A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 16

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi po smrti dvoch Áronových synov, ktorí zahynuli, keď predstupovali pred Jahveho.
2
Jahve povedal Mojžišovi: "Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred zľutovnicu, ktorá je na arche. Mohol by zomrieť, lebo ja sa zjavujem nad zľutovnicou v oblaku.
3
Do svätyne bude vchádzať takto: s býkom určeným na obetu za hriech a s baranom na celopal.
4
Oblečie si posvätenú ľanovú tuniku, na tele bude mať ľanové spodky, opáše sa ľanovým pásom a hlavu si ovinie ľanovým turbanom. Toto je posvätný odev, ktorý si oblečie potom, čo sa umyl vodou.
5
Od spoločenstva Izraelcov dostane dvoch capov určených na obetu za hriech a jedného barana na celopal.
6
Potom, čo obetoval býka na obetu za svoj vlastný hriech a vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom,
7
Áron vezme oboch capov, postaví ich pred Jahveho ku vchodu do Stanu Stretávania.
8
Bude losovať o oboch capoch, jeden lós pre Jahveho a druhý pre Azazela.
9
Áron obetuje capa, na ktorého padol lós "pre Jahveho", obetuje ho za hriech.
10
Capa, na ktorého padol lós "pre Azazela", postaví živého pred Jahveho, aby sa na ňom vykonal obrad zmierenia a aby bol vyhnaný k Azazelovi na púšť.
11
Áron obetuje býka na obetu za svoj vlastný hriech a vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom a zabije býka.
12
Potom naplní kadidelnicu žeravým uhlím z oltára pred Jahvem a vezme dve plné priehrštia jemného voňavého kadidla. Všetko odnesie za oponu
13
a položí kadidlo na oheň pred Jahveho; oblak kadidla zahalí zľutovnicu, ktorá je na Svedectve, a neumrie.
14
Potom vezme z býčej krvi a prstom pokropí východnú stranu zľutovnice; pred zľutovnicou svojím prstom sedemkrát pokropí krvou.
15
Zabije capa určeného na obetu za hriech ľudu, jeho krv zanesie za oponu. S touto krvou urobí to isté ako s krvou býka, bude ňou kropiť zľutovnicu a pred zľutovnicou.
16
Tak vykoná obrad zmierenia vo svätyni za všetky nečistoty Izraelcov, za ich priestupky a za všetky ich hriechy. To isté urobí aj so Stanom Stretávania, ktorý je medzi nimi uprostred ich nečistôt.
17
Nech niet nikoho v Stane Stretávania od chvíle, keď Áron vstúpi, aby vykonal zmierenie vo svätyni, až kým nevyjde von. Keď vykoná zmierenie za seba, za svoj dom a za celé izraelské spoločenstvo,
18
vyjde k oltáru, ktorý je pred Jahvem, a vykoná na ňom obrad zmierenia. Vezme z krvi býka a z krvi capa a pomaže ňou dookola rohy oltára.
19
Prstom bude tou krvou kropiť oltár sedemkrát. Tak ho očistí a oddelí ho od nečistôt Izraelcov.
20
Keď ukončí zmierenie svätyne, Stanu Stretávania a oltára, dá si priviesť dosiaľ živého capa.
21
Áron vloží obe ruky na jeho hlavu a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy. Keď ich tak vloží na hlavu capa, nech ho vyvedie do púšte na to pripravený muž
22
a cap odnesie na sebe všetky ich viny na vyprahnuté miesto a bude pustený do púšte. Po odvedení capa do púšte
23
Áron sa vráti do Stanu Stretávania, zoblečie si ľanový odev, ktorý si obliekol pred vstupom do svätyne. Tam ho odloží,
24
umyje si telo vodou na svätom mieste. Potom si oblečie svoj odev a vyjde obetovať svoj celopal a celopal ľudu. Vykoná obrad zmierenia za seba a za ľud;
25
tuk obety za hriech obráti na oltári na dym.
26
Ten, kto vyviedol capa Azazelovi, musí si vyprať odev, umyť si telo vo vode, a len potom môže vstúpiť do tábora.
27
Býka obetovaného za hriech i capa na obetu za hriech, ktorých krv bola vnesená do svätyne na vykonanie obradu zmierenia, treba vyniesť za tábor; ich kožu, mäso a trus spália na ohni.
28
Ten, kto ich spáli, musí si vyprať odev, umyť telo vo vode, a len potom môže vstúpiť do tábora.
29
Toto bude pre vás trvalý zákon. Desiateho dňa siedmeho mesiaca sa budete postiť a nebudete konať nijakú prácu, a to ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami.
30
Lebo práve v tento deň vykonajú na vás obrad zmierenia, aby ste boli očistení. Budete čistí pred Jahvem od všetkých svojich hriechov.
31
Bude to pre vás šabat, deň odpočinku, a budete sa postiť. To je trvalý zákon.
32
Obrad zmierenia vykoná kňaz, ktorý dostal pomazanie a ustanovenie do úradu, aby namiesto svojho otca vykonal obrad zmierenia. Oblečie si ľanový odev, posvätné rúcho.
33
Vykoná zmierenie posvätenej svätyne Stanu Stretávania a oltára. Potom vykoná obrad zmierenia na kňazoch a na všetkom ľude spoločenstva.
34
Toto bude pre vás trvalý zákon; raz do roka sa bude na Izraelcoch konať obrad zmierenia za všetky ich hriechy." A urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi.
Levitikus 16:1
Levitikus 16:2
Levitikus 16:3
Levitikus 16:4
Levitikus 16:5
Levitikus 16:6
Levitikus 16:7
Levitikus 16:8
Levitikus 16:9
Levitikus 16:10
Levitikus 16:11
Levitikus 16:12
Levitikus 16:13
Levitikus 16:14
Levitikus 16:15
Levitikus 16:16
Levitikus 16:17
Levitikus 16:18
Levitikus 16:19
Levitikus 16:20
Levitikus 16:21
Levitikus 16:22
Levitikus 16:23
Levitikus 16:24
Levitikus 16:25
Levitikus 16:26
Levitikus 16:27
Levitikus 16:28
Levitikus 16:29
Levitikus 16:30
Levitikus 16:31
Levitikus 16:32
Levitikus 16:33
Levitikus 16:34
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27