedičstva, príde k nemu jeho najbližší príbuzný a uplatní svoje rodinné právo na to, čo jeho brat predáva.
26
Ten, kto nemá nikoho, čo by toto právo uplatnil, môže, kým nájde výkupné,
27
spočítať roky, počas ktorých má ešte trvať cudzie vlastníctvo, uhradiť kupcovi čiastku za zostávajúci čas a získať späť svoje dedičstvo.
28
Ak si však nemôže zadovážiť toľko, koľko treba na toto výkupné, zostane predaná pôda v rukách nadobúdateľa až do jubilejného roku. Ten v jubilejnom roku odstúpi a on sa ujme svojho dedičstva.
29
Ak niekto predá obytný dom v meste ohradenom múrom, bude mať právo na výkup až do zavŕšenia roku od jeho predaja; jeho právo na výkup je obmedzené na ten rok.
30
A ak sa nevykúpi pred uplynutím celého roku, dom v ohradenom meste zostane natrvalo vlastníctvom nadobúdateľa a jeho potomkov s vylúčením všetkých iných práv: nebude ho musieť opustiť v jubilejnom roku.
31
Ale domy v dedinách neohradených múrom sa budú považovať za súčasť pôdy, pre ne bude platiť právo výkupu a nadobúdateľ ich bude musieť opustiť v jubilejnom roku.
32
Čo sa týka miest Levitov a domov v mestách, ktoré oni vlastnia, na tie majú Leviti trvalé právo výkupu v ich prospech.
33
A ak sa právom výkupu postihne niektorý Levita, opustí v jubilejnom roku predaný majetok a vráti sa do svojho domu v meste, kde má nárok na majetok. Domy v levitských mestách sú ich vlastníctvom uprostred Izraelcov.
34
Ani obrábané polia okolo levitských miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým majetkom.
35
Ak tvoj brat, ktorý býva s tebou, upadne do biedy a nebude vládať plniť svoje povinnosti voči tebe, pomôžeš mu ako cudzincovi alebo hosťovi a bude žiť s tebou.
36
Neber mu úroky ani príplatky, ale boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe.
37
Nebudeš mu dávať peniaze kvôli zisku, ani stravu, aby si z toho mal zisk.
38
Ja som Jahve, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egyptskej krajiny, aby som vám dal krajinu Kanaán, aby som bol vaším Bohom.
39
Ak tvoj brat upadne do tiesne pri tebe a ak sa ti predá, nebudeš mu dávať otrockú prácu,
40
bude u teba ako nádenník alebo prisťahovalec a bude s tebou pracovať až do jubilejného roka,
41
potom od teba odíde aj so svojimi deťmi a vráti sa ku svojmu rodu, opäť sa ujme majetku svojich otcov.
42
Veď oni sú mojimi sluhami, ktorých som vyviedol z Egyptskej krajiny, a nesmú sa predávať, ako sa predávajú otroci.
43
Nebudeš nad ním kruto panovať, ale budeš sa báť svojho Boha.
44
Sluhov a slúžky budeš mať z národov, ktoré vás obklopujú, z nich si budete môcť nadobúdať sluhov a slúžky.
45
Naviac si budete môcť nadobudnúť aj deti prisťahovalcov, čo bývajú u vás, ako aj z ich rodín, ktoré žijú s vami a ktoré sa narodili vo vašej zemi: ony budú vaším vlastníctvom
46
a vy ich necháte ako dedičstvo svojim synom po vás, aby boli ich stálym vlastníctvom. Budete ich mať za otrokov, ale nad svojimi bratmi Izraelcami nikto nebude vládnuť kruto.
47
Ak cudzinec alebo ten, kto je tvojím prisťahovalcom, zbohatne a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa tomuto cudzincovi, tomuto prisťahovalcovi alebo potomkovi z rodu nejakého cudzinca,
48
bude mať právo na vykúpenie potom, čo sa predal a niekto z jeho bratov ho bude môcť vykúpiť:
49
bude ho môcť vykúpiť jeho strýko z otcovej strany, syn jeho strýka alebo niektorý z členov jeho rodiny; alebo ak sa zmôže, môže sa sám vykúpiť.
50
V dohode s tým, čo ho kúpil, spočíta roky od roku predaja až do jubilejného roku; výška predajnej ceny bude vyčíslená podľa počtu rokov a jeho dni sa budú počítať ako dni nádenníka.
51
Ak zostáva ešte veľa rokov, ktoré majú uplynúť, splatí podľa ich počtu ako hodnotu svojho výkupného určitú časť svojej predajnej ceny.
52
Ak zostáva len málo rokov, ktoré majú uplynúť do jubilejného roku, vypočíta podľa ich počtu to, čo vyplatí za svoje výkupné
53
tak, akoby bol nádenníkom z roka na rok. Nebude sa s ním zaobchádzať surovo pred tvojimi očami.
54
Ak sa nevykúpil žiadnym z týchto spôsobov, odíde v jubilejnom roku a jeho deti s ním.
55
Lebo Izraelci sú mojimi služobníkmi; oni sú mojimi služobníkmi, ktorých som vyviedol z Egyptskej krajiny. Ja som Jahve, váš Boh.
Levitikus 25:1
Levitikus 25:2
Levitikus 25:3
Levitikus 25:4
Levitikus 25:5
Levitikus 25:6
Levitikus 25:7
Levitikus 25:8
Levitikus 25:9
Levitikus 25:10
Levitikus 25:11
Levitikus 25:12
Levitikus 25:13
Levitikus 25:14
Levitikus 25:15
Levitikus 25:16
Levitikus 25:17
Levitikus 25:18
Levitikus 25:19
Levitikus 25:20
Levitikus 25:21
Levitikus 25:22
Levitikus 25:23
Levitikus 25:24
Levitikus 25:25
Levitikus 25:26
Levitikus 25:27
Levitikus 25:28
Levitikus 25:29
Levitikus 25:30
Levitikus 25:31
Levitikus 25:32
Levitikus 25:33
Levitikus 25:34
Levitikus 25:35
Levitikus 25:36
Levitikus 25:37
Levitikus 25:38
Levitikus 25:39
Levitikus 25:40
Levitikus 25:41
Levitikus 25:42
Levitikus 25:43
Levitikus 25:44
Levitikus 25:45
Levitikus 25:46
Levitikus 25:47
Levitikus 25:48
Levitikus 25:49
Levitikus 25:50
Levitikus 25:51
Levitikus 25:52
Levitikus 25:53
Levitikus 25:54
Levitikus 25:55
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27