A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Ozeáš 41
Počujte Jahveho slovo, Izraelci, lebo Jahve má súdny spor s obyvateľmi krajiny: lebo v krajine niet vernosti ani lásky, ani poznania Boha.
2
Krivo prisahajú a luhajú, vraždia a kradnú, cudzoložia a páchajú násilie, prelievajú krv na krv.
3
Preto krajina zoschne, zhynú všetci, čo v nej bývajú, a s nimi poľná zver a nebeské vtáctvo, ba zahynú aj morské ryby.
4
Nech nikto nesúdi, nech nikto neobviňuje ľud! Teba volám na súd, kňaz!
5
Potkýnaš sa vo dne i v noci a prorok sa potkýna s tebou, preto zničím tvoju matku, izraelskú krajinu!
6
Môj ľud hynie pre nevedomosť. Keďže ty si odmietol vedu, aj ja ťa odmietnem ako svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, aj ja, tvoj Boh, zabudnem na tvojich synov.
7
Všetci, koľko ich je, zhrešili proti mne, preto ich Slávu zmením na Hanbu.
8
Žijú z hriechu môjho ľudu, túžia po jeho vine.
9
S kňazom i s ľudom budem zaobchádzať rovnako: odplatím mu za jeho skutky.
10
Budú jesť, ale sa nenasýtia, smilniť budú, ale sa nerozmnožia, lebo opustili Jahveho, aby sa oddali smilstvu.
11
Víno, staré i nové, odoberá rozum.
12
Môj ľud sa radí so svojím kusom dreva, jeho palica mu veští budúcnosť, lebo ho zviedol duch smilstva, smilstvom sa odvracajú od svojho Boha.
13
Na končiaroch vrchov obetujú, kadidlo pália na pahorkoch, pod dubom, topoľom a v príjemnej tôni terebinty. Preto smilnia vaše dcéry a vaše nevesty cudzoložia.
14
Vaše dcéry nepotrescem za to, že smilnia, ani vaše nevesty za to, že cudzoložia, lebo vaši chlapi chodia za neviestkami, obetujú s neviestkami pohanských chrámov, a nerozumný ľud padá.
15
Ak smilníš ty, Izrael, nech nezhreší Júda! Nechoďte do Gilgalu, nevystupujte do Bet-Avenu, neprisahajte na Jahveho život!
16
Keďže Izrael je spurný ako spurná krava, vari ho môže Boh pásť ako baránka na šírej pastvine?
17
Efraim je prívržencom modiel, — nechaj ho!
18
Keď je po pijatike, neprestajne smilnia. Majú radšej Hanbu ako svoju Slávu.
19
Vietor ich uchváti svojimi krídlami, zo svojich obetí budú mať sklamanie.Ozeáš 4:1
Ozeáš 4:2
Ozeáš 4:3
Ozeáš 4:4
Ozeáš 4:5
Ozeáš 4:6
Ozeáš 4:7
Ozeáš 4:8
Ozeáš 4:9
Ozeáš 4:10
Ozeáš 4:11
Ozeáš 4:12
Ozeáš 4:13
Ozeáš 4:14
Ozeáš 4:15
Ozeáš 4:16
Ozeáš 4:17
Ozeáš 4:18
Ozeáš 4:19


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14