A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 14

1
Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2
"Toto je zákon, ktorý platí pre malomocného v deň jeho očisťovania. Privedú ho ku kňazovi
3
a kňaz vyjde z tábora. Ak po prehliadke zistí, že sa malomocný vyliečil z malomocenstva,
4
rozkáže zobrať pre toho, ktorý sa očisťuje, dvoch čistých živých vtákov, cédrové drevo, červcovú červeň a yzop.
5
Potom rozkáže zabiť jedného vtáka nad hlinenou nádobou so živou vodou.
6
Potom vezme živého vtáka, cédrové drevo, červcovú červeň a yzop a všetko to namočí (aj so živým vtákom) do krvi zabitého vtáka nad tečúcou vodou.
7
Potom sedemkrát pokropí toho človeka, ktorý sa očisťuje z malomocenstva, a vyhlási ho za čistého, živého vtáka vypustí do poľa.
8
Ten, čo sa očisťuje, operie si šaty, oholí si všetky vlasy, umyje sa vodou a bude čistý. Potom vstúpi do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svojho stanu.
9
Na siedmy deň si oholí všetky vlasy: vlasy na hlave, bradu a obočie a vôbec všetky svoje chlpy. Vyperie si šaty a umyje sa vo vode, bude čistý.
10
Na ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky a jednu bezchybnú ročnú ovečku, tri desatiny efy jemnej múky zamiesenej olejom ako nekrvavú obetu a jeden log oleja.
11
Očisťujúci kňaz postaví človeka, ktorý sa očisťuje, aj s jeho darmi pred Jahveho ku vchodu do Stanu Stretávania.
12
Potom vezme jedného z baránkov. Obetuje ho spolu s logom oleja ako obetu za vinu. Urobí s nimi pohyb predkladania pred Jahvem.
13
Zabije toho baránka na posvätnom mieste, kde sa zabíjajú obetné zvieratá za hriech a celopaly, lebo obeta zadosťučinenia za vinu pripadne kňazovi ako obeta za hriech, je svätosvätá.
14
Kňaz vezme z krvi tejto obety. Pomaže ňou laloček pravého ucha toho, ktorý sa očisťuje, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy.
15
Potom vezme log oleja, naleje z neho trochu na dlaň svojej ľavej ruky.
16
Namočí jeden prst svojej pravej ruky do oleja, ktorý má na dlani svojej ľavej ruky, a z tohto oleja sedemkrát pokropí svojím prstom pred Jahvem.
17
Zo zvyšku oleja, ktorý mu zostane na dlani, potom pomaže pravý laloček ucha tomu, ktorý sa očisťuje, palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe na mieste, kde je krv z obety zadosťučinenia za vinu.
18
Ostatným olejom, ktorý má kňaz na dlani, pomaže hlavu toho, ktorý sa očisťuje. Tak urobí nad ním obrad zmierenia pred Jahvem.
19
Potom kňaz vykoná obetu za hriech a dokončí obrad zmierenia na tom, ktorý sa očisťuje zo svojej nečistoty. Potom zabije obeť celopalu,
20
položí na oltár celopal a nekrvavú obetu. Keď kňaz takto vykonal na tomto človeku obrad zmierenia, bude čistý.
21
Ak je to chudobný a nemá dostatočné prostriedky, vezme len jedného baránka na obetu zadosťučinenia za vinu a obetuje ho pohybom predkladania, aby sa vykonal na tomto človeku obrad zmierenia. Vezme iba jednu desatinu efy jemnej múky zamiesenej olejom na nekrvavú obetu a log oleja,
22
k tomu dve hrdličky alebo dva holúbky — ak si ich vládze zadovážiť. Jedno z nich bude určené na obetu za hriech a druhé na celopal.
23
Na ôsmy deň ich prinesie za svoje očisťovanie kňazovi ku vchodu do Stanu Stretávania pred Jahveho.
24
Kňaz vezme baránka na obetu zadosťučinenia za vinu a log oleja. Prinesie ich ako obetu pohybom predkladania pred Jahveho.
25
Potom zabije toho baránka určeného na obetu zadosťučinenia za vinu, vezme z jeho krvi a pomaže ňou očisťovanému laloček pravého ucha, palec jeho pravej ruky a palec jeho pravej nohy.
26
Naleje z oleja na svoju ľavú dlaň
27
a z toho oleja, ktorý má na dlani svojej ľavej ruky, pokropí svojím pravým prstom sedemkrát pred Jahvem.
28
Pomaže očisťovanému laloček pravého ucha, palec jeho pravej ruky, palec jeho pravej nohy na miestach, ktoré boli pomazané krvou z obety zadosťučinenia za vinu.
29
Zvyškom oleja, ktorý má na dlani, pomaže hlavu očisťovanému, a tak urobí na ňom obrad zmierenia pred Jahvem.
30
Jednu z dvoch hrdličiek alebo jedného z dvoch holúbkov — čo si vládal zadovážiť — prinesie
31
ako obetu za hriech a druhého ako celopal s nekrvavou obetou s tým, čo si vládal zadovážiť. Tak kňaz vykoná pred Jahvem obrad zmierenia na tom, ktorý sa očisťuje.
32
Taký je zákon týkajúci sa človeka postihnutého malomocenstvom, ktorý nemôže uhradiť výlohy pri očisťovaní."
33
Jahve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal:
34
"Keď prídete do Kanaánskej krajiny, ktorú vám dávam do vlastníctva, ak postihnem malomocenstvom niektorý dom v krajine vášho vlastníctva,
35
vlastník domu príde upozorniť kňaza a povie: ‚Videl som v dome niečo ako malomocenstvo.‘
36
Vtedy kňaz rozkáže vyprázdniť dom prv, než si príde prezrieť škvrnu; tak sa nič z toho, čo je v ňom, nestane nečistým. Potom si kňaz príde prezrieť dom
37
a ak pri prehliadke zistí na stenách domu zelenkasté alebo červenkasté prehĺbeniny, ktoré sú hlbšie ako okolitá stena,
38
kňaz vyjde z domu pred dvere a zavrie dom na sedem dní.
39
Na siedmy deň sa vráti a keď po prehliadke zistí, že sa chorobné škvrny na stenách domu rozšírili,
40
rozkáže kamene s chorobnými škvrnami vytrhať a vyhodiť na nečisté miesto za mestom.
41
Potom dá oškrabať všetky vnútorné steny domu a zoškrabaný prach dá vysypať von z mesta na nečisté miesto.
42
Vezmú iné kamene a vložia na miesto pôvodných kameňov a vezmú inú hlinu a ňou vymažú dom.
43
Ak po vytrhaní kameňov, po oškrabaní a vymazaní domu chorobné škvrny znovu vyrazia na dome,
44
kňaz znovu príde a prehliadne ho, ak zistí, že sa chorobné škvrny rozšírili, je v dome nákazlivé malomocenstvo; dom je nečistý.
45
Zbúrajú ho, kamene, drevo a všetku omietku z neho odnesú za mesto na nečisté miesto.
46
Ktokoľvek vstúpi do domu po celý čas, čo je zatvorený, bude nečistý až do večera.
47
Ktokoľvek bude v ňom spať, musí si vyprať šaty. Ktokoľvek bude v ňom jesť, musí si vyprať šaty.
48
Ale ak kňaz, keď znovu príde prezrieť chorobné škvrny, zistí, že sa po vymazaní domu nešíria, vyhlási dom za čistý, lebo choroba je vyliečená.
49
Na očistenie domu od hriechu vezme dvoch vtákov, cédrové drevo, červcovú červeň a yzop.
50
Zareže jedného z vtákov na hlinenej nádobe nad živou vodou.
51
Potom vezme cédrové drevo, yzop, červcovú červeň a živého vtáka a namočí ich do krvi zarezaného vtáka a tečúcej vody. Sedemkrát pokropí dom.
52
A keď prinesie obetu za hriech domu krvou vtáka, živou vodou, živým vtákom, cédrovým drevom, yzopom a červcovou červeňou,
53
vypustí živého vtáka z mesta na pole. Keď takto vykoná obrad zmierenia za dom, bude čistý.
54
Toto je zákon, týkajúci sa všetkých prípadov malomocenstva a prašiny,
55
malomocenstva na šatách a na domoch,
56
opuchlín, vyrážok a škvŕn. On ustanovuje dobu, kedy je niečo nečisté, alebo čisté.
57
Toto je zákon o malomocenstve."
Levitikus 14:1
Levitikus 14:2
Levitikus 14:3
Levitikus 14:4
Levitikus 14:5
Levitikus 14:6
Levitikus 14:7
Levitikus 14:8
Levitikus 14:9
Levitikus 14:10
Levitikus 14:11
Levitikus 14:12
Levitikus 14:13
Levitikus 14:14
Levitikus 14:15
Levitikus 14:16
Levitikus 14:17
Levitikus 14:18
Levitikus 14:19
Levitikus 14:20
Levitikus 14:21
Levitikus 14:22
Levitikus 14:23
Levitikus 14:24
Levitikus 14:25
Levitikus 14:26
Levitikus 14:27
Levitikus 14:28
Levitikus 14:29
Levitikus 14:30
Levitikus 14:31
Levitikus 14:32
Levitikus 14:33
Levitikus 14:34
Levitikus 14:35
Levitikus 14:36
Levitikus 14:37
Levitikus 14:38
Levitikus 14:39
Levitikus 14:40
Levitikus 14:41
Levitikus 14:42
Levitikus 14:43
Levitikus 14:44
Levitikus 14:45
Levitikus 14:46
Levitikus 14:47
Levitikus 14:48
Levitikus 14:49
Levitikus 14:50
Levitikus 14:51
Levitikus 14:52
Levitikus 14:53
Levitikus 14:54
Levitikus 14:55
Levitikus 14:56
Levitikus 14:57
Levitikus 1 / Lev 1
Levitikus 2 / Lev 2
Levitikus 3 / Lev 3
Levitikus 4 / Lev 4
Levitikus 5 / Lev 5
Levitikus 6 / Lev 6
Levitikus 7 / Lev 7
Levitikus 8 / Lev 8
Levitikus 9 / Lev 9
Levitikus 10 / Lev 10
Levitikus 11 / Lev 11
Levitikus 12 / Lev 12
Levitikus 13 / Lev 13
Levitikus 14 / Lev 14
Levitikus 15 / Lev 15
Levitikus 16 / Lev 16
Levitikus 17 / Lev 17
Levitikus 18 / Lev 18
Levitikus 19 / Lev 19
Levitikus 20 / Lev 20
Levitikus 21 / Lev 21
Levitikus 22 / Lev 22
Levitikus 23 / Lev 23
Levitikus 24 / Lev 24
Levitikus 25 / Lev 25
Levitikus 26 / Lev 26
Levitikus 27 / Lev 27