A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 171
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Prehovor k Áronovi, jeho synom a všetkým Izraelcom. Povieš im: Toto je príkaz, ktorý dal Jahve:
3
Každý človek z Izraelovho domu, ktorý zabije býka, baránka alebo kozu v tábore alebo mimo tábora
4
bez toho, žeby ich privedol ku vchodu do Stanu Stretávania a priniesol ich ako obetu Jahvemu pred jeho príbytkom, ten človek bude zodpovedný za preliatu krv, bude vylúčený zo stredu svojho ľudu.
5
Tak budú Izraelci nosiť kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania obety pre Jahveho, ktoré by chceli obetovať v poli, a prinesú ich Jahvemu ako obety spoločenstva.
6
Kňaz vyleje krv na Jahveho oltár pri vchode do Stanu Stretávania a tuk obráti na dym ako príjemnú vôňu Jahvemu.
7
Nebudú už prinášať svoje obety satyrom, ktorí ich privádzali ku smilstvu. Toto je trvalý zákon pre nich a pre ich potomstvo.
8
Ďalej im povieš: Každý človek z Izraelovho domu alebo každý cudzinec bývajúci medzi vami, ktorý obetuje celopal alebo inú obetu
9
a neprinesie ju ku vchodu do Stanu Stretávania, aby ju obetoval Jahvemu, ten človek bude vylúčený zo svojho rodu.
10
Ak nejaký človek z Izraelovho domu alebo cudzinec bývajúci medzi vami bude jesť krv, akúkoľvek krv, obrátim sa proti tomu, kto bude jesť túto krv, a vylúčim ho zo stredu jeho ľudu.
11
Lebo život tela je v krvi. Túto krv som vám dal ja, aby ste na oltári vykonávali obrad zmierenia za svoje životy; lebo táto krv je zmierením za život.
12
Preto som povedal Izraelcom: "Nikto z vás nebude jesť krv, a ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami, nebude jesť krv."
13
Ktokoľvek z Izraelcov alebo cudzinec bývajúci medzi vami uloví zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, musí vyliať jeho krv a zakryť ju zemou.
14
Lebo životom každého tela je jeho krv a ja som povedal Izraelcom: "Nebudete jesť krv z nijakého tela, lebo životom každého tela je jeho krv a ktokoľvek ju bude jesť, bude vyhubený."
15
Každý domorodec alebo cudzinec, ktorý bude jesť uhynuté alebo roztrhané zviera, musí si vyprať odev a umyť sa vo vode; bude nečistý až do večera, potom bude čistý.
16
Ale ak si ich nevyperie a neumyje si telo, ponesie ťarchu svojej viny."