A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 20

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Povieš Izraelcom: Ktokoľvek, Izraelec alebo cudzinec bývajúci v Izraeli, odovzdá niektorého zo svojich synov Molochovi, musí zomrieť. Ľud krajiny ho ukameňuje,
3
ja sa obrátim proti tomu človeku a vylúčim ho spomedzi jeho ľudu, lebo tým, že dal jedného zo svojich synov Molochovi, poškvrnil moju svätyňu a zneuctil moje sväté meno.
4
Keby ľud krajiny zažmúril oči nad týmto človekom, keď vydáva jedného zo svojich synov Molochovi, a nevydal by ho na smrť,
5
ja sám sa postavím proti tomu človeku a proti jeho rodu. Vylúčim spomedzi ľudu jeho a všetkých, ktorí budú v smilstve nasledovať Molocha.
6
Ak sa niekto obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov, aby ich nasledoval v smilstve, obrátim sa proti tomu človeku a vylúčim ho spomedzi svojho ľudu.
7
Posvätíte sa, aby ste boli svätí, lebo ja som Jahve, váš Boh.
8
Budete zachovávať moje zákony a budete ich uvádzať do života, lebo ja, Jahve, vás posväcujem.
9
Teda: Ktokoľvek bude zlorečiť svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Pretože zlorečil svojmu otcovi a svojej matke, jeho krv padne na neho samého.
10
Muž, ktorý sa dopustí cudzoložstva so ženou svojho blížneho, musí zomrieť, on i jeho spolupáchateľka.
11
Muž, ktorý súloží so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca. Obaja musia zomrieť, ich krv padne na nich.
12
Muž, ktorý súloží so svojou nevestou: obaja musia zomrieť. Poškvrnili sa, ich krv padne na nich.
13
Muž, ktorý súloží s mužom, ako sa súloží so ženou: obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv padne na nich.
14
Muž, ktorý si vezme za manželku nejakú ženu a súčasne aj jej matku: je to krvismilstvo. On i ony budú upálení, aby medzi vami vôbec nebolo krvismilstvo.
15
Muž, ktorý súloží s nejakým zvieraťom: musí umrieť a zviera zabijete.
16
Žena, ktorá sa priblíži k akémukoľvek zvieraťu, aby sa s ním spojila: zabiješ ženu i to zviera. Musia zomrieť, ich krv padne na nich.
17
Muž, ktorý si vezme za manželku vlastnú sestru, dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky: a ak on uvidí jej nahotu a ona uvidí jeho nahotu, je to mrzkosť. Budú vyhladení pred očami synov svojho ľudu, pretože on odkryl nahotu svojej sestry a ponesie ťarchu svojej viny.
18
Muž, ktorý súloží so ženou v mesačnom cykle a odkryje jej nahotu: obnažil prameň jej krvi, ona sama odkryla prameň svojej krvi, a tak budú obaja vylúčení zo svojho ľudu.
19
Neodkryješ nahotu sestry svojej matky, ani nahotu sestry svojho otca. Obnažil svoje vlastné telo, ponesú ťarchu svojej viny.
20
Muž, ktorý súloží so ženou svojho strýka z otcovej strany: odkryl jeho nahotu, ponesú ťarchu svojho hriechu a zomrú bezdetní.
21
Muž, ktorý si vezme za manželku ženu svojho brata: to je ohavnosť, odkryl nahotu svojho brata, zomrú bezdetní.
22
Budete zachovávať všetky moje zákony a všetky moje zvyky a budete ich uvádzať do života; tak vás nevyvrhne krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej bývali.
23
Nesprávajte sa podľa zákonov národov, ktoré vyháňam pred vami. Lebo páchali všetky tieto veci a zošklivil som si ich.
24
Preto som vám povedal: ‚Zaujmite ich pôdu, ja sám vám ju dávam do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.‘ Ja, Jahve, váš Boh, som vás oddelil od týchto národov.
25
Oddeľujte teda čisté zviera od nečistého, čistého vtáka od nečistého. Nepoškvrňujte seba samých týmito zvieratami, týmito vtákmi, ani ničím, čo sa plazí po zemi: ja som ich pre vás oddelil ako nečisté.
26
Buďte mi zasvätení, lebo ja, Jahve, som svätý a oddelil som vás od všetkých týchto národov, aby ste boli mojimi.
27
Ak by boli medzi vami muž alebo žena, ktorí vyvolávajú duchov alebo veštia: budú vydaní na smrť, budú ukameňovaní, ich krv padne na nich."
Levitikus 20:1
Levitikus 20:2
Levitikus 20:3
Levitikus 20:4
Levitikus 20:5
Levitikus 20:6
Levitikus 20:7
Levitikus 20:8
Levitikus 20:9
Levitikus 20:10
Levitikus 20:11
Levitikus 20:12
Levitikus 20:13
Levitikus 20:14
Levitikus 20:15
Levitikus 20:16
Levitikus 20:17
Levitikus 20:18
Levitikus 20:19
Levitikus 20:20
Levitikus 20:21
Levitikus 20:22
Levitikus 20:23
Levitikus 20:24
Levitikus 20:25
Levitikus 20:26
Levitikus 20:27
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27