A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Levitikus 101
Áronovi synovia Nadab a Abihu vzali každý svoju kadidelnicu. Vložili do nich oheň a naň položili kadidlo a priniesli Jahvemu cudzí oheň, ktorý im nepredpísal.
2
Od Jahveho vyšľahol oheň a strávil ich, takže zahynuli pred Jahvem.
3
Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: "Stalo sa, čo Jahve prehlásil týmito slovami: Na svojich blízkych ukazujem svoju svätosť a pred všetkým ľudom ukážem svoju slávu." Áron mlčal.
4
Mojžiš zavolal Mišaela a Elsafana, synov Áronovho strýca Uziela, a povedal im: "Pristúpte a odneste svojich bratov ďalej od svätyne, von z tábora."
5
Oni pristúpili a odniesli ich v ich tunikách za tábor, ako im Mojžiš povedal.
6
Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom Eleazarovi a Itamarovi: "Nenechávajte si vlasy rozpustené a neroztrhajte si šaty, nezomriete. On sa nahneval na celé spoločenstvo, a preto vašich bratov, obete Jahveho ohňa, bude oplakávať celý dom Izraela.
7
Neopúšťajte vchod do Stanu Stretávania, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe olej Jahveho pomazania." Oni robili podľa Mojžišových slov.
8
Jahve prehovoril k Áronovi:
9
"Keď budete vchádzať do Stanu Stretávania, ty a tvoji synovia s tebou, nepite víno, ani opojné nápoje, aby ste nezomreli. To je večný zákon pre všetky vaše pokolenia.
10
Takisto robte rozdiel medzi svätým a nesvätým, nečistým a čistým
11
a takisto poučujte Izraelcov o všetkých predpisoch, ktoré vám Jahve nariadil skrze Mojžiša."
12
Mojžiš povedal Áronovi a jeho pozostalým synom Eleazarovi a Itamarovi: "Vezmite nekrvavú obetu, ktorá zostala zo zápalných obiet Jahvemu. Jedzte z nej nekvasené chleby pri oltári, lebo sú svätosväté.
13
Potom ju jedzte na posvätnom mieste, lebo je to podiel zo zápalných obiet Jahvemu, predpísaný tebe a tvojim synom; lebo som dostal taký príkaz.
14
Hruď predkladania a stehno pozdvihnutia budete jesť na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a tvoje dcéry, lebo je to predpísaný podiel pre teba a tvojich synov, ktorý sa ti dáva z obiet spoločenstva Izraelcov.
15
Stehno pozdvihnutia a hruď predkladania nech prinesú spolu s tukom určeným na spálenie a po obetovaní Jahvemu pohybom mávania pripadnú tebe a tvojim synom, a to podľa trvalého zákona, ako to prikázal Jahve."
16
Mojžiš sa dôkladne vyzvedal na capa, obetovaného za hriech: hľa, bol spálený! Nahneval sa na pozostalých Áronových synov Eleazara a Itamara a povedal im:
17
"Prečo ste nezjedli túto obetu na svätom mieste? Veď je svätosvätá a dostali ste ju, aby ste spoločenstvo zbavili viny, konajúc zaň obrad zmierenia pred Jahvem.
18
Nakoľko krv nebola vnesená dovnútra svätyne, vy ste jej mäso mali zjesť vo svätyni, ako som vám prikázal."
19
Áron povedal Mojžišovi: "Pozri, oni dnes obetovali svoju obetu za hriech a svoj celopal pred Jahvem. Keby som bol dnes ja jedol z obety za hriech, bolo by sa to Jahvemu zdalo správne?"
20
Keď to Mojžiš počul, zdalo sa mu to správne.