A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 211
Jahve povedal Mojžišovi: "Prehovor ku kňazom, Áronovým synom; povieš im: Nikto z vás sa nestane nečistým pri mŕtvole niektorého zo svojich,
2
okrem svojich najbližších príbuzných: matky, otca, syna, dcéry, brata.
3
Pre svoju sestru, ešte pannu, ktorá zostáva jeho blízkou príbuznou, pretože nepatrila mužovi, sa stať nečistým môže;
4
pre ženu vydatú medzi svojimi sa nestane nečistým: znesvätil by sa.
5
Nebudú si robiť na hlave lysinu, nebudú si strihať okraj brady a nebudú si robiť na tele zárezy.
6
Budú zasvätení svojmu Bohu a neznesvätia meno svojho Boha: veď oni prinášajú Jahvemu obety, pokrm svojho Boha, a musia byť v stave svätosti.
7
Nevezmú si za manželku pobehlicu a dievča, ktoré stratilo panenstvo, ani ženu, ktorú jej muž odohnal, lebo kňaz je zasvätený svojmu Bohu.
8
Budeš ho pokladať za svätého, lebo on predkladá ako obetu pokrm tvojho Boha. Bude ti svätý, lebo ja som svätý, ja, Jahve, ktorý vás posväcuje.
9
Ak sa znesvätí smilstvom dcéra muža, ktorý je kňazom, znesvätí svojho otca a musí byť upálená v ohni.
10
Kňaz, ktorý má najvyššie postavenie medzi svojimi bratmi, ktorému bol na hlavu vyliaty olej pomazania a ktorý je uvedený do úradu oblečením posvätného rúcha, si nerozviaže vlasy, neroztrhne si odev,
11
nepriblíži sa k nijakej mŕtvole a nepoškvrní sa ani kvôli svojmu otcovi, ani kvôli svojej matke.
12
Nevyjde zo svätého miesta, aby neznesvätil svätyňu svojho Boha, lebo na sebe nosí posvätenie olejom pomazania svojho Boha. Ja som Jahve.
13
Za manželku si vezme ženu ešte pannu.
14
Vdovu, ženu vyhnanú alebo zneuctenú prostitúciou si nevezme za manželku; vezme si za manželku iba pannu zo svojho ľudu:
15
neznesvätí nijako svoje potomstvo, lebo som ho posvätil ja, Jahve."
16
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
17
"Prehovor k Áronovi a povedz mu: Nikto z tvojich potomkov, v ktoromkoľvek pokolení, nepristúpi, aby predložil na obetu pokrm svojho Boha, ak má nejakú telesnú chybu.
18
Lebo žiaden muž, ak má nejakú telesnú chybu, nesmie sa priblížiť, či je slepý alebo chromý, zohyzdený na tvári alebo znetvorený muž,
19
muž so zlomenou nohou alebo rukou,
20
hrbatý alebo zakrpatený, s beľmom na oku, s vyrážkou, s hnisavými ranami alebo eunuch.
21
Nikto z potomstva kňaza Árona, ak má nejakú telesnú chybu, nesmie pristúpiť, aby predkladal pokrm na obetu Jahvemu; má telesnú chybu, nepriblíži sa, aby obetoval pokrm svojho Boha.
22
Môže jesť z pokrmov svojho Boha, veci svätosväté i veci sväté,
23
ale neprikročí k opone a nepriblíži sa k oltáru; má telesnú chybu a nesmie znesvätiť moje sväté predmety, lebo ja, Jahve, som ich posvätil."
24
A Mojžiš to povedal Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelcom.